De gids 'Erven en Schenken' werd redactioneel afgesloten op 1 november 2013.

De Redactie 'Recht en Geld' van Plus Magazine tekende een aantal wijzigingen op die zich sindsdien hebben voorgedaan.

Hieronder vind je een overzicht van de wijzigingen, met aanduiding van de pagina.

TERMINOLOGIE VERANDERT

Doorheen heel deze special zal je vaak het woord 'successierechten' en 'schenkingsrechten' terugvinden. Sinds Vlaanderen op 1 januari 2015 de materie van de successierechten toevoegde aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit veranderde ook de terminologie: successierechten worden in Vlaanderen voortaan 'erfbelasting' genoemd en schenkingsrechten krijgen de nieuwe naam 'schenkbelasting'. 'Registratiebelasting' is nu de verzamelterm voor de schenkbelasting, het verkooprecht, het recht op hypotheekvestiging en het verdeelrecht (vroeger: registratierechten).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vrijstelling van de gezinswoning - p.28

 • In Vlaanderen is de langstlevende echtgenoot of samenwonende partner vrijgesteld van erfbelasting (successierechten) op de gezinswoning. De andere erfgenamen betalen wél erfbelasting. Deze vrijstelling geldt zowel voor gehuwden als voor wettelijke en feitelijk samenwonende partners.
 • Begin 2014 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook deze vrijstelling voor de langstlevende partner ingevoerd, maar dan enkel voor gehuwden en wettelijk samenwonende partners.
 • In 2014 heeft ook het Waals Gewest voor een gelijkaardig systeem gekozen. Daar betaalt ook de langstlevende partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) geen erfbelasting op de gezinswoning, maar de vrijstelling is beperkt tot ? 160.000. Daarboven gelden de gewone tarieven (weliswaar met een beperkt tarief dat al van toepassing was voor de gezinswoning).

De aangifte van de nalatenschap - p. 30 e.v.

d. Wijzigingen in Vlaanderen

Sinds 1 januari 2015 int de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) zelf de successierechten (voortaan 'erfbelasting' genoemd). Het 'Vlaams Wetboek der Successierechten' (Vl. W.Succ.) en het 'Vlaams Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten' (Vl. W.Reg.) werden, op enkele artikels na, opgeheven sinds 1 januari 2015. Deze regelgeving wordt toegevoegd aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) omdat het Vlaams Gewest op 1 januari 2015 de 'dienst registratie- en successierechten' overnam van de Federale Overheidsdienst Financiën.

In Vlaanderen vallen sindsdien volgende wijzigingen op te tekenen:

 • De termijnen voor de aangifte blijven dezelfde (4 maanden bij een overlijden in België, 5 maanden bij een overlijden elders in Europa en 6 maanden bij een overlijden buiten Europa), maar als je een verlenging vraagt zal je nu sowieso een belastingverhoging krijgen.
 • Je betaalt een hogere boete bij laattijdige indiening van de aangifte.
 • De aangifte kan gebeuren op basis van een modelformulier.
 • Je moet het overlijden niet meer aangeven op het Ontvangkantoor van de laatste fiscale woonplaats. Je kan de aangifte voortaan per post of per mail doen via de site belastingen.vlaanderen.be
 • Voortaan worden de schulden en de begrafeniskosten van de overledene forfaitair geraamd op ? 1.500 en ? 6.000. Je kan wel nog de werkelijke schulden en begrafeniskosten aantonen.
 • Er is niet langer een voorafgaande schatting mogelijk. Dit is nadelig als het huis verkocht wordt vlak na het overlijden aan een hogere waarde.

Schenking en wettelijke terugkeer - p. 49

Als het kind dat iets geschonken krijgt van zijn ouders voor hen overlijdt en zelf geen kinderen heeft, dan keren de geschonken goederen terug naar de schenker. Dit is het principe van de wettelijke terugkeer. Nadeel van de wettelijke terugkeer was dat de ouders dan successierechten moesten betalen op wat ze zelf aan hun kind hadden geschonken. Dat is niet zo als je werkt met een beding van conventionele terugkeer (een beding in de schenkingsakte).

Sinds 24 januari 2014 is de situatie in Vlaanderen veranderd: ook bij een wettelijke terugkeer betalen de (groot)ouders niet langer successierechten op wat ze eerst zelf geschonken hadden.

Duolegaten (als techniek van successieplanning) - p. 56 en 57

De techniek van het duolegaat zoals beschreven op p. 57 blijft onveranderd. Enkel het verlaagd tarief dat de vzw's betalen op het deel van het duolegaat dat zij ontvangen verandert in Vlaanderen: het bedraagt 8,5% en niet 8,8% (Vlaams decreet in werking getreden op 24 januari 2014).

Het voorbeeld op p. 56 moet dan ook als volgt worden aangepast:

Paul laat ? 15.000 na aan vriend Karel en ? 10.000 aan Artsen zonder Grenzen.

De vzw betaalt:

 • ? 15.000 x 45% = ? 6.750
 • ? 10.000 x 8,5% = ? 850

Totaal: ? 7.600

Tarief voor roerende schenkingen - p. 66

De schenking van roerend goed kan aan een vlak tarief, voor zover de schenker nog 3 jaar blijft leven.

In het Waals Gewest valt volgende wijziging op te tekenen:

Sinds 1 januari 2014 is het vlak tarief van 3,3% (rechte lijn, echtgenoten en wettelijk samenwonenden), 5,5% (broers,zussen,ooms, tantes, neven en nichten) en 7,7% (alle anderen) ook van toepassing bij een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik.

Gunstregeling voor de Vlaamse bouwgronden - p. 73

In Vlaanderen geldt een verlaagd schenkingstarief voor de schenking van een bouwgrond. Deze maatregel werd verlengd tot eind 2019. Er moet wel binnen de 5 jaar na de datum van de akte op gebouwd worden.

De gids 'Erven en Schenken' werd redactioneel afgesloten op 1 november 2013.De Redactie 'Recht en Geld' van Plus Magazine tekende een aantal wijzigingen op die zich sindsdien hebben voorgedaan.Hieronder vind je een overzicht van de wijzigingen, met aanduiding van de pagina.TERMINOLOGIE VERANDERTDoorheen heel deze special zal je vaak het woord 'successierechten' en 'schenkingsrechten' terugvinden. Sinds Vlaanderen op 1 januari 2015 de materie van de successierechten toevoegde aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit veranderde ook de terminologie: successierechten worden in Vlaanderen voortaan 'erfbelasting' genoemd en schenkingsrechten krijgen de nieuwe naam 'schenkbelasting'. 'Registratiebelasting' is nu de verzamelterm voor de schenkbelasting, het verkooprecht, het recht op hypotheekvestiging en het verdeelrecht (vroeger: registratierechten).-----------------------------------------------------------------------------------------------Vrijstelling van de gezinswoning - p.28De aangifte van de nalatenschap - p. 30 e.v.d. Wijzigingen in VlaanderenSinds 1 januari 2015 int de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) zelf de successierechten (voortaan 'erfbelasting' genoemd). Het 'Vlaams Wetboek der Successierechten' (Vl. W.Succ.) en het 'Vlaams Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten' (Vl. W.Reg.) werden, op enkele artikels na, opgeheven sinds 1 januari 2015. Deze regelgeving wordt toegevoegd aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) omdat het Vlaams Gewest op 1 januari 2015 de 'dienst registratie- en successierechten' overnam van de Federale Overheidsdienst Financiën. In Vlaanderen vallen sindsdien volgende wijzigingen op te tekenen:Schenking en wettelijke terugkeer - p. 49Als het kind dat iets geschonken krijgt van zijn ouders voor hen overlijdt en zelf geen kinderen heeft, dan keren de geschonken goederen terug naar de schenker. Dit is het principe van de wettelijke terugkeer. Nadeel van de wettelijke terugkeer was dat de ouders dan successierechten moesten betalen op wat ze zelf aan hun kind hadden geschonken. Dat is niet zo als je werkt met een beding van conventionele terugkeer (een beding in de schenkingsakte).Sinds 24 januari 2014 is de situatie in Vlaanderen veranderd: ook bij een wettelijke terugkeer betalen de (groot)ouders niet langer successierechten op wat ze eerst zelf geschonken hadden. Duolegaten (als techniek van successieplanning) - p. 56 en 57De techniek van het duolegaat zoals beschreven op p. 57 blijft onveranderd. Enkel het verlaagd tarief dat de vzw's betalen op het deel van het duolegaat dat zij ontvangen verandert in Vlaanderen: het bedraagt 8,5% en niet 8,8% (Vlaams decreet in werking getreden op 24 januari 2014). Het voorbeeld op p. 56 moet dan ook als volgt worden aangepast:Paul laat ? 15.000 na aan vriend Karel en ? 10.000 aan Artsen zonder Grenzen.De vzw betaalt:Totaal: ? 7.600Tarief voor roerende schenkingen - p. 66De schenking van roerend goed kan aan een vlak tarief, voor zover de schenker nog 3 jaar blijft leven.In het Waals Gewest valt volgende wijziging op te tekenen:Sinds 1 januari 2014 is het vlak tarief van 3,3% (rechte lijn, echtgenoten en wettelijk samenwonenden), 5,5% (broers,zussen,ooms, tantes, neven en nichten) en 7,7% (alle anderen) ook van toepassing bij een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik. Gunstregeling voor de Vlaamse bouwgronden - p. 73In Vlaanderen geldt een verlaagd schenkingstarief voor de schenking van een bouwgrond. Deze maatregel werd verlengd tot eind 2019. Er moet wel binnen de 5 jaar na de datum van de akte op gebouwd worden.