Inhoud:

Geschillen voorkomen is altijd beter dan ze te moeten oplossen. Enkele vuistregels:

 • vraag altijd om een ontvangstbewijs wanneer u iets betaalt
 • laat de prijsraming of het bestek op papier zetten
 • vraag een zo gedetailleerd mogelijke bestelbon. Hebt u een speciale eis (bijv. een uiterste leveringsdatum van nieuwe meubels), laat die dan noteren op de bestelbon
 • onderteken nooit een overeenkomst als u niet de kans krijgt ze volledig door te lezen of als u de inhoud niet begrijpt
 • formuleer uw klacht tijdig en vergeet niet uw telefoontje of uw bezoek aan de verkoper schriftelijk te bevestigen.

Toch kan het wel eens mislopen... De bank maakt een fout bij een overschrijving. Iemand stuurt een factuur voor iets wat u nooit hebt besteld. Uw vakantiefilmpje raakt zoek of wordt beschadigd. Een warenhuis pakt uit met een promotiecampagne maar wanneer u ter plaatse komt is de voorraad uitgeput...

Hieronder beschrijven we 15 situaties die u beslist herkent, we kijken wat de wet zegt en beschrijven hoe en bij wie u terecht kunt met uw eventuele klacht.

1. U hebt niets besteld

Hoewel u helemaal niets besteld hebt, ontvangt u een pakket bedtextiel met een factuur erbij. U vraagt u ongerust af wat u hiermee moet doen. Moet u de hele handel terugsturen op uw kosten?

Dit zegt de wet. De wet op de handels-praktijken zegt dat het verboden is om iemand die er niet om gevraagd heeft een product toe te zenden met de mogelijkheid om dit terug te sturen als hij niet geïnteresseerd is. Er zijn wel bepaalde uitzonderingen op deze regel, voor aanbiedingen met een liefdadig doel (zoals kerstkaarten en dergelijke).

Zo reageert u het best. U bent niet verplicht om het pakket terug te sturen en uiteraard ook niet om het te betalen. U mag het gewoon houden zonder te betalen en u hoeft verder niets te doen. De ontvanger van een niet-besteld product wordt er juridisch onmiddellijk eigenaar van. Bent u niet geïnteresseerd om het te houden, dan kunt u de verkoper of de firma vragen om alles opnieuw te komen ophalen.

Terug naar begin

2. Foutje van de bank

U vraagt aan uw bank om 3000 euro van uw ene rekening naar de andere te storten maar die doet exact... het omgekeerde waardoor een van uw rekeningen diep in het rood komt te staan.

Dit zegt de wet. Wie door zijn fout schade veroorzaakt, moet de gevolgen daarvan herstellen.

Zo reageert u het best. Praten werkt! Stap naar uw bankdirecteur. Meestal zal hij u een redelijk voorstel doen. Lukt dat niet, dan verzamelt u de nodige bewijzen en dient aangetekend en rechtstreeks een klacht in bij de klachtendienst (van de hoofdzetel) van de bank.

Als laatste reddingsboei kunt u een klacht indienen bij de ombudsman van de banken (zie kaderstuk Ombudsdiensten, achteraan). Als u over een sluitend dossier beschikt, zal dit meestal volstaan om de zaak een gunstige wending te geven.

Terug naar begin

3. De voorraad is uitgeput

Een elektrowinkel adverteert in een reclameblad met een formidabel aanbod. Op een flatscreen-tv met een prijskaartje van ? 1400 wordt tijdelijk ? 200 korting gegeven. Het aanbod is geldig van 20 t.e.m. 22 december. Op 20 december staat u om 11 uur 's morgens in de winkel, maar de handelaar vertelt u doodleuk... dat al de tv's uitverkocht zijn.

Dit zegt de wet. In principe kunt u de handelaar een aankoopbon vragen waarmee u het aangeboden product tegen dezelfde gunstvoorwaarden (? 1200) kunt aankopen van zodra het opnieuw voorradig is. Er moet dan wel aan bepaalde vereisten voldaan zijn. Zo moet de handelaar bij wie u het product wilt aankopen de actie aangekondigd hebben buiten zijn zaak (bijv. in een krant, in een folder, op de radio), het product moet een prijskaartje dragen van meer dan euro 25 per stuk en de actie moet beperkt zijn in de tijd (bijv. enkele dagen).

Handelaars vangen dit doorgaans op door expliciet te vermelden dat het aanbod geldt "zolang de voorraad strekt" ("op is op"). Dan kunt u geen aankoopbon meer vragen want de actie is niet in de tijd beperkt. Staat er in de promotie zowel een beperking in de tijd (periode) als een bepaling "zolang de voorraad strekt", dan kunt u weer wél een aankoopbon vragen.

Zo reageert u het best. De wet is duidelijk: als de promotieactie aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u aan de handelaar een aankoopbon vragen om het product toch nog tegen dezelfde voorwaarden te kopen zodra hij een nieuwe voorraad heeft ontvangen. Als de handelaar dit weigert, kunt u dreigen met een klacht (doe dit altijd schriftelijk!) bij de Federale Overheidsdienst Economie - Algemene Directie Controle en Bemiddeling, WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, e-mail: eco.inspec.fo@mineco.fgov.be.

Terug naar begin

4. Zwarte sneeuw op vakantie

U gaat op wintersport maar ziet er vooral zwarte sneeuw: een slecht hotel, onvriendelijk personeel,...

Dit zegt de wet. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger redelijkerwijs mag hebben.

Zo reageert u het best. Reageer onmiddellijk en contacteer de host of hostess van uw touroperator. Vul zo snel mogelijk een klachtenformulier in, duid precies aan waarover u klaagt, en bezorg hem of haar dit document. Beschikt u niet over een klachtenformulier, of krijgt u ter plaatse geen vertegenwoordiger te pakken, stuur dan dadelijk een fax of e-mail met uw klachten naar de touroperator of het reisbureau in België. Verzamel ook bewijzen (foto's, filmbeelden...) en vraag uw medereizigers eventueel om uw verklaringen te bevestigen.

U moet ter plaatse de schade beperken, en eventueel (samen met de hostess) naar een oplossing zoeken. Is er een probleem in uw hotel en stelt men u een gelijkwaardig of beter hotel voor, dan kunt u dit maar beter accepteren.

Bent u bij uw thuiskomst nog steeds niet te spreken over uw vakantie, dan kunt u uw klacht aangetekend bevestigen bij uw touroperator (of uw reisbureau). Voeg er een voorstel tot schadevergoeding bij (vraag bijv. 1/4de van de prijs van uw vakantie ter compensatie).

Komt u niet binnen de vier maanden tot een vergelijk met uw touroperator, stuur dan een aangetekende brief naar de Geschillencommissie Reizen om een klacht in te dienen (zie kader Verzoenings- en geschillencommissies, achteraan).

Terug naar begin

5. Te vlug gekocht

U gaat naar een beurs en koopt een nieuw salon. Opnieuw thuis krijgt u echter spijt van deze aankoop. U hebt het gevoel dat de verkopers u een bestelbon hebben laten ondertekenen terwijl u dat salon eigenlijk niet nodig hebt.

Dit zegt de wet. U hebt 7 dagen bedenktijd als u iets op een beurs koopt én als de volgende twee voorwaarden vervuld zijn: de prijs bedraagt meer dan 213 euro en er is geen contante betaling. Wie de volledige prijs contant of met een cheque betaald heeft, kan zich dus niet meer bedenken maar wie slechts een voorschot betaald heeft, kan wel genieten van de bedenktijd.

De termijn van 7 werkdagen (zon- en feestdagen niet inbegrepen) begint pas te lopen de dag na de ondertekening van de bestelbon. In de praktijk komt de bedenktijd dus altijd neer op meer dan 7 kalenderdagen.

Zo reageert u het best. U stuurt een aangetekende brief naar de verkoper waarin u de verkoop verbreekt. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Terug naar begin

6. Een voorschot van 20%

Bij het plaatsen van een bestelling wordt u gevraagd om een bepaald percentage (meestal schommelend tussen 10 en 30 %) van het totaalbedrag onmiddellijk te betalen. Bent u daartoe verplicht?

Dit zegt de wet. Enkel als het om een verkoop op afbetaling gaat is er een wettelijke verplichting om een voorschot te vragen (15% van de verkoopwaarde). Dit betekent dat de partijen in alle andere gevallen volkomen vrij zijn. Of er een voorschot verschuldigd is en, zo ja, hoe groot dat dan zal zijn, daarover onderhandelen de partijen dus vrij.

Zo reageert u het best. Aangezien niets u verplicht om een voorschot te betalen, kunt u de concurrentie laten spelen. Als een handelaar u een hoog voorschot vraagt, dan kunt u hem erop wijzen dat u dat te hoog vindt en dat u eens bij een concurrent zult binnenstappen.

Terug naar begin

7. De prijs van een herstelbestek

U bent een handige Harry en uw oude boormachine weigert plots dienst. Misschien is ze voor een klein prijsje te herstellen? Kan de handelaar een vergoeding vragen voor het herstelbestek?

Dit zegt de wet. Als een handelaar nalaat vooraleer hij een bestek opmaakt (!) mee te delen dat hieraan kosten verbonden zijn, kan hij hiervoor niets vragen. Een koninklijk besluit van 30 juni 1996 stelt dit als duidelijk criterium. Bovendien wordt hierin bepaald wat een bestek moet inhouden: niet alleen de herstelprijs maar ook alle nuttige gegevens die betrekking hebben op de herstelling op zich (bijv. de te vervangen onderdelen) evenals de geldigheidsduur (bijv. 14 dagen) van het bestek.

Zo reageert u het best. Als hij u duidelijk verwittigd heeft, mag een handelaar dus wél kosten aanrekenen voor het opmaken van een bestek. Niets belet u echter om te vragen dit bedrag af te trekken van de uiteindelijke herstelprijs als de herstelling doorgaat. Als u vooraf niét ingelicht wordt over de kostprijs van een herstelbestek, kunnen achteraf geen kosten aangerekend worden, ongeacht of u het product laat herstellen of niet.

Terug naar begin

8. Al uw herinneringen verdwenen

U laat de foto's van hun twintigste huwelijksverjaardag bij een fotograaf ontwikkelen of afdrukken. Wanneer u de foto's gaat afhalen, deelt hij u echter mee dat de filmpjes of de cd-roms waarop de beelden stonden, verloren zijn geraakt.

Dit zegt de wet. Op de fotograaf of de speciaalzaak aan wie u de films of cd-roms toevertrouwt, rust een zogenaamde resultaatverbintenis. Een fotograaf die de filmpjes of cd-roms aanvaardt, verbindt er zich toe deze terug te geven. Als ze zoek raken, is dat resultaat er niet. U kunt dan aanspraak maken op een schadevergoeding, tenzij er sprake zou zijn van overmacht (bijv. een brand in het fotolab). De grootte van deze vergoeding is afhankelijk van verschillende factoren. Zo moet er rekening worden gehouden met wat er op de filmpjes of cd-roms stond, bij welke gelegenheid de foto's werden genomen, enz. De vergoeding waarop u recht hebt kan bijgevolg sterk variëren. Zo oordeelde de rechter bijv. dat een vergoeding van 425 euro per filmrolletje moest betaald worden voor foto's die werden genomen ter gelegenheid van een 20ste huwelijksverjaardag.

Zo reageert u het best. Vraag in elk geval een vergoeding aan de fotograaf, gebaseerd op gezond verstand. Komt u niet tot een vergelijk, dan kunt u zich wenden tot de vrederechter.

Terug naar begin

9. Klein(e) kinderen, grote rekeningen

U past tijdens de vakantie op uw 2 kleinkinderen (5 en 9 jaar). Op een onbewaakt moment amuseren de bengels zich met 0900-lijnen te bellen en daar krijgt u de factuur voor gepresenteerd: 75 euro. Moet u betalen?

Dit zegt de wet. Wie gebruik maakt van diensten, moet er ook voor betalen. Gebeurt dit door minderjarige kinderen, dan zijn de ouders of degene die de kinderen opvoedt verantwoordelijk voor de kosten. Zijn de kosten erg groot en worden ze over een periode van enkele weken aan een stuk gemaakt, dan kunt u trachten de operator medeverantwoordelijk te stellen. Volgens sommige opvattingen moet die namelijk mee in het oog houden dat de kosten niet abnormaal hoog worden en dit eventueel signaleren aan de gebruiker.

Zo reageert u het best. Om dergelijke problemen te voorkomen, kunt u bepaalde betalende nummers laten blokkeren zodat ze niet kunnen gebeld worden. Neem daartoe contact op met uw operator. Is het kwaad al geschied, stuur dan een aangetekende brief naar de operator, waarin u hem medeverantwoordelijk stelt voor de hoge uitgave omdat hij u niet verwittigd heeft dat u een bepaalde limiet overschreed. De kans dat de operator bereid is een deel van de kosten op zich te nemen, is reëel.

Terug naar begin

10. Een incassobedrijf aan de deur

Een man met een aktetas belt bij u aan en vraagt de betaling van een openstaande factuur. Hij komt namens een incassobureau. Bent u verplicht daarop in te gaan?

Dit zegt de wet. Het optreden van een incassobureau is aan strikte wettelijke regels gebonden. Zo zal het altijd moeten starten met een ingebrekestelling (een brief dus). Ten vroegste 15 dagen na de verzending van die brief mogen andere maatregelen genomen worden, zoals een huisbezoek. Incassobureaus mogen niet langskomen of bellen tussen 22 uur 's avonds en 8 uur 's morgens. Bij een huisbezoek moeten zij u een document voorleggen met een aantal verplichte vermeldingen (o.a. dat u niet verplicht bent hen binnen te laten). Zij mogen evenmin anderen contacteren (bijv. uw buren) om zich daar over u te informeren. Op hun briefomslagen mogen geen vermeldingen staan zoals "onbetaalde schuld". Het incassobureau mag u evenmin kosten aanrekenen. Het kan van u enkel het bedrag van de onbetaalde factuur (met eventueel interesten of een schadevergoeding) eisen.

Zo reageert u het best. U hoeft de vertegenwoordiger van een incassobureau niet binnen te laten. Als u wenst te betalen, doet u dat het best rechtstreeks aan diegene die gefactureerd heeft, niet aan het incassobureau (bezorg hen alleen een be-talingsbewijs). Betaal nooit de invorderingskosten die een incassobureau u zou aanrekenen. Dreig desnoods met een klacht bij de Federale Overheidsdienst Economie (adres zie bij probleem 2).

Terug naar begin

11. Twee jaar garantie

U koopt een mp3-speler maar die is na twee dagen al stuk. Kunt u hem gratis omwisselen voor een nieuwe? Hoe zit het met de twee jaar garantie die elke handelaar moet geven wanneer u bij hem iets koopt?

Dit zegt de wet. Het gaat hier enkel over al wat 'roerend en lichamelijk' is. Concreet betekent dit bijv. een kast, een salon, een pc of een paar schoenen. Als u iets koopt (als particulier), bent u beschermd als er iets niet in orde is met het toestel. In principe hebt u twee jaar de tijd om voor 'elk gebrek' ofwel de herstelling ofwel de vervanging van het verkochte product te vragen. Bovendien is er sprake van een 'gebrek' bij het minste verschil tussen wat overeengekomen is (bijv. wat op de bestelbon of het kasticket staat) en wat geleverd werd.

Zo reageert u het best. Eerst en vooral: wacht niet te lang! Die twee jaar garantie moet wel wat genuanceerd worden. Eigenlijk bent u als particuliere koper vooral de eerste zes maanden heel goed beschermd. Dan gaat men er immers van uit dat u het bij elk gebrek dat u inroept bij het rechte eind hebt. Aan de verkoper om het tegendeel te bewijzen! Maar na die periode van zes maanden is het net andersom. Dan moet u als koper het gebrek bewijzen.

Terug naar begin

12. Het staat in de kleine lettertjes

U hebt klachten over een bestelling of een aankoop. De verkoper stuurt u met een kluitje in het riet en verwijst naar zijn algemene voorwaarden om uw klacht af te wijzen. Moet u het daarbij laten?

Dit zegt de wet. In de praktijk is het zo dat in de algemene voorwaarden meestal allerlei bepalingen staan die nadelig zijn voor de koper. Vandaar dat de wetgever een zwarte lijst heeft opgesteld met allerlei clausules die verboden zijn. Staat zo'n clausule toch in de algemene voorwaarden, dan is ze nietig. Deze zwarte lijst geldt zowel voor verkopen als voor diensten, bijv. een herstelling door een loodgieter.

Zijn onder andere nietig:

- eenzijdige wijzigingen: dit zijn clausules waarin de verkoper zich het recht voorbehoudt om eenzijdig de prijs, de leveringstermijn of essentiële kenmerken te veranderen.

Voorbeeld: tijdens een salon bestelt u een product tegen zeer interessante voorwaarden. Maar de leveringstermijn duurt een aantal maanden en wanneer het product er dan eindelijk is, beroept de verkoper zich op een stijging van de grondstoffenprijs om de stijging van de uiteindelijke prijs van het product te rechtvaardigen. Dit is een onrechtmatige praktijk.

- een exoneratiebeding: dit is een clausule waarbij de verkoper afziet van zijn aansprakelijkheid. Een vermelding in de zin van "de verkoper ziet af van elke aansprakelijkheid" is dus nietig.

- clausules voor onbepaalde duur, zonder dat er een redelijke opzeggingstermijn is voorzien, zijn nietig. U hebt bijv. een onderhoudscontract van onbepaalde duur voor het reinigen van uw schouw. Een clausule die bepaalt dat u het contract 2 jaar voordien moet opzeggen, is nietig.

- clausules die bewijsmiddelen beperken. Als er bijv. in de polis van uw reisverzekering staat dat u bij het verlies van uw bagage enkel facturen mag voorleggen om te bewijzen wat in de koffer zat, dan moet deze clausule als nietig beschouwd worden. U hebt het recht om andere bewijsmiddelen naar voor te brengen, zoals foto's, getuigenissen of vermoedens.

Zo reageert u het best. Als de handelaar u wijst op een van deze clausules in zijn algemene voorwaarden, weet dan dat zulke clausules nietig zijn en dat u ze niet zo-maar moet aanvaarden. Afhankelijk van de sector waarin de verkoper actief is, kunt u zich wenden tot de ombudsdienst of de geschillencommissie die zich over deze sector buigt.

Terug naar begin

13. Plots geen verzekering meer

U gaat overwinteren in Spanje en verlaat België op 15 november. Op 20 november stuurt de verzekeringsmaatschappij een brief tot betaling van de premie van de brandverzekering. Vermits u niet weet (niet kunt weten) dat de maatschappij om betaling van deze premie heeft gevraagd, kunt u ze onmogelijk betalen. Kan de maatschappij dan de polis opzeggen?

Dit zegt de wet. De maatschappij kan niet zomaar de polis verbreken en dus geen dekking meer verlenen tegen brand, enkel en alleen omdat de premie niet tijdig werd voldaan. Wanneer de premie niet op tijd en stond betaald werd, is de maatschappij doorgaans verplicht om een aangetekende brief te sturen waarin u nog een zekere termijn wordt gegeven om uw premie te voldoen. In zulke brief mag wel aangegeven worden dat na een bepaalde termijn er geen dekking meer verleend zal worden.

Zo reageert u het best. Wanneer u voor langere tijd op vakantie bent, geeft u het best volmacht aan iemand om de aangetekende zendingen bij de post te gaan ophalen. Wanneer de verzekeringsmaatschappij dan met een aangetekende brief een nakende schorsing van de polis aankondigt, dan bent u daar tenminste op tijd van op de hoogte.

Terug naar begin

14. Een abonnement opzeggen

U bent al een tijdje lid van een boekenclub. U wilt het lidmaatschap opzeggen maar krijgt te horen dat u dat 3 maanden voor de vervaldatum moet doen (waarvoor het natuurlijk net te laat is) en u dus nog een jaar langer verplicht bent lid te blijven.

Dit zegt de wet. Als u het contract niet tijdig hebt opgezegd, moet u uw abonnement nog een bepaalde termijn houden, maar dit moet een redelijke termijn zijn. De wet op de handelspraktijken verbiedt uitdrukkelijk abonnementsvoorwaarden waarbij een contract voor een onredelijke termijn wordt verlengd wanneer de consument niet tijdig opzegt. Door de band genomen wordt een verlenging van 12 maanden voor de doorsnee abonnementen nog net als een redelijke termijn beschouwd.

Zo reageert u het best. Als u nog maar enkele dagen hebt om een contract op te zeggen, stuurt u het best een aangetekende brief mét ontvangstbewijs zodat u een officieel bewijs in handen hebt dat u tijdig hebt opgezegd. Als u te laat bent om een contract op te zeggen en volgens de algemene voorwaarden moet u nog een onredelijk lange termijn verder van de diensten gebruik blijven maken of producten aankopen, dan schrijft u een aangetekende brief waarin u de termijn beperkt tot een redelijke.

Terug naar begin

15. Twijfelachtige contracten

Vaak stellen gespecialiseerde firma's een onderhoudscontract voor het vegen van uw schoorsteen of het onderhouden van uw centrale verwarming voor. De praktijk leert dat er in deze sector wel eens contracten worden aangeboden die naar oplichting ruiken.

Vooraleer u tekent, moet u zeker weten welke tussenkomsten precies in het contract vervat zijn en welke niet. Betreft het alleen het normale onderhoud of ook herstellingen? Dekt uw contract werkuren én onderdelen of alleen werkuren? Zijn er bij defecten 's nachts of in het weekend toeslagen verschuldigd of zijn ze inbegrepen?

Samenhangend hiermee zijn ook de betalingsmodaliteiten van belang. Door vooraf te betalen, geeft u heel wat drukkingsmiddelen uit handen. Een gespreide betaling is een aanrader.

Zo reageert u het best. Als u een onderhoudscontract afsluit, let er dan op dat er duidelijk omschreven is welke tussenkomsten begrepen zijn in de prijs en of het contract jaarlijks opzegbaar is. Als er u een contract wordt voorgeschoteld dat veel kleine lettertjes bevat of waarbij u (een deel) op voorhand moet betalen, laat het dan voor wat het is!

Terug naar begin

Ook facturen verjaren

Levenslange schulden bestaan niet!

 • Als een schuld gemaakt is in het kader van een contract dat u afsloot, dan geldt een verjaringstermijn van 10 jaar.
 • Als een schuld niet gemaakt is in het kader van een contract, dan bedraagt de verjaringstermijn 5 jaar.
 • Voor alles wat de zakelijke rechtsvorderingen aangaat, d.w.z. onder meer betreffende de eigendomsrechten van een gebouw, geldt nog altijd een verjaringstermijn van 30 jaar.

Maar er zijn uitzonderingen op deze termijnen:

 • kredietovereenkomsten zoals persoonlijke leningen: in principe 10 jaar, maar de termijn voor de intresten, met name de nalatigheidsintresten, bedraagt 5 jaar.
 • facturen van elektriciteit, water, energie in het algemeen: 10 jaar.
 • factuur van een handelaar aan een particulier die geen handelaar is: 1 jaar (maar als het bijv. gaat om de plaatsing van een cv-ketel, dan gaat het om een aannemingscontract, de verjaringstermijn is dan 10 jaar).
 • facturen van dokters en ziekenhuizen: 2 jaar
 • achterstallige huur: 5 jaar
 • erelonen van advocaten en experts: 5 jaar
 • erelonen van gerechtsdeurwaarders: 1 jaar
 • verzekeringen: 3 jaar.

LET OP! De verjaring wordt niet automatisch toegekend door de rechter. U moet ze zelf inroepen als u er gebruik wilt van maken.

Terug naar begin

Verzoenings- en geschillencommissies

Verzoenings- en geschillencommissies hebben tot doel geschillen op te lossen tussen particulieren en professionals. Ze kunnen enkel tussenkomen als beide partijen daarmee instemmen.

Verzoeningscommissie Bouw

Espace Jacquemotte
Hoogstraat 139, 1000 Brussel
tel. 02 504 97 86, fax 02 504 97 84.

Kostprijs: euro375.

Geschillencommissie Verbruikers-textielreinigers (GVT)

Brusselsesteenweg 478, 1731 Zellik
tel. 02 463 19 50, fax 02-463 17 61.

U kunt uw geschil enkel aan de commissie voorleggen indien uw ververij of stomerij lid is van de Federatie van de Textielverzorging. Dan hangt er op het uitstalraam een logo van die federatie.

Kostprijs: naargelang het stuk textiel duurder of goedkoper is dan ? 620, bedragen de kosten van de procedure ? 20 of ? 40. Als de consument geen lid is van Test-Aankoop of Arcopar kunnen ze oplopen tot respectievelijk ? 40 en ? 60.

Geschillencommissie Meubelen

BI Trade Mart, Atomiumsquare, PB 613, 1020 Brussel,
tel. 02 478 47 58, fax 02-478 37 66.

U kunt zich enkel tot deze geschillencommissie wenden indien het door de commissie uitgewerkte modelcontract bij de bestelling werd ondertekend.

Kostprijs: ? 100 + btw (momenteel weliswaar 0% maar dat is niet definitief).

Geschillencommissie Reizen

North Gate III, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel,
tel. 02 206 52 37, fax 02-206 57 74.

U kunt zich enkel wenden tot de geschillencommissie als de algemene voorwaarden in de brochure van de touroperator of op de keerzijde van de bestelbon van het reisagentschap de bevoegdheid van de commissie erkennen.

Kostprijs: 10% van het door u gevorderde bedrag, met een minimum van ? 100 en een maximum van ? 625. De partij die de arbitrage aanvraagt (doorgaans de reiziger) schiet deze kosten voor. Achteraf worden ze ten laste gelegd van de verliezende partij.

Terug naar begin

Ombudsdiensten tot uw dienst

Het aantal ombudsdiensten die u kunt contacteren is groot. Dit zijn de belangrijkste:

Ombudsdienst Verzekeringen

Josette Van Elderen
de Meeûssquare 29
1000 Brussel
tel. 02 547 56 95, fax: 02 547 59 75
e-mail: info@ombudsman.as
www.ombudsman.as

Ombudsdienst Banken

Jacques Zeegers
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
tel. 02 545 77 70, fax: 02 545 77 79
e-mail: Ombudsman@OmbFin.be

Ombudsdienst voor telecommunicatie

Barricadenplein 1
1000 Brussel
tel. 02 223 09 09, fax: 02 219 86 59
e-mail: klachten@ombudsmantelecom.be

Ombudsdienst NMBS

Kantersteen 4
1000 Brussel
tel. 02 525 40 00, fax: 02 525 40 10
e-mail via www.b-rail.be/ombudsman

Ombudsdienst De Post

Koningsstraat 97 bus 15
1000 Brussel
tel. 02 221 02 20, fax 02 221 02 44
e-mail via www.ombudsman.post.be

Terug naar begin

Inhoud:Geschillen voorkomen is altijd beter dan ze te moeten oplossen. Enkele vuistregels: Toch kan het wel eens mislopen... De bank maakt een fout bij een overschrijving. Iemand stuurt een factuur voor iets wat u nooit hebt besteld. Uw vakantiefilmpje raakt zoek of wordt beschadigd. Een warenhuis pakt uit met een promotiecampagne maar wanneer u ter plaatse komt is de voorraad uitgeput... Hieronder beschrijven we 15 situaties die u beslist herkent, we kijken wat de wet zegt en beschrijven hoe en bij wie u terecht kunt met uw eventuele klacht. Hoewel u helemaal niets besteld hebt, ontvangt u een pakket bedtextiel met een factuur erbij. U vraagt u ongerust af wat u hiermee moet doen. Moet u de hele handel terugsturen op uw kosten? Dit zegt de wet. De wet op de handels-praktijken zegt dat het verboden is om iemand die er niet om gevraagd heeft een product toe te zenden met de mogelijkheid om dit terug te sturen als hij niet geïnteresseerd is. Er zijn wel bepaalde uitzonderingen op deze regel, voor aanbiedingen met een liefdadig doel (zoals kerstkaarten en dergelijke). Zo reageert u het best. U bent niet verplicht om het pakket terug te sturen en uiteraard ook niet om het te betalen. U mag het gewoon houden zonder te betalen en u hoeft verder niets te doen. De ontvanger van een niet-besteld product wordt er juridisch onmiddellijk eigenaar van. Bent u niet geïnteresseerd om het te houden, dan kunt u de verkoper of de firma vragen om alles opnieuw te komen ophalen.Terug naar beginU vraagt aan uw bank om 3000 euro van uw ene rekening naar de andere te storten maar die doet exact... het omgekeerde waardoor een van uw rekeningen diep in het rood komt te staan. Dit zegt de wet. Wie door zijn fout schade veroorzaakt, moet de gevolgen daarvan herstellen. Zo reageert u het best. Praten werkt! Stap naar uw bankdirecteur. Meestal zal hij u een redelijk voorstel doen. Lukt dat niet, dan verzamelt u de nodige bewijzen en dient aangetekend en rechtstreeks een klacht in bij de klachtendienst (van de hoofdzetel) van de bank. Als laatste reddingsboei kunt u een klacht indienen bij de ombudsman van de banken (zie kaderstuk Ombudsdiensten, achteraan). Als u over een sluitend dossier beschikt, zal dit meestal volstaan om de zaak een gunstige wending te geven. Terug naar beginEen elektrowinkel adverteert in een reclameblad met een formidabel aanbod. Op een flatscreen-tv met een prijskaartje van ? 1400 wordt tijdelijk ? 200 korting gegeven. Het aanbod is geldig van 20 t.e.m. 22 december. Op 20 december staat u om 11 uur 's morgens in de winkel, maar de handelaar vertelt u doodleuk... dat al de tv's uitverkocht zijn. Dit zegt de wet. In principe kunt u de handelaar een aankoopbon vragen waarmee u het aangeboden product tegen dezelfde gunstvoorwaarden (? 1200) kunt aankopen van zodra het opnieuw voorradig is. Er moet dan wel aan bepaalde vereisten voldaan zijn. Zo moet de handelaar bij wie u het product wilt aankopen de actie aangekondigd hebben buiten zijn zaak (bijv. in een krant, in een folder, op de radio), het product moet een prijskaartje dragen van meer dan euro 25 per stuk en de actie moet beperkt zijn in de tijd (bijv. enkele dagen). Handelaars vangen dit doorgaans op door expliciet te vermelden dat het aanbod geldt "zolang de voorraad strekt" ("op is op"). Dan kunt u geen aankoopbon meer vragen want de actie is niet in de tijd beperkt. Staat er in de promotie zowel een beperking in de tijd (periode) als een bepaling "zolang de voorraad strekt", dan kunt u weer wél een aankoopbon vragen. Zo reageert u het best. De wet is duidelijk: als de promotieactie aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u aan de handelaar een aankoopbon vragen om het product toch nog tegen dezelfde voorwaarden te kopen zodra hij een nieuwe voorraad heeft ontvangen. Als de handelaar dit weigert, kunt u dreigen met een klacht (doe dit altijd schriftelijk!) bij de Federale Overheidsdienst Economie - Algemene Directie Controle en Bemiddeling, WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, e-mail: eco.inspec.fo@mineco.fgov.be. Terug naar beginU gaat op wintersport maar ziet er vooral zwarte sneeuw: een slecht hotel, onvriendelijk personeel,... Dit zegt de wet. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger redelijkerwijs mag hebben. Zo reageert u het best. Reageer onmiddellijk en contacteer de host of hostess van uw touroperator. Vul zo snel mogelijk een klachtenformulier in, duid precies aan waarover u klaagt, en bezorg hem of haar dit document. Beschikt u niet over een klachtenformulier, of krijgt u ter plaatse geen vertegenwoordiger te pakken, stuur dan dadelijk een fax of e-mail met uw klachten naar de touroperator of het reisbureau in België. Verzamel ook bewijzen (foto's, filmbeelden...) en vraag uw medereizigers eventueel om uw verklaringen te bevestigen. U moet ter plaatse de schade beperken, en eventueel (samen met de hostess) naar een oplossing zoeken. Is er een probleem in uw hotel en stelt men u een gelijkwaardig of beter hotel voor, dan kunt u dit maar beter accepteren. Bent u bij uw thuiskomst nog steeds niet te spreken over uw vakantie, dan kunt u uw klacht aangetekend bevestigen bij uw touroperator (of uw reisbureau). Voeg er een voorstel tot schadevergoeding bij (vraag bijv. 1/4de van de prijs van uw vakantie ter compensatie). Komt u niet binnen de vier maanden tot een vergelijk met uw touroperator, stuur dan een aangetekende brief naar de Geschillencommissie Reizen om een klacht in te dienen (zie kader Verzoenings- en geschillencommissies, achteraan).Terug naar beginU gaat naar een beurs en koopt een nieuw salon. Opnieuw thuis krijgt u echter spijt van deze aankoop. U hebt het gevoel dat de verkopers u een bestelbon hebben laten ondertekenen terwijl u dat salon eigenlijk niet nodig hebt. Dit zegt de wet. U hebt 7 dagen bedenktijd als u iets op een beurs koopt én als de volgende twee voorwaarden vervuld zijn: de prijs bedraagt meer dan 213 euro en er is geen contante betaling. Wie de volledige prijs contant of met een cheque betaald heeft, kan zich dus niet meer bedenken maar wie slechts een voorschot betaald heeft, kan wel genieten van de bedenktijd. De termijn van 7 werkdagen (zon- en feestdagen niet inbegrepen) begint pas te lopen de dag na de ondertekening van de bestelbon. In de praktijk komt de bedenktijd dus altijd neer op meer dan 7 kalenderdagen. Zo reageert u het best. U stuurt een aangetekende brief naar de verkoper waarin u de verkoop verbreekt. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.Terug naar beginBij het plaatsen van een bestelling wordt u gevraagd om een bepaald percentage (meestal schommelend tussen 10 en 30 %) van het totaalbedrag onmiddellijk te betalen. Bent u daartoe verplicht? Dit zegt de wet. Enkel als het om een verkoop op afbetaling gaat is er een wettelijke verplichting om een voorschot te vragen (15% van de verkoopwaarde). Dit betekent dat de partijen in alle andere gevallen volkomen vrij zijn. Of er een voorschot verschuldigd is en, zo ja, hoe groot dat dan zal zijn, daarover onderhandelen de partijen dus vrij. Zo reageert u het best. Aangezien niets u verplicht om een voorschot te betalen, kunt u de concurrentie laten spelen. Als een handelaar u een hoog voorschot vraagt, dan kunt u hem erop wijzen dat u dat te hoog vindt en dat u eens bij een concurrent zult binnenstappen. Terug naar beginU bent een handige Harry en uw oude boormachine weigert plots dienst. Misschien is ze voor een klein prijsje te herstellen? Kan de handelaar een vergoeding vragen voor het herstelbestek? Dit zegt de wet. Als een handelaar nalaat vooraleer hij een bestek opmaakt (!) mee te delen dat hieraan kosten verbonden zijn, kan hij hiervoor niets vragen. Een koninklijk besluit van 30 juni 1996 stelt dit als duidelijk criterium. Bovendien wordt hierin bepaald wat een bestek moet inhouden: niet alleen de herstelprijs maar ook alle nuttige gegevens die betrekking hebben op de herstelling op zich (bijv. de te vervangen onderdelen) evenals de geldigheidsduur (bijv. 14 dagen) van het bestek. Zo reageert u het best. Als hij u duidelijk verwittigd heeft, mag een handelaar dus wél kosten aanrekenen voor het opmaken van een bestek. Niets belet u echter om te vragen dit bedrag af te trekken van de uiteindelijke herstelprijs als de herstelling doorgaat. Als u vooraf niét ingelicht wordt over de kostprijs van een herstelbestek, kunnen achteraf geen kosten aangerekend worden, ongeacht of u het product laat herstellen of niet. Terug naar beginU laat de foto's van hun twintigste huwelijksverjaardag bij een fotograaf ontwikkelen of afdrukken. Wanneer u de foto's gaat afhalen, deelt hij u echter mee dat de filmpjes of de cd-roms waarop de beelden stonden, verloren zijn geraakt. Dit zegt de wet. Op de fotograaf of de speciaalzaak aan wie u de films of cd-roms toevertrouwt, rust een zogenaamde resultaatverbintenis. Een fotograaf die de filmpjes of cd-roms aanvaardt, verbindt er zich toe deze terug te geven. Als ze zoek raken, is dat resultaat er niet. U kunt dan aanspraak maken op een schadevergoeding, tenzij er sprake zou zijn van overmacht (bijv. een brand in het fotolab). De grootte van deze vergoeding is afhankelijk van verschillende factoren. Zo moet er rekening worden gehouden met wat er op de filmpjes of cd-roms stond, bij welke gelegenheid de foto's werden genomen, enz. De vergoeding waarop u recht hebt kan bijgevolg sterk variëren. Zo oordeelde de rechter bijv. dat een vergoeding van 425 euro per filmrolletje moest betaald worden voor foto's die werden genomen ter gelegenheid van een 20ste huwelijksverjaardag. Zo reageert u het best. Vraag in elk geval een vergoeding aan de fotograaf, gebaseerd op gezond verstand. Komt u niet tot een vergelijk, dan kunt u zich wenden tot de vrederechter.Terug naar beginU past tijdens de vakantie op uw 2 kleinkinderen (5 en 9 jaar). Op een onbewaakt moment amuseren de bengels zich met 0900-lijnen te bellen en daar krijgt u de factuur voor gepresenteerd: 75 euro. Moet u betalen? Dit zegt de wet. Wie gebruik maakt van diensten, moet er ook voor betalen. Gebeurt dit door minderjarige kinderen, dan zijn de ouders of degene die de kinderen opvoedt verantwoordelijk voor de kosten. Zijn de kosten erg groot en worden ze over een periode van enkele weken aan een stuk gemaakt, dan kunt u trachten de operator medeverantwoordelijk te stellen. Volgens sommige opvattingen moet die namelijk mee in het oog houden dat de kosten niet abnormaal hoog worden en dit eventueel signaleren aan de gebruiker. Zo reageert u het best. Om dergelijke problemen te voorkomen, kunt u bepaalde betalende nummers laten blokkeren zodat ze niet kunnen gebeld worden. Neem daartoe contact op met uw operator. Is het kwaad al geschied, stuur dan een aangetekende brief naar de operator, waarin u hem medeverantwoordelijk stelt voor de hoge uitgave omdat hij u niet verwittigd heeft dat u een bepaalde limiet overschreed. De kans dat de operator bereid is een deel van de kosten op zich te nemen, is reëel. Terug naar beginEen man met een aktetas belt bij u aan en vraagt de betaling van een openstaande factuur. Hij komt namens een incassobureau. Bent u verplicht daarop in te gaan? Dit zegt de wet. Het optreden van een incassobureau is aan strikte wettelijke regels gebonden. Zo zal het altijd moeten starten met een ingebrekestelling (een brief dus). Ten vroegste 15 dagen na de verzending van die brief mogen andere maatregelen genomen worden, zoals een huisbezoek. Incassobureaus mogen niet langskomen of bellen tussen 22 uur 's avonds en 8 uur 's morgens. Bij een huisbezoek moeten zij u een document voorleggen met een aantal verplichte vermeldingen (o.a. dat u niet verplicht bent hen binnen te laten). Zij mogen evenmin anderen contacteren (bijv. uw buren) om zich daar over u te informeren. Op hun briefomslagen mogen geen vermeldingen staan zoals "onbetaalde schuld". Het incassobureau mag u evenmin kosten aanrekenen. Het kan van u enkel het bedrag van de onbetaalde factuur (met eventueel interesten of een schadevergoeding) eisen. Zo reageert u het best. U hoeft de vertegenwoordiger van een incassobureau niet binnen te laten. Als u wenst te betalen, doet u dat het best rechtstreeks aan diegene die gefactureerd heeft, niet aan het incassobureau (bezorg hen alleen een be-talingsbewijs). Betaal nooit de invorderingskosten die een incassobureau u zou aanrekenen. Dreig desnoods met een klacht bij de Federale Overheidsdienst Economie (adres zie bij probleem 2).Terug naar beginU koopt een mp3-speler maar die is na twee dagen al stuk. Kunt u hem gratis omwisselen voor een nieuwe? Hoe zit het met de twee jaar garantie die elke handelaar moet geven wanneer u bij hem iets koopt? Dit zegt de wet. Het gaat hier enkel over al wat 'roerend en lichamelijk' is. Concreet betekent dit bijv. een kast, een salon, een pc of een paar schoenen. Als u iets koopt (als particulier), bent u beschermd als er iets niet in orde is met het toestel. In principe hebt u twee jaar de tijd om voor 'elk gebrek' ofwel de herstelling ofwel de vervanging van het verkochte product te vragen. Bovendien is er sprake van een 'gebrek' bij het minste verschil tussen wat overeengekomen is (bijv. wat op de bestelbon of het kasticket staat) en wat geleverd werd. Zo reageert u het best. Eerst en vooral: wacht niet te lang! Die twee jaar garantie moet wel wat genuanceerd worden. Eigenlijk bent u als particuliere koper vooral de eerste zes maanden heel goed beschermd. Dan gaat men er immers van uit dat u het bij elk gebrek dat u inroept bij het rechte eind hebt. Aan de verkoper om het tegendeel te bewijzen! Maar na die periode van zes maanden is het net andersom. Dan moet u als koper het gebrek bewijzen. Terug naar beginU hebt klachten over een bestelling of een aankoop. De verkoper stuurt u met een kluitje in het riet en verwijst naar zijn algemene voorwaarden om uw klacht af te wijzen. Moet u het daarbij laten? Dit zegt de wet. In de praktijk is het zo dat in de algemene voorwaarden meestal allerlei bepalingen staan die nadelig zijn voor de koper. Vandaar dat de wetgever een zwarte lijst heeft opgesteld met allerlei clausules die verboden zijn. Staat zo'n clausule toch in de algemene voorwaarden, dan is ze nietig. Deze zwarte lijst geldt zowel voor verkopen als voor diensten, bijv. een herstelling door een loodgieter. Zijn onder andere nietig: - eenzijdige wijzigingen: dit zijn clausules waarin de verkoper zich het recht voorbehoudt om eenzijdig de prijs, de leveringstermijn of essentiële kenmerken te veranderen. Voorbeeld: tijdens een salon bestelt u een product tegen zeer interessante voorwaarden. Maar de leveringstermijn duurt een aantal maanden en wanneer het product er dan eindelijk is, beroept de verkoper zich op een stijging van de grondstoffenprijs om de stijging van de uiteindelijke prijs van het product te rechtvaardigen. Dit is een onrechtmatige praktijk. - een exoneratiebeding: dit is een clausule waarbij de verkoper afziet van zijn aansprakelijkheid. Een vermelding in de zin van "de verkoper ziet af van elke aansprakelijkheid" is dus nietig. - clausules voor onbepaalde duur, zonder dat er een redelijke opzeggingstermijn is voorzien, zijn nietig. U hebt bijv. een onderhoudscontract van onbepaalde duur voor het reinigen van uw schouw. Een clausule die bepaalt dat u het contract 2 jaar voordien moet opzeggen, is nietig. - clausules die bewijsmiddelen beperken. Als er bijv. in de polis van uw reisverzekering staat dat u bij het verlies van uw bagage enkel facturen mag voorleggen om te bewijzen wat in de koffer zat, dan moet deze clausule als nietig beschouwd worden. U hebt het recht om andere bewijsmiddelen naar voor te brengen, zoals foto's, getuigenissen of vermoedens. Zo reageert u het best. Als de handelaar u wijst op een van deze clausules in zijn algemene voorwaarden, weet dan dat zulke clausules nietig zijn en dat u ze niet zo-maar moet aanvaarden. Afhankelijk van de sector waarin de verkoper actief is, kunt u zich wenden tot de ombudsdienst of de geschillencommissie die zich over deze sector buigt.Terug naar beginU gaat overwinteren in Spanje en verlaat België op 15 november. Op 20 november stuurt de verzekeringsmaatschappij een brief tot betaling van de premie van de brandverzekering. Vermits u niet weet (niet kunt weten) dat de maatschappij om betaling van deze premie heeft gevraagd, kunt u ze onmogelijk betalen. Kan de maatschappij dan de polis opzeggen? Dit zegt de wet. De maatschappij kan niet zomaar de polis verbreken en dus geen dekking meer verlenen tegen brand, enkel en alleen omdat de premie niet tijdig werd voldaan. Wanneer de premie niet op tijd en stond betaald werd, is de maatschappij doorgaans verplicht om een aangetekende brief te sturen waarin u nog een zekere termijn wordt gegeven om uw premie te voldoen. In zulke brief mag wel aangegeven worden dat na een bepaalde termijn er geen dekking meer verleend zal worden. Zo reageert u het best. Wanneer u voor langere tijd op vakantie bent, geeft u het best volmacht aan iemand om de aangetekende zendingen bij de post te gaan ophalen. Wanneer de verzekeringsmaatschappij dan met een aangetekende brief een nakende schorsing van de polis aankondigt, dan bent u daar tenminste op tijd van op de hoogte. Terug naar beginU bent al een tijdje lid van een boekenclub. U wilt het lidmaatschap opzeggen maar krijgt te horen dat u dat 3 maanden voor de vervaldatum moet doen (waarvoor het natuurlijk net te laat is) en u dus nog een jaar langer verplicht bent lid te blijven. Dit zegt de wet. Als u het contract niet tijdig hebt opgezegd, moet u uw abonnement nog een bepaalde termijn houden, maar dit moet een redelijke termijn zijn. De wet op de handelspraktijken verbiedt uitdrukkelijk abonnementsvoorwaarden waarbij een contract voor een onredelijke termijn wordt verlengd wanneer de consument niet tijdig opzegt. Door de band genomen wordt een verlenging van 12 maanden voor de doorsnee abonnementen nog net als een redelijke termijn beschouwd. Zo reageert u het best. Als u nog maar enkele dagen hebt om een contract op te zeggen, stuurt u het best een aangetekende brief mét ontvangstbewijs zodat u een officieel bewijs in handen hebt dat u tijdig hebt opgezegd. Als u te laat bent om een contract op te zeggen en volgens de algemene voorwaarden moet u nog een onredelijk lange termijn verder van de diensten gebruik blijven maken of producten aankopen, dan schrijft u een aangetekende brief waarin u de termijn beperkt tot een redelijke. Terug naar beginVaak stellen gespecialiseerde firma's een onderhoudscontract voor het vegen van uw schoorsteen of het onderhouden van uw centrale verwarming voor. De praktijk leert dat er in deze sector wel eens contracten worden aangeboden die naar oplichting ruiken. Vooraleer u tekent, moet u zeker weten welke tussenkomsten precies in het contract vervat zijn en welke niet. Betreft het alleen het normale onderhoud of ook herstellingen? Dekt uw contract werkuren én onderdelen of alleen werkuren? Zijn er bij defecten 's nachts of in het weekend toeslagen verschuldigd of zijn ze inbegrepen? Samenhangend hiermee zijn ook de betalingsmodaliteiten van belang. Door vooraf te betalen, geeft u heel wat drukkingsmiddelen uit handen. Een gespreide betaling is een aanrader. Zo reageert u het best. Als u een onderhoudscontract afsluit, let er dan op dat er duidelijk omschreven is welke tussenkomsten begrepen zijn in de prijs en of het contract jaarlijks opzegbaar is. Als er u een contract wordt voorgeschoteld dat veel kleine lettertjes bevat of waarbij u (een deel) op voorhand moet betalen, laat het dan voor wat het is!Terug naar beginLevenslange schulden bestaan niet!Maar er zijn uitzonderingen op deze termijnen:LET OP! De verjaring wordt niet automatisch toegekend door de rechter. U moet ze zelf inroepen als u er gebruik wilt van maken.Terug naar beginVerzoenings- en geschillencommissies hebben tot doel geschillen op te lossen tussen particulieren en professionals. Ze kunnen enkel tussenkomen als beide partijen daarmee instemmen. Verzoeningscommissie BouwEspace Jacquemotte Hoogstraat 139, 1000 Brussel tel. 02 504 97 86, fax 02 504 97 84. Kostprijs: euro375. Geschillencommissie Verbruikers-textielreinigers (GVT) Brusselsesteenweg 478, 1731 Zellik tel. 02 463 19 50, fax 02-463 17 61. U kunt uw geschil enkel aan de commissie voorleggen indien uw ververij of stomerij lid is van de Federatie van de Textielverzorging. Dan hangt er op het uitstalraam een logo van die federatie. Kostprijs: naargelang het stuk textiel duurder of goedkoper is dan ? 620, bedragen de kosten van de procedure ? 20 of ? 40. Als de consument geen lid is van Test-Aankoop of Arcopar kunnen ze oplopen tot respectievelijk ? 40 en ? 60. Geschillencommissie Meubelen BI Trade Mart, Atomiumsquare, PB 613, 1020 Brussel, tel. 02 478 47 58, fax 02-478 37 66. U kunt zich enkel tot deze geschillencommissie wenden indien het door de commissie uitgewerkte modelcontract bij de bestelling werd ondertekend. Kostprijs: ? 100 + btw (momenteel weliswaar 0% maar dat is niet definitief). Geschillencommissie ReizenNorth Gate III, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel, tel. 02 206 52 37, fax 02-206 57 74. U kunt zich enkel wenden tot de geschillencommissie als de algemene voorwaarden in de brochure van de touroperator of op de keerzijde van de bestelbon van het reisagentschap de bevoegdheid van de commissie erkennen. Kostprijs: 10% van het door u gevorderde bedrag, met een minimum van ? 100 en een maximum van ? 625. De partij die de arbitrage aanvraagt (doorgaans de reiziger) schiet deze kosten voor. Achteraf worden ze ten laste gelegd van de verliezende partij.Terug naar beginHet aantal ombudsdiensten die u kunt contacteren is groot. Dit zijn de belangrijkste: Ombudsdienst VerzekeringenJosette Van Elderen de Meeûssquare 29 1000 Brussel tel. 02 547 56 95, fax: 02 547 59 75 e-mail: info@ombudsman.as www.ombudsman.as Ombudsdienst BankenJacques Zeegers de Meeûssquare 35 1000 Brussel tel. 02 545 77 70, fax: 02 545 77 79 e-mail: Ombudsman@OmbFin.be Ombudsdienst voor telecommunicatieBarricadenplein 11000 Brusseltel. 02 223 09 09, fax: 02 219 86 59 e-mail: klachten@ombudsmantelecom.be Ombudsdienst NMBSKantersteen 41000 Brusseltel. 02 525 40 00, fax: 02 525 40 10 e-mail via www.b-rail.be/ombudsman Ombudsdienst De PostKoningsstraat 97 bus 15 1000 Brussel tel. 02 221 02 20, fax 02 221 02 44 e-mail via www.ombudsman.post.beTerug naar begin