Een zelfstandige is zijn eigen baas. Dat betekent ook dat hij als hij zijn activiteit wil stopzetten, zelf alle administratieve stappen moet ondernemen: zich laten schrappen bij het ondernemingsloket en de btw-administratie, ervoor zorgen dat hij verzekerd blijft voor ziekte en dat alle sociale bijdragen betaald zijn, eventueel een werkloosheidsuitkering aanvragen...
...

Een zelfstandige is zijn eigen baas. Dat betekent ook dat hij als hij zijn activiteit wil stopzetten, zelf alle administratieve stappen moet ondernemen: zich laten schrappen bij het ondernemingsloket en de btw-administratie, ervoor zorgen dat hij verzekerd blijft voor ziekte en dat alle sociale bijdragen betaald zijn, eventueel een werkloosheidsuitkering aanvragen... Als zelfstandige bent u ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder een ondernemingsnummer dat uw nummer bij het handelsregister, de btw- en de RSZ-administratie vervangt. Wanneer u uw zelfstandige activiteit stopzet, doet u een verklaring op eer. Dat kunt u ter plaatse bij uw ondernemingsloket doen of on line via de website van het loket. Gaat u ter plaatse, neem dan volgende documenten mee: een kopie van uw identiteitskaart (kijk na of uw rijksregisternummer erop staat) als u gevestigd bent onder een of andere vennootschapsvorm, een kopie van de beslissing van de beheerraad om de activiteit stop te zetten een bedrag van euro 71: dit is sinds 1 januari 2007 de prijs voor alle verrichtingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen). Het ondernemingsloket registreert op welke datum uw activiteit wordt geschrapt en wat de reden is (faillissement, pensioen, overgang naar het werknemersstatuut). U ontvangt een attest van schrapping dat u als bewijsstuk kunt gebruiken bij andere instellingen. Als u uw activiteit stopt, bent u niet langer onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen. Omdat u echter sociale bijdragen betaalt per begonnen kwartaal, stopt u het best op het einde van een kwartaal. Voor de volgende kwartalen bent u dan niets meer verschuldigd... tenzij u niet helemaal in orde bent met de betaling van uw sociale bijdragen. Dan kunt u nog een bijkomende factuur krijgen. Het is ook mogelijk dat de belastingadministratie, naar aanleiding van een fiscaal geschil, meent dat uw inkomsten hoger liggen en dan moet u bijkomende sociale bijdragen betalen. WEETJE Beëindigt u uw zelfstandige activiteit in de loop van het kwartaal waarin u de pensioenleeftijd bereikt (64 jaar voor vrouwen, 65 voor mannen) of waarin u vervroegd met pensioen gaat (tussen 60 en 64 of 65), dan hoeft u voor dit kwartaal geen sociale bijdragen te betalen. Als u een activiteit uitvoert die onderworpen is aan btw, dan moet u ook de btw-administratie verwittigen dat u uw activiteit stopzet. U doet dat aan de hand van het bijzonder formulier (604c) dat u indient binnen de maand nadat u gestopt bent. U kunt dit formulier downloaden van de website www.myminfin.be (klik rechts op finform en op thema: btw) Let op! Vergeet uw laatste btw-aangifte en de jaarlijkse lijst met uw klanten niet in te dienen! U hebt er alle belang bij uw ziekenfonds zo vlug mogelijk te verwittigen, want uw situatie - en uw rechten - verschillen naargelang de reden waarom u uw activiteit beëindigd hebt. Wordt u door een ziekteof een ongeval gedwongen uw zelfstandige activiteit stop te zetten, dan kunt u vragen dat de periodes van ziekte en/of invaliditeit gratis gelijkgesteld worden met gewerkte periodes. Zo behoudt u al uw sociale rechten (ziekte- en invaliditeitsverzekering, pensioen, kinderbijslag), zonder dat u er sociale bijdragen voor moet betalen. Maar om die gelijkstelling te krijgen, moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet: - uw zelfstandige activiteit uitoefenen in hoofdberoep sinds ten minste 90 dagen - uw sociale bijdragen betaald hebben - uw zelfstandige activiteit beëindigd hebben en dus geen beroepsinkomsten meer ontvangen - een aanvraag voor gelijkstelling indienen bij uw sociale verzekeringskas, met een medisch attest - uw arbeidsongeschiktheid moet erkend zijn door de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds. In geval van faillissement kunt u - één keer in uw loopbaan - genieten van een sociale verzekering die het behoud van uw recht op kinderbijslag en gezondheidszorgen waarborgt gedurende maximaal 4 kwartalen. De verzekering biedt u ook een maandelijkse uitkering gedurende maximaal 12 maanden. Vraag deze verzekering aan bij uw sociale verzekeringskas voor het einde van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het vonnis van faillissement werd uitgesproken. Stopt u uw activiteit om een andere reden dan een ziekte of ongeval (ze geeft u niet het gewenste resultaat bijvoorbeeld, of u gaat met pensioen), dan moet u de brug maken tussen het stelsel van sociale zekerheid waar u uitkomt (dat van de zelfstandigen) en het stelsel waar u naartoe gaat (van de loontrekkenden of ambtenaren, het pensioenstelsel). Als u minstens een jaar als zelfstandige gewerkt hebt en uw activiteit volledig hebt stopgezet, kunt u vrijwillig sociale bijdragen blijven betalen en een voortgezette verzekering nemen. Via deze verzekering behoudt u uw rechten in het stelsel van de zelfstandigen, in afwachting dat u een nieuwe zaak opstart, loontrekkende wordt of met pensioen gaat. De verzekering aanvragen doet u eenvoudig door het betreffende vakje aan te kruisen in de Verklaring van stopzetting van activiteit die u indient bij het ondernemingsloket. Het loket bezorgt uw dossier aan de RSVZ (Rijksdienst Sociale Verzekering voor Zelfstandigen), die u zal meedelen of u in aanmerking komt voor de voorgezette verzekering. WEETJE U kunt deze verzekering maximaal 2 jaar nemen over het geheel van uw loopbaan. Vraagt u ze aan, maximaal 5 jaar voordat u met pensioen gaat (vervroegd pensioen op 60 jaar of gewoon pensioen op 64 of 65 jaar), dan kan ze tot 7 jaar duren. Meestal heeft een ex-zelfstandige geen recht op werkloosheidsuitkeringen. In enkele gevallen is dat toch mogelijk. Was u werkloos toen u een zelfstandige activiteit startte en zet u die stop binnen de 9 jaar, dan herneemt uw recht op werkloosheidsuitkeringen. Was u een loontrekkende en hebt u uw job opgezegd om zelfstandige te worden, dan hebt u toch recht op werkloosheidsuitkeringen als u uw zelfstandige activiteit stopzet na ten vroegste 6 maanden en ten laatste 9 jaar. U moet wel een voldoende aantal dagen als loontrekkende gewerkt hebben. Deze regel van 6 maanden/9 jaar geldt ook als u ontslagen bent door uw werkgever en u daarna als zelfstandige hebt gevestigd. Maar u moet na uw ontslag minstens werkloosheidsuitkeringen hebben gekregen voor één dag. nJocelyne Minet