Wie een tijdskrediet overweegt, moet zich altijd drie cruciale vragen stellen.
...

Wie een tijdskrediet overweegt, moet zich altijd drie cruciale vragen stellen.Vraag 1. Heb ik het recht om mijn loopbaan te onderbreken? Of aan welke voorwaarden moet je bij je werkgever voldoen? Voor werknemers in de privésector staan die opgelijst in de nationale cao nr. 103. Ze hebben betrekking op onder meer de anciënniteitsvereisten en op de minimum- en maximumduur. Goed nieuws is dat aan deze voorwaarden recent niet meer werd getornd.Vraag 2. Heb ik recht op een uitkering voor de periode van mijn tijdskrediet? De voorwaarden waaraan je moet voldoen zijn opgenomen in de reglementering van de RVA en die zijn sinds 1 januari 2015 wél veranderd.Vraag 3. Telt de periode van mijn tijdskrediet mee voor mijn pensioen? Hier wagen we ons op het pad van de pensioenen en ook hier gelden nieuwe regels.Heb je er recht op? Bij ongemotiveerd tijdskrediet heb je geen geldige reden om je loopbaan te onderbreken. Maar als je aan alle anciënniteits- en tewerkstellingsvoorwaarden hieronder voldoet, mag je nog altijd voltijds, halftijds of 1/5 ongemotiveerd tijdskrediet nemen. Daarvoor moet je:minstens 5 jaar als loontrekkende hebben gewerkt EN minstens 2 jaar bij de werkgever bij wie je je aanvraag doet.Wil je halftijds tijdskrediet, dan moet je ook nog minstens Ÿ hebben gewerkt in de 12 maanden die je aanvraag voorafgaan.Voor 1/5 tijdskrediet moet je voltijds hebben gewerkt in de 12 maanden die je aanvraag voorafgaan. LET OP. Voltijds werken moet over 5 dagen of meer gespreid zijn. Werk je 38 uur in 4 dagen, dan kan 1/5 tijdskrediet niet. Ook de duur van je tijdskrediet verschilt:je kan voltijds tijdskrediet nemen voor minimum 3 en maximum 12 maandenhalftijds voor min. 3 en max. 24 maanden1/5 gedurende min. 6 en max. 60 maanden Krijg je een uitkering? NIEUW. Je krijgt geen uitkering meer voor de periode van je ongemotiveerd tijdskrediet.Telt de periode mee voor je pensioen? NIEUW. Een ongemotiveerd tijdskrediet telt niet langer mee als gewerkte periode voor je pensioen.Heb je er recht op? Je hebt een geldig motief om voltijds, halftijds of 1/5 tijdskrediet aan te vragen wanneer:1. je een erkende opleiding wil volgen2. je voor je kind jonger dan 8 jaar wil zorgen3. je voor een ernstig ziek gezins- of familielid tot de 2de graad wil zorgen4. je palliatieve zorg wil verstrekken5. je voor je gehandicapt kind jonger dan 21 jaar wil zorgen.Voor de motieven 1 tot 4 hangt de maximumduur van je tijdskrediet af van de cao die van toepassing is op je werk. Die kan korter zijn dan de duur voorzien in de wetgeving op de uitkeringen. Toch stopt je uitkering als de maximumduur van je cao bereikt is.WEETJE. Bij gemotiveerd tijdskrediet moet je niet al 5 jaar als loontrekkende hebben gewerkt. Maar alle andere voorwaarden zijn dezelfde als die voor niet-gemotiveerd tijdskrediet.Krijg je een uitkering? Neem je tijdskrediet om een erkende opleiding te volgen, dan krijg je gedurende 36 maanden een uitkering.NIEUW. Voor alle andere motieven krijg je een uitkering gedurende 48 maanden. Dat is 12 maanden langer dan de vroegere regeling. Het maakt daarbij niet uit of je een voltijds, halftijds of 1/5 tijdskrediet neemt, de duur van de uitkering is dezelfde.LET OP! Neem je tijdens je loopbaan verschillende soorten gemotiveerd tijdskrediet (voor je kind zorgen, een opleiding volgen), dan blijft je uitkering alles samen wel beperkt tot 48 maanden.Telt de periode mee voor je pensioen? Het gemotiveerd tijdskrediet telt mee voor je pensioen, op basis van je laatste (beperkte) loon.Heb je er recht op? Je kan nog steeds een landingsbaan (halftijds of 1/5) nemen op 55 jaar als je:minstens 25 jaar als loontrekkende hebt gewerkt EN 2 jaar anciënniteit in je bedrijf hebtKies je voor een halftijdse landingsbaan, dan moet je de 24 maanden voor je aanvraag voltijds of Ÿ hebben gewerktBij 1/5 landingsbaan moet je voltijds of 4/5 in een tijdskrediet hebben gewerkt.Ook een landingsbaan tussen 50 en 54 jaar kan nog in uitzonderlijke gevallen, maar die allemaal toelichten zou ons te ver leiden.Hoe dan ook kan je je landingsbaan aanhouden tot je pensioen. Er staat dus geen maximumduur op, wel een minimumduur:3 maanden voor 1/2 landingsbaan6 maanden voor 1/5 landingsbaanKrijg je een uitkering? NIEUW. Voortaan moet je 60 jaar zijn en 25 jaar als loontrekkende hebben gewerkt om een uitkering te krijgen voor je landingsbaan. Die ligt wel hoger dan in het gewone stelsel. Kies je voor een landingsbaan als je jonger bent dan 60 jaar (vanaf 55 of tussen 50 en 54 jaar als je aan de uitzonderingsvoorwaarden voldoet), dan kent de RVA je pas een uitkering toe op 60 jaar.LET OP! Je krijgt uitzonderlijk een uitkering bij een landingsbaan op 55 jaar (of jonger) als je voldoet aan één van volgende voorwaarden:je werkt in een onderneming in herstructurering of in moeilijkhedenje bent al 35 jaar loontrekkendeje had een zwaar beroep gedurende minstens 5 van de 10 of minstens 7 van de 15 voorgaande jarenje deed minstens 20 jaar nachtarbeidje hebt in de bouwsector gewerkt en hebt een attest van de arbeidsgeneesheer dat je ongeschikt bent om dat werk verder te zetten LET OP! De afwijking qua leeftijd schuift elk jaar op (tenzij anders voorzien in een cao): 56 jaar op 1/1/2016, 57 jaar in 2017, 58 jaar in 2018, 59 jaar in 2019.WEETJE. Nam je voor 2015 al een tijdskrediet voor 50/55-plussers (een landingsbaan) en heb je dit tijdskrediet een tijdje onderbroken omdat je weer voltijds aan de slag ging, ziek werd of thematisch verlof nam, dan val je nog onder de oude reglementering voor je uitkering als je in 2015 een nieuwe aanvraag doet en krijg je dus een uitkering voor je 60 bent.Telt de periode mee voor je pensioen? Een landingsbaan vanaf 60 telt mee voor je pensioen op basis van je laatste (beperkte) loon:gedurende 2 jaar bij een 1/2 landingsbaan. Daarna is de gelijkstelling minder gunstig.gedurende 5 jaar bij een 1/5 landingsbaan.Het thematisch verlof staat los van het tijdskrediet algemeen stelsel of het stelsel eindeloopbaan. Je kan verlof nemen voor medische bijstand, ouderschapsverlof of palliatief verlof. LET OP! Dit is een ander verlof dan het gemotiveerd tijdskrediet om een ziek familielid te verzorgen of palliatieve zorg te verlenen. Heb je er recht op? Een thematisch verlof kan niet worden geweigerd: anciënniteits- of tewerkstellingsvoorwaarden zijn hier dus niet van toepassing. De periode van je thematisch verlof telt evenmin mee om te bepalen of je de maximumduur van je tijdskrediet hebt bereikt. Er is wél een minimum- en een maximumduur voor het thematisch verlof:min. 1 en max. 3 maanden voor medische bijstand (verlengbaar tot 12 maanden bij volledige onderbreking en 24 maanden bij een halftijdse of 1/5 onderbreking)min. 1 maand voor palliatief verlof (verlengbaar met 1 maand).Krijg je een uitkering? Je krijgt een uitkering die hoger ligt dan voor het gemotiveerd tijdskrediet.Telt de periode mee voor je pensioen? Het thematisch verlof telt mee voor je pensioen op basis van je laatste (begrensde) loon.ANNEMIE GODDEFROY276.600 werknemers werkten in 2014 in een stelsel van tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof.De hervormingen deden de aanvragen voor landingsbanen met een uitkering net voor de jaarwissel pieken.