De Ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat ervoor zorgt dat het corona-ouderschapsverlof in aanmerking wordt genomen voor het pensioen van de personeelsleden:

  • van een federale, gemeenschaps- of gewestinstelling,
  • van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat of een Gemeenschaps- of Gewestparlement,
  • een personeelslid dat in de weddetoelageregeling van een Gemeenschap is opgenomen, waarvan het pensioen gefinancierd wordt door de Federale Staat, zoals de leerkrachten,
  • van bepaalde organismen van openbaar nut.

Voor militairen is het recht op het corona-ouderschapsverlof ingevoerd door het KB nr. 42 van 27 juni 2020. Aangezien de voorwaarden voor het opnemen van het corona-ouderschapsverlof voor de militairen dezelfde zijn als deze voor de ambtenaren, wordt hun corona-ouderschapsverlof eveneens in aanmerking genomen voor de pensioenberekening.

De Ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat ervoor zorgt dat het corona-ouderschapsverlof in aanmerking wordt genomen voor het pensioen van de personeelsleden:Voor militairen is het recht op het corona-ouderschapsverlof ingevoerd door het KB nr. 42 van 27 juni 2020. Aangezien de voorwaarden voor het opnemen van het corona-ouderschapsverlof voor de militairen dezelfde zijn als deze voor de ambtenaren, wordt hun corona-ouderschapsverlof eveneens in aanmerking genomen voor de pensioenberekening.