Tijd om even stil te staan bij de basisstekst van het federale regeerakkoord en wat die voor jou in petto heeft op het vlak van tijdskrediet, werkloosheid, ziekte, belastingen.
...

Tijd om even stil te staan bij de basisstekst van het federale regeerakkoord en wat die voor jou in petto heeft op het vlak van tijdskrediet, werkloosheid, ziekte, belastingen.Let wel: alles moet nog in wetteksten worden gegoten. Het is dus best mogelijk dat er hier en daar nog iets wijzigt, maar grosso modo zijn dit de veranderingen die op stapel staan.Op 4 jaar tijd is de minimumleeftijd voor een landingsbaan (een tijdskrediet eindeloopbaan - een vermindering met een vijfde of de helft) met 10 jaar verhoogd!Tot eind 2011 kon je een landingsbaan nemen als je minstens 50 jaar was en 20 jaar als loontrekkende had gewerkt. De regering Di Rupo had deze voorwaarden eerder al aangepast naar minstens 55 jaar en 25 jaar gewerkt als loontrekkende. De regering Michel doet daar in haar regeerakkoord nog een schepje bovenop.NIEUW. De loopbaanvoorwaarde blijft 25 jaar, maar de leeftijdsvoorwaarde schuift vanaf 1 januari 2015 op naar 60 jaar. Als je 60 jaar bent, 25 jaar in loondienst hebt gewerkt en aan de anciënniteitsvoorwaarde bij je werkgever voldoet, kan je een vermindering van een vijfde of de helft nemen tot aan je pensioen. Deze periode zal worden gelijkgesteld voor je pensioen.Ben je jonger dan 60 jaar, dan kan je een tijdskrediet nemen in het algemene stelsel, ten minste als je al je rechten nog niet hebt opgebruikt.NIEUW. Je zal geen uitkering meer krijgen als je een niet-gemotiveerd tijdskrediet neemt én deze tijdskredietperiode zal ook niet langer meetellen voor je pensioen.Neem je een gemotiveerd tijdskrediet dan krijg je wel nog een uitkering én wordt deze periode ook gelijkgesteld voor je pensioen, op basis van je laatst verdiende loon. Mogelijke motieven voor dergelijk tijdskrediet zijn een opleiding volgen, palliatieve zorg verlenen, zorgen voor een kind dat jonger is dan 8 jaar, een ziek gezinslid verzorgen, zorgen voor een gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar, een zwaar ziek kind in jouw gezin verzorgen.NIEUW. Voor volgende motieven wordt de maximumduur van het tijdskrediet én de pensioengelijkstelling uitgebreid met 12 maanden: palliatieve zorg verlenen, zorgen voor een kind dat jonger is dan 8 jaar, een zwaar ziek of gehandicapt gezins- of familielid bijstaan of verzorgen.Ook de thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof, verlof voor medische bijstand aan een zwaar ziek familielid) worden volledig gelijkgesteld voor je pensioen, op basis van je laatst verdiende loon. Een thematisch verlof is niet hetzelfde als een gemotiveerd tijdskrediet. De duur van een thematisch verlof wordt ook niet in rekening gebracht om te zien of je recht op tijdskrediet uitgeput is of niet. Het ene kan wel een aanvulling vormen op het andere. Zo kan je een thematisch palliatief verlof nemen en daarna (als je aan de voorwaarden voldoet) een tijdskrediet met het motief palliatieve zorg verlenen.De vorige regering liet de werkloosheidsuitkeringen sneller dalen. Sinds 2013 wordt de werkloosheid in drie periodes verdeeld, en dat zal momenteel niet veranderen.Eerste periode: 1 jaar waarvan de eerste 3 maanden aan 65% van een begrensd loon, dan 3 maanden aan 60% van dit loon, gevolgd door 6 maanden aan 60% van het loon dat begrensd is tot een lagere loongrens.Tweede periode: 2 maanden, verlengd met 2 maanden per jaar tewerkstelling, met een maximum van 36 maanden. Gedurende de eerste 12 maanden: 60% voor gezinshoofden, 55% voor alleenstaanden, 40% voor samenwonenden. De volgende 24 maanden: degressief. De uitkering daalt elke 3 maanden.Derde periode (na maximum 4 jaar): een forfait (onbeperkt in de tijd).Als je minstens 55 jaar was op 1 november 2012, wordt je uitkering gefixeerd in de tweede periode. Dit is ook het geval als je minstens 33% arbeidsongeschiktheid hebt of een voldoende lang beroepsverleden kan aantonen. Het regeerakkoord vermeldt hier niets over, dus voorlopig kunnen we stellen dat dit behouden blijft.NIEUW. De anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen (vanaf 55 jaar voor wie 20 jaar beroepsverleden had en 1 jaar volledig werkloos was) wordt afgeschaft voor de nieuwe instromers vanaf 1 januari 2015.NIEUW. Ben je werkloos, dan moet je voortaan beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt tot 65 jaar.NIEUW. Wie lang werkloos is, zal een gemeenschapsdienst moeten verrichten van twee halve dagen per week. De gewesten zullen de uitkeringen van werklozen die deze dienst weigeren, kunnen opschorten.De vorige regering heeft het brugpensioen herdoopt tot Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Ze heeft ook de voorwaarden voor het individuele brugpensioen (op basis van cao 17 - dus niet voor ondernemingen in moeilijkheden) op 60 jaar en 40 jaar loopbaan gebracht, met overgangsmaatregelen voor vrouwen. Uitzonderingen werden voorzien voor mensen met een zwaar beroep (wisselende ploegen, onderbroken diensten, nachtarbeid).NIEUW. Vanaf 1 januari 2015 zal de minimumleeftijd voor SWT op basis van cao 17 op 62 jaar komen te liggen. Werknemers die al in opzeg geplaatst zijn op ten laatste 31 oktober 2014, kunnen nog met SWT op 60 jaar.NIEUW. Voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering wordt de leeftijdsgrens vanaf 2017 op 60 jaar gebracht voor de nieuwe instromers.De federale regering wil inzetten op de re-integratie van mensen die langdurig ziek zijn en daarbij focussen op wat mensen nog kunnen en niet op wat ze niet meer kunnen. Samen met de sociale partners, de Nationale Arbeidsraad en het Riziv zullen hiertoe maatregelen worden uitgewerkt.Momenteel bestaat er een systeem van gedeeltelijke werkhervatting voor mensen die minstens 50% arbeidsongeschikt zijn en daarvoor de toestemming hebben van hun werkgever en van de adviserend geneesheer van hun ziekenfonds. Zij kunnen een ziekte-uitkering combineren met een loon. Deze periode wordt voor het pensioen volledig gelijkgesteld. Het is de bedoeling dit systeem uit te breiden tot mensen met een lagere graad van arbeidsongeschiktheid. Op dit vlak wordt er geen onderscheid gemaakt naargelang de leeftijd. Het maakt dus niet uit of je jonger of ouder bent dan 55 jaar.Individueel pensioensparen. Wie aan pensioensparen doet (derde pijler), wordt beloond door de fiscus.NIEUW. De premies zijn fiscaal aftrekbaar en de belasting op het einde van de rit zal dalen van 10% naar 8%. Daartegenover staat dan wel dat iedereen (ongeacht je leeftijd) minder fiscaal zal kunnen inbrengen: de maximale aftrekbare storting voor de inkomsten 2014 is €940 i.p.v. €950.Ook andere vormen van sparen zullen een lager fiscaal voordeel opleveren in 2014.Langetermijnsparen: €2.060 i.p.v. €2.280Vrijstelling spaarrekeningen: €1.880 i.p.v. €1.900Energiebesparende werken: €3.910 i.p.v. €3.950Als we daar ook het feit bijrekenen dat de belastingvermindering voor ziekte-uitkeringen daalt van €2.627 naar €2.598 en de belastingvermindering voor pensioenen daalt van €2.046 naar €2.024, dan betekent dit €141 minder belastingvermindering.ANNEMIE GODDEFROY EN JOCELYNE MINETOp 4 jaar tijd is de minimumleeftijd voor een landingsbaan met 10 jaar verhoogd !