De berekening van de sociale bijdragen

Momenteel betalen beginnende zelfstandigen voorlopige bijdragen, tot het einde van het derde volledige kalenderjaar. Het gaat hier om een 'voorschot' in afwachting dat hun netto belastbaar inkomen bepaald is. Nadien volgt een regularisatie op basis van de reële inkomsten. De definitieve bijdrage wordt pas betaald vanaf het vierde volledige jaar. Probleem: deze bijdrage wordt berekend op basis van de inkomsten van drie jaar eerder. Zo worden de bijdragen voor 2013 berekend op basis van de inkomsten van 2010. Indien de inkomsten in 2013 behoorlijk lager liggen dan in 2010, is het duidelijk dat de grote kloof tussen de te betalen bijdragen en de reëel verschuldigde bijdrage de zelfstandige financieel in nauwe schoentjes kan brengen.

Door de hervorming die werd uitgewerkt door Sabine Laruelle, minister van KMO's en Zelfstandigen, zullen de sociale bijdragen elk jaar berekend worden op basis van de inkomsten van het jaar zelf en niet langer op basis van de inkomsten van 3 jaar terug. In de praktijk zal elke zelfstandige elk trimester van zijn sociale zekerheidskas een voorstel voor een te betalen bedrag krijgen dat net als voorheen berekend zal worden op basis van de geïndexeerde inkomsten van 3 jaar terug. Maar hij kan dit bedrag zelf aanpassen in functie van zijn inkomsten van het lopende jaar: het verhogen indien hij een stijging van zijn inkomsten verwacht of, na akkoord van zijn sociale zekerheidskas, verlagen indien hij geconfronteerd wordt met een daling van zijn inkomsten.

Op 16 juli jongstleden heeft de Kamercommissie Bedrijfsleven het voorstel tot hervorming van de berekeningswijze voor de sociale bijdragen van zelfstandigen unaniem goedgekeurd. Het nieuwe systeem zal van toepassing zijn vanaf 1 januari 2015.

De bescherming van de hoofdverblijfplaats

Niet zelden oefent een zelfstandige zijn beroepsactiviteit uit in een deel van de gezinswoning... met het risico dat de gehele woning in beslag wordt genomen wanneer er financiële problemen ontstaan. Sinds juni 2007 kan een natuurlijk persoon die een zelfstandige activiteit uitoefent in hoofdberoep zijn hoofdverblijfplaats afschermen van zijn professionele tegenslagen en deze op die manier beschermen tegen schuldeisers door een verklaring van onbeslagbaarheid te laten opstellen bij een notaris van zijn keuze.

Op 19 juli 2013 heeft de Ministerraad zijn akkoord gegeven over het voorontwerp van wet van minister Laruelle die deze bescherming van de hoofdverblijfplaats uitbreidt naar zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden. Bovendien zullen ze - om van deze bescherming te genieten - niet langer de forfaitaire som van ? 500 voor procedurekosten moeten betalen, maar enkel de werkelijke kosten, of een minimum van ? 120.

De starters-BVBA of S-BVBA

De starters-BVBA is in feite een variante op de klassieke BVBA, die in het leven werd geroepen om starters die niet over voldoende liquide middelen beschikken om een bedrijf op te starten. Het startkapitaal voor een S-BVBA is theoretisch vastgelegd tussen ? 1 en ? 18.550 (de minimale som voor een klassieke BVBA). Maar voor een S-BVBA gelden beperkende voorwaarden inzake duur en aantal werknemers.

Om jonge ondernemers de kans te bieden hun om gemakkelijker een activiteit uit te kunnen bouwen, stelt het voorontwerp van wet van de minister enerzijds voor om het bestaan van een S-BVBA niet meer te beperken in tijd (momenteel is de S-BVBA beperkt tot 5 jaar) en anderzijds om het statuut van de S-BVBA te behouden, ongeacht het aantal werknemers tewerkgesteld in de onderneming (momenteel beperkt tot 5 voltijdse werknemers).

Meer info: www.sabinelaruelle.be

Momenteel betalen beginnende zelfstandigen voorlopige bijdragen, tot het einde van het derde volledige kalenderjaar. Het gaat hier om een 'voorschot' in afwachting dat hun netto belastbaar inkomen bepaald is. Nadien volgt een regularisatie op basis van de reële inkomsten. De definitieve bijdrage wordt pas betaald vanaf het vierde volledige jaar. Probleem: deze bijdrage wordt berekend op basis van de inkomsten van drie jaar eerder. Zo worden de bijdragen voor 2013 berekend op basis van de inkomsten van 2010. Indien de inkomsten in 2013 behoorlijk lager liggen dan in 2010, is het duidelijk dat de grote kloof tussen de te betalen bijdragen en de reëel verschuldigde bijdrage de zelfstandige financieel in nauwe schoentjes kan brengen.Door de hervorming die werd uitgewerkt door Sabine Laruelle, minister van KMO's en Zelfstandigen, zullen de sociale bijdragen elk jaar berekend worden op basis van de inkomsten van het jaar zelf en niet langer op basis van de inkomsten van 3 jaar terug. In de praktijk zal elke zelfstandige elk trimester van zijn sociale zekerheidskas een voorstel voor een te betalen bedrag krijgen dat net als voorheen berekend zal worden op basis van de geïndexeerde inkomsten van 3 jaar terug. Maar hij kan dit bedrag zelf aanpassen in functie van zijn inkomsten van het lopende jaar: het verhogen indien hij een stijging van zijn inkomsten verwacht of, na akkoord van zijn sociale zekerheidskas, verlagen indien hij geconfronteerd wordt met een daling van zijn inkomsten.Op 16 juli jongstleden heeft de Kamercommissie Bedrijfsleven het voorstel tot hervorming van de berekeningswijze voor de sociale bijdragen van zelfstandigen unaniem goedgekeurd. Het nieuwe systeem zal van toepassing zijn vanaf 1 januari 2015.Niet zelden oefent een zelfstandige zijn beroepsactiviteit uit in een deel van de gezinswoning... met het risico dat de gehele woning in beslag wordt genomen wanneer er financiële problemen ontstaan. Sinds juni 2007 kan een natuurlijk persoon die een zelfstandige activiteit uitoefent in hoofdberoep zijn hoofdverblijfplaats afschermen van zijn professionele tegenslagen en deze op die manier beschermen tegen schuldeisers door een verklaring van onbeslagbaarheid te laten opstellen bij een notaris van zijn keuze.Op 19 juli 2013 heeft de Ministerraad zijn akkoord gegeven over het voorontwerp van wet van minister Laruelle die deze bescherming van de hoofdverblijfplaats uitbreidt naar zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden. Bovendien zullen ze - om van deze bescherming te genieten - niet langer de forfaitaire som van ? 500 voor procedurekosten moeten betalen, maar enkel de werkelijke kosten, of een minimum van ? 120.De starters-BVBA is in feite een variante op de klassieke BVBA, die in het leven werd geroepen om starters die niet over voldoende liquide middelen beschikken om een bedrijf op te starten. Het startkapitaal voor een S-BVBA is theoretisch vastgelegd tussen ? 1 en ? 18.550 (de minimale som voor een klassieke BVBA). Maar voor een S-BVBA gelden beperkende voorwaarden inzake duur en aantal werknemers.Om jonge ondernemers de kans te bieden hun om gemakkelijker een activiteit uit te kunnen bouwen, stelt het voorontwerp van wet van de minister enerzijds voor om het bestaan van een S-BVBA niet meer te beperken in tijd (momenteel is de S-BVBA beperkt tot 5 jaar) en anderzijds om het statuut van de S-BVBA te behouden, ongeacht het aantal werknemers tewerkgesteld in de onderneming (momenteel beperkt tot 5 voltijdse werknemers).Meer info: www.sabinelaruelle.be