Na de pensioenhervorming die begin 2012 van start ging en in 2013 (en nog een stuk in 2014) verfijnd werd, staat volgend jaar een grote hervorming van het erfrecht gepland. Het is de bedoeling dat iedereen een groter beslissingsrecht krijgt over zijn eigen erfenis. Maar er zal nog heel wat gedebatteerd worden voor we zover zijn.

Wat verandert er dan al zeker in 2014:

Biometrisch paspoort

Vanaf voorjaar 2014 zullen de Belgische gemeenten starten met het afleveren van een biometrisch paspoort. De twee belangrijkste nieuwigheden hiervan zijn de vingerafdrukken die van de aanvrager worden genomen en het feit dat de aanvraag elektronisch verstuurd wordt naar de producent.

Geen SIS-kaart meer

Zoals reeds aangekondigd zullen er vanaf 1 januari 2014 geen nieuwe SIS-kaarten meer uitgereikt worden. Vanaf dan zal de elektronische identiteitskaart worden gebruikt om de patiënt te identificeren.

Tijdens een overgangsperiode zal zowel de SIS-kaart als de eID kunnen worden gebruikt, al gebruiken de ziekenhuizen momenteel het systeem al en is bijna 90 procent van de apothekers er nu al klaar voor. Uit voorzorg wordt wel aangeraden de SIS-kaart tot eind 2015 bij te houden.

Doktersbezoek wordt iets duurder, ziekenhuisopname mogelijk goedkoper

Bij de huisarts en specialist zult u iets meer betalen (de honoraria mogen met 1,39% stijgen). In bepaalde gevallen zal een ziekenhuisopname iets goedkoper zijn. Dat heeft te maken met de telling: die zal nu sowieso op basis van het aantal nachten gebeuren.

Zorgkundigen kunnen taken thuisverpleging overnemen

Structurele thuisverplegingsequipes kunnen vanaf 1 januari zorgkundigen in hun werking integreren en bepaalde zorgen aan hen delegeren. Op die manier kan 'de nodige verzorging gespreid worden over meer zorgverleners, zodat meer tijd en aandacht geschonken kan worden aan de individuele patiënt bij de verzorging.

Nieuwe pensioenbonus gelijk voor verschillende pensioenstelsels

De pensioenbonus is vanaf 1 januari 2014 onbeperkt in tijd en loopt gelijk voor de verschillende pensioenstelsels. Van zodra iemand het vervroegd pensioen met minstens één jaar uitstelt, bouwt hij per gewerkte dag een pensioenbonus op. Dat bedrag neemt progressief toe naarmate de persoon langer werkt: het eerste jaar is er geen bonus, het tweede jaar bedraagt die 1,50 euro per dag en dat bedrag stijgt nadien per jaar met 0,20 euro, tot maximaal 2,50 euro per dag voor wie meer dan 72 maanden extra werkt. De bonus komt bovenop het rustpensioen, dat meestijgt naarmate mensen meer loopbaanjaren opbouwen.

Vanaf 1 januari loopt de pensioenbonus voor de verschillende stelsels gelijk en geldt hij dus voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Daarenboven wordt het voortaan mogelijk om na je 65ste verder pensioenbonus op te bouwen.

Gelijkgestelde dagen leveren geen pensioenbonus meer op.

De pensioenbonus is voortaan een persoonlijk recht en kan niet meer worden overgedragen naar de langstlevende partner.

De rechten die in het oude systeem van de pensioenbonus zijn opgebouwd, blijven in het nieuwe systeem verworven.

Advocaten onderworpen aan btw

Mensen die een advocaat raadplegen zien hun factuur vanaf 1 januari stijgen met 21 procent. De btw zal wel niet voor alle juridische diensten gelden. Zo geldt een uitzondering voor de pro-Deo-diensten door advocaten en stagiairs, net als voor een reeks andere sociale diensten, zoals het optreden als bemiddelaar in een collectieve schuldregeling.

Komt een advocaat tussenbeide als voogd of voorlopige bewindvoerder voor mensen die door ziekte of ongeval niet langer in staat zijn hun zaken te beheren, dan geldt eveneens een nultarief.

Geen cash-betalingen meer boven 3000 euro

Vanaf 1 januari 2014 kunt u geen cash-betaling meer uitvoeren van meer dan 3000 euro. U kunt nog een voorschot van 10% van de prijs contant betalen, maar met een maximum van 3000 euro. En koopt u vastgoed, dan is voortaan een cash-betaling helemaal uitgesloten.

Hogere energiepremie

Als u vanaf 1 januari 2014 tegelijk uw muur isoleert en uw ramen vervangt door hoogrendementsglas, hebt u recht op een hogere energiepremie.U vindt alle informatie op www. premiezoeker.be

Voertuig verplicht online inschrijven

Vanaf 1 januari 2014 moeten wagens verplicht online ingeschreven worden. De verzekeraar zorgt voor de aanvraag.

Autokeuring wordt 3 procent duurder

De tarieven voor de autokeuring worden in 2014 geïndexeerd. De prijzen gaan met gemiddeld 3 procent omhoog. De prijs van een basiskeuring stijgt naar 30 euro, tegen 29,10 euro nu. Maar daarbij komen nog kosten voor bijvoorbeeld de "milieukeuring" (verschillend tarief voor auto's met benzine- of dieselmotor), de keuring van een lpg-installatie of nog voor de keuring van de trekhaak.
Een volledige tweedehandskeuring kost vanaf 1 januari 54,60 euro (tegen 53 euro nu). Ook daar moeten nog extra kosten worden bijgerekend, zoals voor de Car-Pass.
De nieuwe autokeuringstarieven vindt u op www.goca.be.

Voordeeltarief postzegels stijgt

In 2014 betaalt u een beetje meer als u minstens 10 postzegels koopt: ? 0,70 ipv ? 0,67 per zegel. Per stuk blijft de prijs hetzelfde: ? 0,77 voor een binnenlandse zending. Een zending naar het buitenland wordt iets duurder: 1,07 euro (ipv 1,03 euro) binnen Europa en 1,29 euro (ipv 1,24 euro) naar de rest van de wereld als u minstens 5 zegels koopt. Per stuk betaalt u resp. 1,17 en 1,39 euro.

Dienstencheques worden duurder

De prijs van een dienstencheque stijgt van 8,50 naar 9 euro voor de eerste 400 aangekochte cheques en van 9,50 naar 10 euro voor de volgende 100 cheques.

Dienstencheques die tussen 1 september 2013 en 31 december 2013 uitgegeven werden, zijn ook minder lang geldig en kunnen vanaf 1 mei 2014 niet meer gebruikt, terugbetaald of omgeruild worden. Alle aanvragen voor omruiling en terugbetaling voor deze cheques moeten voor 30 april 2014 bij Sodexo ingediend zijn.

Geen Belgische maaltijdcheques meer in het buitenland

Vanaf 15 januari 2015 kunnen Belgische maaltijdcheques niet meer gebruikt worden over de landsgrenzen.

Vlaams huurgarantiefonds

Op 1 januari gaat het Vlaamse huurgarantiefonds van start. Dat zal tijdelijk afbetalingen overnemen wanneer huurders uit hun huis gezet dreigen te worden. Op die manier is de verhuurder verzekerd van zijn inkomen en worden huurders met financiële problemen niet van de ene op de andere dag op straat gezet.

Verhuurders kunnen zich voor 75 euro per contract bij het fonds aansluiten. Wanneer een huurder niet kan voldoen aan het afbetalingsplan dat de rechter in geval van wanbetaling oplegt, neemt het fonds voor maximaal 2.700 euro of drie maanden huur op zich. Dat geld wordt later in principe teruggevorderd.

Nieuwbouwwoningen moeten energievriendelijker

Vanaf 1 januari mag je geen huis meer bouwen zonder systeem om zelf hernieuwbare energie op te wekken. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp. De afgelopen jaren zijn de normen voor een nieuwbouwwoning gevoelig verstrengd. Die normen bleven beperkt tot isolatienormen, maar vanaf 1 januari komt daar actieve energieproductie bij. En het maximum van het E-peil, dat de energieprestatie van een woning meet, wordt vanaf 2014 verlaagd naar E60. Veel woningen beantwoorden nu al aan die norm.

Pensioenmalus voor zelfstandigen verdwijnt

De pensioenmalus voor zelfstandigen behoort vanaf 1 januari 2014 definitief tot het verleden. De maatregel heeft betrekking op pensioenen die vanaf 1 januari 2014 van start gaan.

Strengere GAS-wet

Gemeenten kunnen vanaf 1 januari met de verstrengde GAS-wet meer feiten bestraffen en die ook strenger bestraffen. Vanaf dan kunnen ook 14-jarigen door de leeftijdsverlaging een GAS-boete krijgen. Tot nu lag de minimumleeftijd op 16 jaar. Andere wijzigingen zijn dat, met de nieuwe GAS-wet, gemeenschapsdienst mogelijk wordt als alternatieve maatregel en dat meer ambtenaren overtredingen kunnen vaststellen.

De boetes worden zoals bekend opgedreven. Volwassenen kunnen boetes krijgen tot 350 euro, in plaats van 250 euro tot eind 2013, en voor minderjarigen verhogen de boetes van maximaal 125 naar 175 euro.

Toegang tot verhoogde tegemoetkoming vereenvoudigd

De toegang tot de verhoogde tegemoetkoming voor medische zorgen wordt eenvoudiger op 1 januari. Die verhoogde tegemoetkoming geldt voor de kosten van zowel geneesmiddelen, consultaties als ziekenhuiskosten.

Vanaf 1 januari gebeurt de toegang tot de verhoogde tegemoetkoming automatisch, op basis van een voordeel of een situatie of na een door het ziekenfonds uitgevoerd inkomensonderzoek. Het eerste geval geldt, zonder inkomensvoorwaarden, voor personen die een leefloon trekken, een door het OCMW toegekende sociale bijstand ontvangen, rechthebbenden van de inkomensgarantie voor ouderen, mensen met een handicap of gezinnen die van een verhoogde gezinsbijslag genieten.

In het tweede geval gaat het ziekenfonds na of het jaarlijks bruto-inkomen op 1 september 2013 niet hoger ligt dan 16.964,47 euro, vermeerderd met een extra bedrag van 3.140,77 euro per persoon ten laste. Vanaf 1 januari 2015 stellen de ziekenfondsen de verhoogde tegemoetkoming proactief voor.

Energieleveranciers moeten zelf laagste tarief voorstellen

Eens per jaar moeten energieleveranciers zelf het voordeligste tarief voorstellen aan hun klanten. Die maatregel gaat op 1 januari in. Het is wel nog altijd aan de klant om dat tarief aan te vragen. De maatregel maakt deel uit van een ruimer pakket.

Van de leveranciers wordt verwacht dat ze hun klanten jaarlijks meedelen wat het goedkoopste tarief is. Dat betekent dat de consumenten die individuele mededeling tussen 1 januari en 31 december zullen ontvangen.

De leveranciers zullen op hun website ook een tariefsimulator plaatsen, met daaronder een link naar de simulator van de CREG. Het wordt ook onmogelijk om contracten van beperkte duur stilzwijgend te verlengen tegen een hoger tarief, en als een klant niet langer tevreden is, moet hij zonder enige schadevergoeding kunnen overschakelen naar een andere leverancier.

Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden

Vanaf 1 januari 2014 wordt het statuut van arbeiders en bedienden geharmoniseerd. De opzegtermijnen veranderen (iets voordeliger voor de arbeiders, iets voordeliger voor bedienden). De carensdag (de eerste dag ziekte wordt niet betaald) die nog altijd van toepassing was voor de arbeiders wordt afgeschaft. Hoe de harmonisatie zal verlopen en wat er gebeurt met de verworven rechten voor werknemers die voor 2014 al in het bedrijf werkten, leest u in een volgend nummer van Plus Magazine.

Na de pensioenhervorming die begin 2012 van start ging en in 2013 (en nog een stuk in 2014) verfijnd werd, staat volgend jaar een grote hervorming van het erfrecht gepland. Het is de bedoeling dat iedereen een groter beslissingsrecht krijgt over zijn eigen erfenis. Maar er zal nog heel wat gedebatteerd worden voor we zover zijn.Wat verandert er dan al zeker in 2014:Vanaf voorjaar 2014 zullen de Belgische gemeenten starten met het afleveren van een biometrisch paspoort. De twee belangrijkste nieuwigheden hiervan zijn de vingerafdrukken die van de aanvrager worden genomen en het feit dat de aanvraag elektronisch verstuurd wordt naar de producent. Zoals reeds aangekondigd zullen er vanaf 1 januari 2014 geen nieuwe SIS-kaarten meer uitgereikt worden. Vanaf dan zal de elektronische identiteitskaart worden gebruikt om de patiënt te identificeren.Tijdens een overgangsperiode zal zowel de SIS-kaart als de eID kunnen worden gebruikt, al gebruiken de ziekenhuizen momenteel het systeem al en is bijna 90 procent van de apothekers er nu al klaar voor. Uit voorzorg wordt wel aangeraden de SIS-kaart tot eind 2015 bij te houden.Bij de huisarts en specialist zult u iets meer betalen (de honoraria mogen met 1,39% stijgen). In bepaalde gevallen zal een ziekenhuisopname iets goedkoper zijn. Dat heeft te maken met de telling: die zal nu sowieso op basis van het aantal nachten gebeuren.Structurele thuisverplegingsequipes kunnen vanaf 1 januari zorgkundigen in hun werking integreren en bepaalde zorgen aan hen delegeren. Op die manier kan 'de nodige verzorging gespreid worden over meer zorgverleners, zodat meer tijd en aandacht geschonken kan worden aan de individuele patiënt bij de verzorging.De pensioenbonus is vanaf 1 januari 2014 onbeperkt in tijd en loopt gelijk voor de verschillende pensioenstelsels. Van zodra iemand het vervroegd pensioen met minstens één jaar uitstelt, bouwt hij per gewerkte dag een pensioenbonus op. Dat bedrag neemt progressief toe naarmate de persoon langer werkt: het eerste jaar is er geen bonus, het tweede jaar bedraagt die 1,50 euro per dag en dat bedrag stijgt nadien per jaar met 0,20 euro, tot maximaal 2,50 euro per dag voor wie meer dan 72 maanden extra werkt. De bonus komt bovenop het rustpensioen, dat meestijgt naarmate mensen meer loopbaanjaren opbouwen.Vanaf 1 januari loopt de pensioenbonus voor de verschillende stelsels gelijk en geldt hij dus voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Daarenboven wordt het voortaan mogelijk om na je 65ste verder pensioenbonus op te bouwen.Gelijkgestelde dagen leveren geen pensioenbonus meer op.De pensioenbonus is voortaan een persoonlijk recht en kan niet meer worden overgedragen naar de langstlevende partner.De rechten die in het oude systeem van de pensioenbonus zijn opgebouwd, blijven in het nieuwe systeem verworven.Mensen die een advocaat raadplegen zien hun factuur vanaf 1 januari stijgen met 21 procent. De btw zal wel niet voor alle juridische diensten gelden. Zo geldt een uitzondering voor de pro-Deo-diensten door advocaten en stagiairs, net als voor een reeks andere sociale diensten, zoals het optreden als bemiddelaar in een collectieve schuldregeling.Komt een advocaat tussenbeide als voogd of voorlopige bewindvoerder voor mensen die door ziekte of ongeval niet langer in staat zijn hun zaken te beheren, dan geldt eveneens een nultarief.Vanaf 1 januari 2014 kunt u geen cash-betaling meer uitvoeren van meer dan 3000 euro. U kunt nog een voorschot van 10% van de prijs contant betalen, maar met een maximum van 3000 euro. En koopt u vastgoed, dan is voortaan een cash-betaling helemaal uitgesloten.Als u vanaf 1 januari 2014 tegelijk uw muur isoleert en uw ramen vervangt door hoogrendementsglas, hebt u recht op een hogere energiepremie.U vindt alle informatie op www. premiezoeker.be Vanaf 1 januari 2014 moeten wagens verplicht online ingeschreven worden. De verzekeraar zorgt voor de aanvraag.De tarieven voor de autokeuring worden in 2014 geïndexeerd. De prijzen gaan met gemiddeld 3 procent omhoog. De prijs van een basiskeuring stijgt naar 30 euro, tegen 29,10 euro nu. Maar daarbij komen nog kosten voor bijvoorbeeld de "milieukeuring" (verschillend tarief voor auto's met benzine- of dieselmotor), de keuring van een lpg-installatie of nog voor de keuring van de trekhaak. Een volledige tweedehandskeuring kost vanaf 1 januari 54,60 euro (tegen 53 euro nu). Ook daar moeten nog extra kosten worden bijgerekend, zoals voor de Car-Pass.De nieuwe autokeuringstarieven vindt u op www.goca.be.In 2014 betaalt u een beetje meer als u minstens 10 postzegels koopt: ? 0,70 ipv ? 0,67 per zegel. Per stuk blijft de prijs hetzelfde: ? 0,77 voor een binnenlandse zending. Een zending naar het buitenland wordt iets duurder: 1,07 euro (ipv 1,03 euro) binnen Europa en 1,29 euro (ipv 1,24 euro) naar de rest van de wereld als u minstens 5 zegels koopt. Per stuk betaalt u resp. 1,17 en 1,39 euro.De prijs van een dienstencheque stijgt van 8,50 naar 9 euro voor de eerste 400 aangekochte cheques en van 9,50 naar 10 euro voor de volgende 100 cheques.Dienstencheques die tussen 1 september 2013 en 31 december 2013 uitgegeven werden, zijn ook minder lang geldig en kunnen vanaf 1 mei 2014 niet meer gebruikt, terugbetaald of omgeruild worden. Alle aanvragen voor omruiling en terugbetaling voor deze cheques moeten voor 30 april 2014 bij Sodexo ingediend zijn.Vanaf 15 januari 2015 kunnen Belgische maaltijdcheques niet meer gebruikt worden over de landsgrenzen.Op 1 januari gaat het Vlaamse huurgarantiefonds van start. Dat zal tijdelijk afbetalingen overnemen wanneer huurders uit hun huis gezet dreigen te worden. Op die manier is de verhuurder verzekerd van zijn inkomen en worden huurders met financiële problemen niet van de ene op de andere dag op straat gezet.Verhuurders kunnen zich voor 75 euro per contract bij het fonds aansluiten. Wanneer een huurder niet kan voldoen aan het afbetalingsplan dat de rechter in geval van wanbetaling oplegt, neemt het fonds voor maximaal 2.700 euro of drie maanden huur op zich. Dat geld wordt later in principe teruggevorderd.Vanaf 1 januari mag je geen huis meer bouwen zonder systeem om zelf hernieuwbare energie op te wekken. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp. De afgelopen jaren zijn de normen voor een nieuwbouwwoning gevoelig verstrengd. Die normen bleven beperkt tot isolatienormen, maar vanaf 1 januari komt daar actieve energieproductie bij. En het maximum van het E-peil, dat de energieprestatie van een woning meet, wordt vanaf 2014 verlaagd naar E60. Veel woningen beantwoorden nu al aan die norm.De pensioenmalus voor zelfstandigen behoort vanaf 1 januari 2014 definitief tot het verleden. De maatregel heeft betrekking op pensioenen die vanaf 1 januari 2014 van start gaan.Gemeenten kunnen vanaf 1 januari met de verstrengde GAS-wet meer feiten bestraffen en die ook strenger bestraffen. Vanaf dan kunnen ook 14-jarigen door de leeftijdsverlaging een GAS-boete krijgen. Tot nu lag de minimumleeftijd op 16 jaar. Andere wijzigingen zijn dat, met de nieuwe GAS-wet, gemeenschapsdienst mogelijk wordt als alternatieve maatregel en dat meer ambtenaren overtredingen kunnen vaststellen.De boetes worden zoals bekend opgedreven. Volwassenen kunnen boetes krijgen tot 350 euro, in plaats van 250 euro tot eind 2013, en voor minderjarigen verhogen de boetes van maximaal 125 naar 175 euro.De toegang tot de verhoogde tegemoetkoming voor medische zorgen wordt eenvoudiger op 1 januari. Die verhoogde tegemoetkoming geldt voor de kosten van zowel geneesmiddelen, consultaties als ziekenhuiskosten.Vanaf 1 januari gebeurt de toegang tot de verhoogde tegemoetkoming automatisch, op basis van een voordeel of een situatie of na een door het ziekenfonds uitgevoerd inkomensonderzoek. Het eerste geval geldt, zonder inkomensvoorwaarden, voor personen die een leefloon trekken, een door het OCMW toegekende sociale bijstand ontvangen, rechthebbenden van de inkomensgarantie voor ouderen, mensen met een handicap of gezinnen die van een verhoogde gezinsbijslag genieten.In het tweede geval gaat het ziekenfonds na of het jaarlijks bruto-inkomen op 1 september 2013 niet hoger ligt dan 16.964,47 euro, vermeerderd met een extra bedrag van 3.140,77 euro per persoon ten laste. Vanaf 1 januari 2015 stellen de ziekenfondsen de verhoogde tegemoetkoming proactief voor.Eens per jaar moeten energieleveranciers zelf het voordeligste tarief voorstellen aan hun klanten. Die maatregel gaat op 1 januari in. Het is wel nog altijd aan de klant om dat tarief aan te vragen. De maatregel maakt deel uit van een ruimer pakket.Van de leveranciers wordt verwacht dat ze hun klanten jaarlijks meedelen wat het goedkoopste tarief is. Dat betekent dat de consumenten die individuele mededeling tussen 1 januari en 31 december zullen ontvangen.De leveranciers zullen op hun website ook een tariefsimulator plaatsen, met daaronder een link naar de simulator van de CREG. Het wordt ook onmogelijk om contracten van beperkte duur stilzwijgend te verlengen tegen een hoger tarief, en als een klant niet langer tevreden is, moet hij zonder enige schadevergoeding kunnen overschakelen naar een andere leverancier.Vanaf 1 januari 2014 wordt het statuut van arbeiders en bedienden geharmoniseerd. De opzegtermijnen veranderen (iets voordeliger voor de arbeiders, iets voordeliger voor bedienden). De carensdag (de eerste dag ziekte wordt niet betaald) die nog altijd van toepassing was voor de arbeiders wordt afgeschaft. Hoe de harmonisatie zal verlopen en wat er gebeurt met de verworven rechten voor werknemers die voor 2014 al in het bedrijf werkten, leest u in een volgend nummer van Plus Magazine.