Inhoud:

I. Preventie, om het risico te beperken

Inbrekers zijn er in twee, duidelijk verschillende, soorten. Er zijn de amateurs en de professionals. Het verschil tussen die twee schuilt vooral in het gereedschap dat ze ter beschikking hebben, en dus in de doelwitten die ze uitkiezen. De professionals zullen zich vooral richten op doelwitten die in één klap een grote buit opleveren (winkels, opslagruimten,...) maar dergelijke karweitjes vereisen uiteraard meer voorbereiding en professionelere middelen. De amateur beperkt zich tot eenvoudige werktuigen (schroevendraaiers, tangen,... ) en dus tot minder goed beveiligde ruimtes. De amateur is verantwoordelijk voor het overgrote deel van de inbraken in woningen, maar - en dit wordt interessant - als zijn poging na 3 tot 5 minuten geen resultaat heeft opgeleverd, geeft hij het in principe op. Het komt er dan ook op aan, de amateurinbreker aan het lijntje te houden tot hij het opgeeft. Op die manier voorkomt u niet alleen het trauma dat een dergelijk avontuur u kan bezorgen, maar uw verzekeraar zal ook niet kunnen weigeren te betalen onder het voorwendsel dat u niet voorzichtig genoeg zou zijn geweest.

Veeleer vertragen dan beletten

Aan de achterkant van een woning is een inbreker minder zichtbaar en die achterkant is bovendien vaak minder beschermd. Dit verklaart waarom in 69,4% van de gevallen de achterdeur of een andere opening in de achtergevel het doelwit van de inbreker is. Wordt hij niet gestoord en heeft hij alle tijd om ongezien door buren en voorbijgangers aan de slag te blijven, dan zal een inbreker er theoretisch altijd in slagen vroeg of laat uw woning binnen te dringen. Uit de praktijk blijkt echter dat hij het al na enkele minuten opgeeft.

Inbraakwerende maatregelen dienen er dus niet op gericht te zijn om inbraak onmogelijk te maken (dan zou u uw huis tot een kluis moeten ombouwen), maar om de tijd te verlengen die de inbreker nodig heeft om binnen te geraken, en dit tegen een aanvaardbare prijs.

Terug naar begin

Om u goed te beschermen

Om de kans op inbraak bij u thuis te verminderen, kunt u een beroep doen op een combinatie van goede gewoontes die u in uw dagelijkse leven kunt inbouwen met een mechanische bescherming én eventueel een bijkomende bescherming in de vorm van een alarmsysteem.

Dagelijkse goede gewoontes

Wilt u uw woning beveiligen dan is het van het grootste belang goede gewoontes aan te kweken. Dus nooit de sleutel onder de mat leggen, altijd ramen en deuren op slot doen, geld of bankkaarten niet laten rondslingeren, enz. Simpele maatregelen van dit type zijn gratis maar worden (te) dikwijls over het hoofd gezien. Nochtans vormen ze de eerste, essentiële stap van een goed beveiligingsprogramma.

MEER INFO U vindt zeer gedetailleerde informatie en brochures op het commissariaat van uw woonplaats en op de internetsite van de federale politie: www.polfed-fedpol.be (klik op Criminaliteit en op Preventietips). Daar kunt u ook met behulp van een virtuele woning in 3D de gevoelige punten van een huis ontdekken en krijgt u technische en praktische raadgevingen, onder meer over de beschikbare beveiligingsproducten.

Klare en duidelijke info vindt u ook op de site Veiligheid en preventie van het ministerie van Binnenlandse Zaken: www.besafe.be.

Terug naar begin

Mechanische maatregelen

Alle openingen - zoals deuren en ramen - vormen de zwakke schakels van een gevel. In functie van de risicoklasse van uw woning kunt u een aangepaste beveiliging voorzien. De Europese normen ENV 1627 (klassering en voorschriften) en ENV 1628 tot ENV 1630 (testmethodes) gelden als basis voor de bepaling van de inbraakvertragende eigenschappen van schrijnwerkelementen. De normen geven een classificatie in 6 klassen, waarbij de drie eerste voor de woning van toepassing zijn. WK 1 staat voor het laagste niveau van beveiliging, terwijl WK 6 toegepast wordt in de bankwereld en voor legergebouwen.

De BouwUnie, Schrijnwerkers en Interieurbouwers, het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw) en de Confederatie Vlaamse Schrijnwerkers hebben normen opgesteld waaraan buitenschrijnwerk en beslag moeten beantwoorden. En dit in functie van het risico op inbraak dat de woning loopt. Dit project kreeg de naam TIS (Thematische Innovatie Stimulering Inbraakbeveiliging). Het is dus allemaal een kwestie van inge- wikkelde normen en voorschriften. Daarom kunnen we u enkel aanraden om een vakman te raadplegen. En indien u besluit een deur of raam te vervangen, eis dan altijd een attest. Alleen producten die volgens de norm getest zijn, kunnen afgeleverd worden met een dergelijk attest.

MEER INFO Op de website van ANPI (het testinstituut voor inbraak- en brandwerende elementen) kunt u de officiële normteksten aanvragen. Surf naar: www.anpi.be.

Terug naar begin

Een elektronische beveiliging

Bij de installatie van een alarminstallatie zijn er drie belangrijke aandachtspunten: het materiaal en de installatie, de politie en de contactpersonen (of externe beheerder).

Op 29 oktober 1998 werd de aggregatie van alarmsystemen genormaliseerd en de wet van 1990 bijgewerkt. Zonder op dit punt in detail te treden, citeren we toch enkele belangrijke elementen hieruit:

  • het alarmsysteem moet in het gebouw geplaatst worden en dient uitgerust te zijn met een buitensirene en een lichtsignaal. Dit laatste kan vervangen worden door of gekoppeld worden aan een bewakingscentrale
  • samen met het bestek moet de plaatsingsfirma zijn aggregatie (afgeleverd door het ministerie van Binnenlandse Zaken) aantonen, evenals de aggregatie van het te gebruiken materiaal (met het INCERT-label)) en ook een voorstel van onderhoudscontract
  • de plaatsingsfirma moet eveneens een kopie bezorgen van de wetteksten die handelen over alarmsystemen en hun aggregatie, want dit zijn de enige toestellen die de goedkeuring hebben van de verzekeraars
  • als eindgebruiker van een alarm- systeem moet u binnen de vijf dagen na de installatie alle nuttige gegevens hierover verstrekken aan het hoofd van de plaatselijke politiediensten en ook de naam doorgeven van twee contactpersonen in geval van afwezigheid van de eigenaar. Deze contactpersonen moeten de mogelijkheid hebben om het gebouw binnen te gaan en het alarm af te zetten. Bovendien moeten ze zich akkoord verklaren met hun verantwoordelijkheid. Zo moeten ze bijvoorbeeld in de woning aanwezig kunnen zijn binnen de 30 minuten na een alarm.

LET OP! Buitencamera's mag u enkel gebruiken om uw privédomein te bewaken: geen beelden dus van de buurman en zijn tuin, en ook niet van de openbare weg. De privacy, weet u wel!

WEETJE Momenteel zijn verschillende formules uitgewerkt die het inschakelen van een bewakingsfirma ook voor de gewone burger mogelijk maakt (vanaf ong. ? 250 per jaar). Een site waar u de actualiteit op het gebied van bewaking, alarmsystemen en wetgeving kunt opvolgen, is http://www.vigilis.be.

Terug naar begin

De preventieadviseur

De kans op inbraak is voor elke woning verschillend. Daarom kunt u een beroep doen op de preventieadviseur. U kunt hem bereiken op het commissa-riaat van uw gemeente of politiezone. Hij heeft een opleiding technopreventie gevolgd bij de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken of aan de politieschool. U kunt de gegevens van de preventieadviseur ook terugvinden via het internet (www.vps.fgov.be - klik op Preventie en De technopreventieadviseur) en een afspraak maken, telefonisch of via e-mail.

De preventieadviseur kan het inbraakrisico inschatten, aangeven welke maatregelen aangewezen zijn en u een idee geven van de uitgaven die ermee gemoeid zijn. Volledig gratis!

Terug naar begin

II. Fiscale aftrek en premies om de factuur te beperken

Wilt u uw woning beter beveiligen, dan is de overheid bereid u een financieel duwtje in de rug te geven door middel van een fiscale aftrek en/of premies.

Fiscale aftrek

U kunt voortaan genieten van een belastingvermindering die gelijk is aan 50% van de werkelijk betaalde uitgaven, met een plafond van ? 170. Deze nieuwe maatregel gaat in vanaf het aanslagjaar 2008 - dus voor alle uitgaven vanaf 1 januari 2007. Om van deze belastingvermindering te genieten, moeten de werken verplicht door een geregistreerde aannemer uitgevoerd worden.

Dit fiscale voordeel is niet cumuleerbaar met andere belastingverminderingen die voor hetzelfde materiaal zouden gelden. U kunt van deze belastingvermindering genieten voor uitgaven die effectief betaald zijn in de belastbare periode. Zo moeten de uitgaven betaald in 2007 vermeld worden in de aangifte van het aanslagjaar 2008/inkomsten 2007. Voor de volgende jaren gaat u op dezelfde manier te werk, tenzij de fiscale wetgeving inmiddels zou veranderen. Dit voordeel kan u toegekend worden als eigenaar, vruchtgebruiker of huurder. Uiteraard moet u de factuur met het attest van de aannemer en het betalingsbewijs van de factuur (ontvangstbewijs) ter beschikking houden voor een eventuele belastingcontrole.

Wat komt hiervoor in aanmerking?

  • Inbraakvertragende gevelelementen (bijv. gepantserde deuren, inbraakvertragende ramen,...), inbraakwerende vensters met gelaagd glas aan één kant,...
  • Veiligheidssloten en andere beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten, hekken,...
  • Alarmsystemen, kosten voor aansluiting op een alarmcentrale (abonnement), camera's uitgerust met een regis-tratiesysteem (opnamesysteem),...

MEER INFO Federale Overheidsdienst Financiën, Callcenter: tel. 02 572 57 57, info.tax@minfin.fed.be en in uw belastingkantoor.

Terug naar begin

Gemeentelijke premies

Sommige gemeenten kennen premies toe aan de bewoners die verbeteringswerken aanbrengen bestemd voor beveiligingsdoeleinden. Ze kunnen gaan tot een (geplafonneerde) tussenkomst van 25% van de beveiligingsuitrustingen. Alle bewoners kunnen ervan genieten maar bepaalde categorieën krijgen voorrang: oudere personen, slachtoffers van vroegere inbraken, enz.

MEER INFO wendt u voor alle inlichtingen tot de gemeentelijke administratie van uw woonplaats of zie op www.premiezoeker.be.

Terug naar begin

III. Verzekeringen om de schade te beperken

Om schade na een inbraak te beperken, kunt u een goede verzekering afsluiten, een inventaris opmaken en waardevolle objecten merken.

Verzeker uw inboedel correct

De optie Diefstal maakt deel uit van de verzekering Globale woning. Bovendien is er naast het verzekerde goed (de eigenlijke woning) ook nog de inboedel (de inhoud). Wat is de verzekerde waarde? Welke waarde van materialen wordt terugbetaald? Wordt de nieuwwaarde vergoed of houdt men rekening met de ouderdom? Is een tuinhuisje inbegrepen? En de inhoud daarvan? Allemaal punten die u moet omschrijven in uw polis vooraleer te ondertekenen.

Hoe moet u de waarde van de inboedel aantonen?

Meestal moet de waarde van de inboedel niet aangetoond worden. De verzekeringnemer bepaalt zelf het te verzekeren bedrag. De meeste maatschap- pijen zijn bereid de evenredigheidsregel (bij onderverzekering betalen ze maar een deel) niet toe te passen voor de inboedel wanneer de waarde voor het gebouw vastgesteld werd op basis van een evaluatiesysteem (evaluatierooster) dat zij ter beschikking gesteld hebben. Het verzekerde bedrag voor de inboedel moet dan wel minimaal een bepaald percentage bedragen (meestal 30%) van het verzekerde bedrag voor het gebouw. De vergoeding bedraagt maximaal het verzekerde bedrag. Sommige maatschappijen zijn zelfs bereid de totale schade te vergoeden ook als die hoger is dan het verzekerde bedrag.

Hoe verzekert u zeer waardevolle voorwerpen?

Voor waardevolle inboedels wordt de waarde bepaald in samenspraak met de verzekeraar. Vaak wordt een expertiseattest gevraagd. Er kunnen ook speciale voorwaarden gesteld worden wat de alarminstallatie betreft, de kluis,...

Terug naar begin

Komt de verzekering tussen als u regelmatig afwezig bent?

Uw contract bepaalt de duur van langere of herhaalde afwezigheid tijdens dewelke de dekking niet verzekerd is. Zult u langer afwezig zijn, vraag dan om een dekking te voorzien tijdens deze afwezigheid of laat de beperking schrappen in uw contract. Dit zal een invloed hebben op uw premie. en de verzekeraar kan u vragen bijkomende beschermingsmaatregelen te nemen.

Terug naar begin

Hebt u recht op een lagere premie als u betere inbraakbeveiliging voorziet?

Indien uw woning uitgerust is met een automatische inbraakbeveiliging, dan hebt u meestal recht op een premieverlaging. Uw verzekeraar zal wel een conformiteitsverklaring INCERT vragen, afgeleverd door uw erkende installateur. Sommige verzekeraars gaan er echter van uit dat hun kosten in geval van inbraak groter zullen zijn (om de beter beveiligde deuren en ramen te vervangen) en verlagen het bedrag van uw premie niet. Anderzijds kan de verzekeringsmaatschappij u verplichten om een alarminstallatie te plaatsen indien u geen (erg) hoge premies wilt betalen!

Terug naar begin

Registreer uw waardevolle voorwerpen

Op de site www.vps.fgov.be kunt u een registratieformulier downloaden. Daarop kunt u de gegraveerde nummers veremelden samen met foto's van de voorwerpen. Voor het graveren zijn speciale graveer- en merkpennen tekoop. Gebruik bij voorkeur uw rijksregisternummer, dat maakt het makkelijk voor de politie. Bewaar het formulier op een veilige plaats.

Terug naar begin

Inhoud:Inbrekers zijn er in twee, duidelijk verschillende, soorten. Er zijn de amateurs en de professionals. Het verschil tussen die twee schuilt vooral in het gereedschap dat ze ter beschikking hebben, en dus in de doelwitten die ze uitkiezen. De professionals zullen zich vooral richten op doelwitten die in één klap een grote buit opleveren (winkels, opslagruimten,...) maar dergelijke karweitjes vereisen uiteraard meer voorbereiding en professionelere middelen. De amateur beperkt zich tot eenvoudige werktuigen (schroevendraaiers, tangen,... ) en dus tot minder goed beveiligde ruimtes. De amateur is verantwoordelijk voor het overgrote deel van de inbraken in woningen, maar - en dit wordt interessant - als zijn poging na 3 tot 5 minuten geen resultaat heeft opgeleverd, geeft hij het in principe op. Het komt er dan ook op aan, de amateurinbreker aan het lijntje te houden tot hij het opgeeft. Op die manier voorkomt u niet alleen het trauma dat een dergelijk avontuur u kan bezorgen, maar uw verzekeraar zal ook niet kunnen weigeren te betalen onder het voorwendsel dat u niet voorzichtig genoeg zou zijn geweest. Aan de achterkant van een woning is een inbreker minder zichtbaar en die achterkant is bovendien vaak minder beschermd. Dit verklaart waarom in 69,4% van de gevallen de achterdeur of een andere opening in de achtergevel het doelwit van de inbreker is. Wordt hij niet gestoord en heeft hij alle tijd om ongezien door buren en voorbijgangers aan de slag te blijven, dan zal een inbreker er theoretisch altijd in slagen vroeg of laat uw woning binnen te dringen. Uit de praktijk blijkt echter dat hij het al na enkele minuten opgeeft. Inbraakwerende maatregelen dienen er dus niet op gericht te zijn om inbraak onmogelijk te maken (dan zou u uw huis tot een kluis moeten ombouwen), maar om de tijd te verlengen die de inbreker nodig heeft om binnen te geraken, en dit tegen een aanvaardbare prijs. Terug naar beginOm de kans op inbraak bij u thuis te verminderen, kunt u een beroep doen op een combinatie van goede gewoontes die u in uw dagelijkse leven kunt inbouwen met een mechanische bescherming én eventueel een bijkomende bescherming in de vorm van een alarmsysteem. Dagelijkse goede gewoontes Wilt u uw woning beveiligen dan is het van het grootste belang goede gewoontes aan te kweken. Dus nooit de sleutel onder de mat leggen, altijd ramen en deuren op slot doen, geld of bankkaarten niet laten rondslingeren, enz. Simpele maatregelen van dit type zijn gratis maar worden (te) dikwijls over het hoofd gezien. Nochtans vormen ze de eerste, essentiële stap van een goed beveiligingsprogramma. MEER INFO U vindt zeer gedetailleerde informatie en brochures op het commissariaat van uw woonplaats en op de internetsite van de federale politie: www.polfed-fedpol.be (klik op Criminaliteit en op Preventietips). Daar kunt u ook met behulp van een virtuele woning in 3D de gevoelige punten van een huis ontdekken en krijgt u technische en praktische raadgevingen, onder meer over de beschikbare beveiligingsproducten. Klare en duidelijke info vindt u ook op de site Veiligheid en preventie van het ministerie van Binnenlandse Zaken: www.besafe.be. Terug naar beginAlle openingen - zoals deuren en ramen - vormen de zwakke schakels van een gevel. In functie van de risicoklasse van uw woning kunt u een aangepaste beveiliging voorzien. De Europese normen ENV 1627 (klassering en voorschriften) en ENV 1628 tot ENV 1630 (testmethodes) gelden als basis voor de bepaling van de inbraakvertragende eigenschappen van schrijnwerkelementen. De normen geven een classificatie in 6 klassen, waarbij de drie eerste voor de woning van toepassing zijn. WK 1 staat voor het laagste niveau van beveiliging, terwijl WK 6 toegepast wordt in de bankwereld en voor legergebouwen. De BouwUnie, Schrijnwerkers en Interieurbouwers, het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw) en de Confederatie Vlaamse Schrijnwerkers hebben normen opgesteld waaraan buitenschrijnwerk en beslag moeten beantwoorden. En dit in functie van het risico op inbraak dat de woning loopt. Dit project kreeg de naam TIS (Thematische Innovatie Stimulering Inbraakbeveiliging). Het is dus allemaal een kwestie van inge- wikkelde normen en voorschriften. Daarom kunnen we u enkel aanraden om een vakman te raadplegen. En indien u besluit een deur of raam te vervangen, eis dan altijd een attest. Alleen producten die volgens de norm getest zijn, kunnen afgeleverd worden met een dergelijk attest. MEER INFO Op de website van ANPI (het testinstituut voor inbraak- en brandwerende elementen) kunt u de officiële normteksten aanvragen. Surf naar: www.anpi.be. Terug naar beginBij de installatie van een alarminstallatie zijn er drie belangrijke aandachtspunten: het materiaal en de installatie, de politie en de contactpersonen (of externe beheerder). Op 29 oktober 1998 werd de aggregatie van alarmsystemen genormaliseerd en de wet van 1990 bijgewerkt. Zonder op dit punt in detail te treden, citeren we toch enkele belangrijke elementen hieruit: LET OP! Buitencamera's mag u enkel gebruiken om uw privédomein te bewaken: geen beelden dus van de buurman en zijn tuin, en ook niet van de openbare weg. De privacy, weet u wel! WEETJE Momenteel zijn verschillende formules uitgewerkt die het inschakelen van een bewakingsfirma ook voor de gewone burger mogelijk maakt (vanaf ong. ? 250 per jaar). Een site waar u de actualiteit op het gebied van bewaking, alarmsystemen en wetgeving kunt opvolgen, is http://www.vigilis.be. Terug naar beginDe kans op inbraak is voor elke woning verschillend. Daarom kunt u een beroep doen op de preventieadviseur. U kunt hem bereiken op het commissa-riaat van uw gemeente of politiezone. Hij heeft een opleiding technopreventie gevolgd bij de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken of aan de politieschool. U kunt de gegevens van de preventieadviseur ook terugvinden via het internet (www.vps.fgov.be - klik op Preventie en De technopreventieadviseur) en een afspraak maken, telefonisch of via e-mail. De preventieadviseur kan het inbraakrisico inschatten, aangeven welke maatregelen aangewezen zijn en u een idee geven van de uitgaven die ermee gemoeid zijn. Volledig gratis!Terug naar beginWilt u uw woning beter beveiligen, dan is de overheid bereid u een financieel duwtje in de rug te geven door middel van een fiscale aftrek en/of premies. U kunt voortaan genieten van een belastingvermindering die gelijk is aan 50% van de werkelijk betaalde uitgaven, met een plafond van ? 170. Deze nieuwe maatregel gaat in vanaf het aanslagjaar 2008 - dus voor alle uitgaven vanaf 1 januari 2007. Om van deze belastingvermindering te genieten, moeten de werken verplicht door een geregistreerde aannemer uitgevoerd worden. Dit fiscale voordeel is niet cumuleerbaar met andere belastingverminderingen die voor hetzelfde materiaal zouden gelden. U kunt van deze belastingvermindering genieten voor uitgaven die effectief betaald zijn in de belastbare periode. Zo moeten de uitgaven betaald in 2007 vermeld worden in de aangifte van het aanslagjaar 2008/inkomsten 2007. Voor de volgende jaren gaat u op dezelfde manier te werk, tenzij de fiscale wetgeving inmiddels zou veranderen. Dit voordeel kan u toegekend worden als eigenaar, vruchtgebruiker of huurder. Uiteraard moet u de factuur met het attest van de aannemer en het betalingsbewijs van de factuur (ontvangstbewijs) ter beschikking houden voor een eventuele belastingcontrole. Wat komt hiervoor in aanmerking?MEER INFO Federale Overheidsdienst Financiën, Callcenter: tel. 02 572 57 57, info.tax@minfin.fed.be en in uw belastingkantoor. Terug naar beginSommige gemeenten kennen premies toe aan de bewoners die verbeteringswerken aanbrengen bestemd voor beveiligingsdoeleinden. Ze kunnen gaan tot een (geplafonneerde) tussenkomst van 25% van de beveiligingsuitrustingen. Alle bewoners kunnen ervan genieten maar bepaalde categorieën krijgen voorrang: oudere personen, slachtoffers van vroegere inbraken, enz. MEER INFO wendt u voor alle inlichtingen tot de gemeentelijke administratie van uw woonplaats of zie op www.premiezoeker.be. Terug naar beginOm schade na een inbraak te beperken, kunt u een goede verzekering afsluiten, een inventaris opmaken en waardevolle objecten merken. De optie Diefstal maakt deel uit van de verzekering Globale woning. Bovendien is er naast het verzekerde goed (de eigenlijke woning) ook nog de inboedel (de inhoud). Wat is de verzekerde waarde? Welke waarde van materialen wordt terugbetaald? Wordt de nieuwwaarde vergoed of houdt men rekening met de ouderdom? Is een tuinhuisje inbegrepen? En de inhoud daarvan? Allemaal punten die u moet omschrijven in uw polis vooraleer te ondertekenen. Hoe moet u de waarde van de inboedel aantonen? Meestal moet de waarde van de inboedel niet aangetoond worden. De verzekeringnemer bepaalt zelf het te verzekeren bedrag. De meeste maatschap- pijen zijn bereid de evenredigheidsregel (bij onderverzekering betalen ze maar een deel) niet toe te passen voor de inboedel wanneer de waarde voor het gebouw vastgesteld werd op basis van een evaluatiesysteem (evaluatierooster) dat zij ter beschikking gesteld hebben. Het verzekerde bedrag voor de inboedel moet dan wel minimaal een bepaald percentage bedragen (meestal 30%) van het verzekerde bedrag voor het gebouw. De vergoeding bedraagt maximaal het verzekerde bedrag. Sommige maatschappijen zijn zelfs bereid de totale schade te vergoeden ook als die hoger is dan het verzekerde bedrag. Hoe verzekert u zeer waardevolle voorwerpen?Voor waardevolle inboedels wordt de waarde bepaald in samenspraak met de verzekeraar. Vaak wordt een expertiseattest gevraagd. Er kunnen ook speciale voorwaarden gesteld worden wat de alarminstallatie betreft, de kluis,... Terug naar beginKomt de verzekering tussen als u regelmatig afwezig bent? Uw contract bepaalt de duur van langere of herhaalde afwezigheid tijdens dewelke de dekking niet verzekerd is. Zult u langer afwezig zijn, vraag dan om een dekking te voorzien tijdens deze afwezigheid of laat de beperking schrappen in uw contract. Dit zal een invloed hebben op uw premie. en de verzekeraar kan u vragen bijkomende beschermingsmaatregelen te nemen. Terug naar beginHebt u recht op een lagere premie als u betere inbraakbeveiliging voorziet? Indien uw woning uitgerust is met een automatische inbraakbeveiliging, dan hebt u meestal recht op een premieverlaging. Uw verzekeraar zal wel een conformiteitsverklaring INCERT vragen, afgeleverd door uw erkende installateur. Sommige verzekeraars gaan er echter van uit dat hun kosten in geval van inbraak groter zullen zijn (om de beter beveiligde deuren en ramen te vervangen) en verlagen het bedrag van uw premie niet. Anderzijds kan de verzekeringsmaatschappij u verplichten om een alarminstallatie te plaatsen indien u geen (erg) hoge premies wilt betalen! Terug naar beginOp de site www.vps.fgov.be kunt u een registratieformulier downloaden. Daarop kunt u de gegraveerde nummers veremelden samen met foto's van de voorwerpen. Voor het graveren zijn speciale graveer- en merkpennen tekoop. Gebruik bij voorkeur uw rijksregisternummer, dat maakt het makkelijk voor de politie. Bewaar het formulier op een veilige plaats. Terug naar begin