Om je aangifte correct in te vullen heb je een hoop cijfertjes nodig, zoals bijvoorbeeld de aftrekbare uitgaven of de uitgaven die recht geven op een belastingvermindering. Die cijfers en grensbedragen voor de aangifte 2018 hebben we voor jou in overzichtelijke tabellen gebundeld.
...

Om je aangifte correct in te vullen heb je een hoop cijfertjes nodig, zoals bijvoorbeeld de aftrekbare uitgaven of de uitgaven die recht geven op een belastingvermindering. Die cijfers en grensbedragen voor de aangifte 2018 hebben we voor jou in overzichtelijke tabellen gebundeld.Minister van Financiën Van Overtveldt schat dat dit jaar ongeveer drie miljoen gezinnen een vooraf ingevulde belastingaangifte zullen krijgen, wat neerkomt op vier op de tien belastingplichtigen. Voortaan komen belastingplichtigen met een beroepsinkomen dat hoger is dan de belastingvrije som namelijk in aanmerking voor dergelijk aangifteformulier. Alleen de 'moeilijkere gevallen' zullen nog zelf aan de slag moeten. Het gaat dan om belastingplichtigen met een lening, met buitenlandse inkomsten of die hun werkelijke beroepskosten bewijzen.Ga je akkoord met de vooraf ingevulde gegevens, dan hoef je verder niets meer te doen. Je moet dus ook niet bevestigen dat de gegevens kloppen. Maar merk je dat de gegevens niet juist of onvolledig zijn, dan kan je twee kanten uit. Ofwel pas je de gegevens aan via Tax-on-web, en dat ten laatste op 13 juli 2018. Ofwel vul je het meegestuurde antwoordformulier correct in en stuur je het naar het adres dat erop vermeld staat. Dat formulier moet ten laatste op 29 juni 2018 toekomen. De belastingdienst onderzoekt dan de gegevens die je hebt aangepast en herberekent jouw belastingen. Nadien volgt een aanslagbiljet. Maar reageer je niet op tijd op foutieve gegevens, dan krijg je een aanslagbiljet op basis van het voorstel.2017 is het jaar waarin de tax shift - de verschuiving van belastingen op arbeid en werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid naar belastingen op consumptie - op kruissnelheid is gekomen. Die verlaging van de belastingen op arbeid vertaalt zich in een verhoging van de forfaitaire beroepskosten, een wijziging in de opbouw van de progressieve tarieven en een verhoogde belastingvrije som. Vanaf 2018 wordt nog een tandje bijgestoken, maar de volle uitwerking van de tax shift krijg je in 2019 te zien. Voor je inkomsten van 2018 zal dan bijvoorbeeld het tarief van 30% wegvallen, waardoor er meer inkomen in de laagste schijf van 25% zal vallen. Wat de tax shift voor jou concreet betekent, kan je nagaan op www.mijntaxshift.be.Particulieren die buitenlandse aandelen bezitten (bv. van het Franse Engie, ...), worden geconfronteerd met een dubbele belasting. Er wordt immers zowel Franse als Belgische roerende voorheffing op ingehouden. Het Hof van Cassatie heeft in 2017 geoordeeld dat België de verrekening van de Franse bronheffing moet toestaan, om op die manier de dubbele belasting weg te werken. Praktisch zijn er twee problemen. Ten eerste is er in de aangifte geen rubriek voorzien voor de verrekening van een buitenlandse belasting door een particulier. Een mogelijke oplossing is een bezwaarschrift indienen nadat je het aanslagbiljet ontvangt. Ten tweede legt de administratie zich naar verluidt niet neer bij de cassatierechtspraak. Dus het is lang niet zeker of de administratie jouw bezwaarschrift zal inwilligen.