In april verscheen in het Belgisch Staatsblad een nieuwe wet die voor bepaalde verzekeringen een recht om te worden vergeten invoert. Hierdoor kunnen mensen die met een ernstige ziekte kampten en intussen genezen zijn, maar ook sommige chronisch zieken, gemakkelijker een schuldsaldoverzekering afsluiten.
...

In april verscheen in het Belgisch Staatsblad een nieuwe wet die voor bepaalde verzekeringen een recht om te worden vergeten invoert. Hierdoor kunnen mensen die met een ernstige ziekte kampten en intussen genezen zijn, maar ook sommige chronisch zieken, gemakkelijker een schuldsaldoverzekering afsluiten.De nieuwe wettelijke regeling geldt niet voor alle verzekeringen. Ze is enkel van toepassing op de schuldsaldoverzekering bij een hypothecair krediet of bij een beroepskrediet. Zo'n schuldsaldoverzekering is een levensverzekering die je afsluit op het moment dat je een hypothecaire of een beroepslening aangaat. Als je overlijdt voor je krediet is terugbetaald, betaalt de verzekeraar het openstaande bedrag van je krediet deels of volledig terug aan de bank, afhankelijk van het bedrag of deel van de schuld dat je hebt verzekerd. Je erfgenamen moeten in dat geval dit bedrag niet ophoesten. Op andere verzekeringen, zoals de klassieke levensverzekering, is de wet echter niet van toepassing. KB's moeten de wet, die op 1 februari 2020 in werking treedt, nu nog verder verfijnen.De wet geldt vooreerst voor mensen die een schuldsaldoverzekering aanvragen nadat ze genezen zijn van kanker. Tien jaar na het einde van een succesvolle kankerbehandeling mag een verzekeraar geen rekening meer houden met deze ziekte bij het beoordelen van een aanvraag voor een schuldsaldoverzekering.De wet bepaalt ook wat onder het succesvol beëindigen van een kankerbehandeling wordt verstaan: de datum waarop de actieve behandeling van de kankeraandoening werd beëindigd, in afwezigheid van een nieuwe opstoot van kanker. Een voortgezette behandeling van het type hormoontherapie wordt niet als een actieve behandeling beschouwd. Deze verhindert dus niet dat de termijn van tien jaar begint te lopen.Een KB dat nog moet worden uitgewerkt, zal er wellicht voor zorgen dat de termijn van 10 jaar kan worden aangepast in functie van de leeftijdscategorie waartoe je behoort en/of het type kanker. Zo kan er bijvoorbeeld bij bepaalde vormen van borstkanker, baarmoederhalskanker of teelbalkanker een kortere termijn worden vooropgesteld. De verzekeringsmaatschappijen zullen daarvoor een referentierooster met ziektebeelden en toegangscriteria gebruiken.Op het moment dat je een schuldsaldoverzekering sluit, zal je allicht een medische vragenlijst moeten invullen. Als je ooit kanker hebt gehad - en je kan je beroepen op het recht om vergeten te worden - dan moet je deze aandoening wel nog altijd melden aan je verzekeraar. Het is dus zeker niet zo dat je een vroegere ziekte mag verzwijgen, zelfs als je volledig genezen bent en de behandeling al van meer dan 10 jaar geleden dateert. Leg je een valse verklaring af, dan riskeer je dat het contract uiteindelijk nietig wordt verklaard.De wet maakt het daarnaast ook mogelijk om een recht op vergeten in te voeren voor bepaalde chronische aandoeningen, bijvoorbeeld hiv, chronische leukemie, chronische hepatitis. Maar zover is het in de praktijk nog niet. Ook hier moeten KB's meer duidelijkheid brengen. Zo kan in een KB een aantal chronische aandoeningen worden vastgelegd waarvoor de verzekeraar je geen bijpremie mag aanrekenen, je niet mag uitsluiten of je geen overeenkomst mag weigeren omwille van je aandoening. Daarnaast kunnen ook een aantal chronische aandoeningen worden gedefinieerd waarvoor de verzekeraar wel een bijpremie mag aanrekenen, maar waarbij een KB de hoogte van die bij-premie kan begrenzen.Het feit dat je aanspraak kan maken op het recht om vergeten te worden betekent echter nog niet dat je verzekeraar je sowieso een schuldsaldoverzekering moet aanbieden. Hij mag nog altijd - zoals bij elke andere kandidaat-verzekeringsnemer - je aanvraag beoordelen. Alleen mag hij bij de beoordeling van je aanvraag niet langer rekening houden met het feit dat je kanker hebt gehad en genezen bent. Wel kan hij op basis van andere gegevens, bijvoorbeeld het feit dat je rookt, nog altijd een hogere premie vragen of in het slechtste geval - als hij het risico om je te verzekeren te hoog vindt - je weigeren een schuldsaldoverzekering te geven.Zolang de 10 jaar niet verstreken zijn, mag je verzekeraar bijpremies vragen en mag hij je ziekte uitsluiten in het contract. Eens de termijn van 10 jaar verstreken is, verbiedt de nieuwe wet hem bijpremies te vragen of je uit te sluiten voor een ziekte die moet worden vergeten.De nieuwe wet, die in werking treedt op 1 februari 2020, geldt enkel voor nieuwe overeenkomsten die vanaf die datum worden afgesloten. Heb je dus nu al een schuldsaldoverzekering of wil je er een afsluiten voor 1 februari 2020, dan is de nieuwe wet daar niet op van toepassing.Betaal je nu een hoge bijpremie omwille van een eerdere ziekte, dan kan je eventueel overwegen om na 1 februari 2020 je bestaande verzekering stop te zetten en een nieuwe verzekering aan te gaan. Doe dat echter niet onbezonnen en vergelijk de kostprijs van beide verzekeringen. Zorg er ook voor dat er geen periode ontstaat dat je onverzekerd bent.