In de regel is het verstandig een advocaat te raadplegen wanneer u wordt uitgenodigd om voor de rechter te verschijnen. In dit geval zal uw advocaat in uw plaats op de terechtzitting verschijnen en instaan voor uw verdediging. Als aan een oproeping of een dagvaarding voor de rechtbank geen gevolg wordt gegeven - en er dus op de zitting niemand verschijnt - zal de eisende partij een verstekvonnis vragen (de andere partij heeft verstek laten gaan, vandaar de naam). De rechtbank zal het verzoek tot veroordeling summier onderzoeken en een vonnis vellen zonder rekening te houden met de afwezige partij.
...

In de regel is het verstandig een advocaat te raadplegen wanneer u wordt uitgenodigd om voor de rechter te verschijnen. In dit geval zal uw advocaat in uw plaats op de terechtzitting verschijnen en instaan voor uw verdediging. Als aan een oproeping of een dagvaarding voor de rechtbank geen gevolg wordt gegeven - en er dus op de zitting niemand verschijnt - zal de eisende partij een verstekvonnis vragen (de andere partij heeft verstek laten gaan, vandaar de naam). De rechtbank zal het verzoek tot veroordeling summier onderzoeken en een vonnis vellen zonder rekening te houden met de afwezige partij. VOORBEELD Door een naamsverwarring werd enkele jaren geleden een verkeerde persoon tot 50.000 euro veroordeeld voor een voor hem onbestaande schuld, en dit op het ogenblik dat hij in het buitenland was. Hierdoor liet hij dus, door omstandigheden buiten zijn wil, verstek gaan en riskeerde hij zelfs beslag op zijn woning voor schulden die hij nooit gemaakt had! Zelfs als u als afwezige partij veroordeeld bent, kunt u zich nog steeds tegen het verstekvonnis verzetten en alle verweermiddelen laten gelden. U kunt beroep instellen tegen de uitspraak van de rechter. U moet dan, bij voorkeur via uw advocaat, verzet aantekenen. Uw advocaat zal een beroep doen op een gerechtsdeurwaarder die met een dagvaarding de zaak opnieuw aanhangig maakt voor dezelfde rechter die het verstekvonnis heeft gewezen. Zo zal de zaak opnieuw worden opgeroepen voor dezelfde rechter die ze ab ovo (letterlijk vanaf het ei, dus van bij het prille begin) opnieuw zal onderzoeken, nu rekening houdend met alle verweermiddelen. VOORBEELD De ten onrechte veroordeelde man uit ons voorbeeld kon door verzet aan te tekenen bewijzen dat niet hij, wonende in de Kattenstraat 96, maar wel zijn naamgenoot die in de Katteweg 69 woonde, de schuldenaar was. Gelukkig deed hij dit op tijd! De termijn om verzet aan te tekenen is 1 maand, te rekenen vanaf de betekening (de officiële kennisgeving door een gerechtsdeurwaarder) van het vonnis of vanaf de kennisgeving per gerechtsbrief (in bepaalde zaken die behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank). In strafzaken kan de bij verstek veroordeelde ook verzet aantekenen, maar de termijn hiervoor bedraagt slechts 15 dagen na de dag waarop het vonnis is betekend of nadat hij daadwerkelijk van de betekening kennis heeft gekregen. Laat een partij die verzet instelt tegen een verstekvonnis opnieuw verstek gaan op de dag waarop de zaak wordt geoordeeld, dan wordt met haar verzet geen rekening meer gehouden. Het is ook denkbaar dat iemand zich verongelijkt voelt door een vonnis waarin hij geen partij, in juridische taal zegt men een derde, is. De wet voorziet dat u in dat geval derdenverzet kunt aantekenen. Voorbeelden zijn terug te vinden in faillissementszaken en in procedures waarin een schuldenaar een schuldeiser tracht te benadelen die niet in de procedure betrokken is. Wanneer er uitspraak wordt gedaan over de afstamming van personen, kan elke belanghebbende derde hiertegen derdenverzet instellen. VOORBEELD Twee buren maakten ruzie over de loop van een gemeenschappelijke rioolpijp. De ene buur besliste deze pijp vol te gooien met beton en meende over een akte te beschikken op grond waarvan hij dit kon doen. De vrederechter nam bij vonnis een beslissing zonder te beseffen dat de afwatering van andere buren hierdoor in gevaar kwam. Toen deze buren hiermee geconfronteerd werden, stelden zij derdenverzet in. Om derdenverzet in te stellen, doet u het best een beroep op een advocaat die een dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder zal laten uitsturen aan alle partijen die in het oorspronkelijk geding waren betrokken. Dezelfde rechter als degene die reeds over de zaak uitspraak heeft gedaan, zal over het derdenverzet oordelen. Het recht op derdenverzet verloopt (behoudens uitzonderingen) pas na 30 jaar. BESLUIT: dankzij het (derden)verzet gebeurt een uitspraak van de rechter steeds nadat de partijen behoorlijk werden opgeroepen of krijgen ze (desnoods nadien) de gelegenheid hun recht van verdediging te laten gelden. n A Elfri De Neve, advocaat