Bijverdienen mag, maar binnen bepaalde grenzen. Er gaan al lang stemmen op om bijverdienen voor gepensioneerden volledig vrij te maken, maar dat is tot dusver niet gebeurd. Wel werden de grenzen inmiddels versoepeld. Wat de minister van Pensioenen hiervan denkt en wat hij wil veranderen, leest u in het kaderstuk op p. 85.
...

Bijverdienen mag, maar binnen bepaalde grenzen. Er gaan al lang stemmen op om bijverdienen voor gepensioneerden volledig vrij te maken, maar dat is tot dusver niet gebeurd. Wel werden de grenzen inmiddels versoepeld. Wat de minister van Pensioenen hiervan denkt en wat hij wil veranderen, leest u in het kaderstuk op p. 85. In het kader op p. 84 merkt u dat wie nog kinderen ten laste heeft, méér mag bijverdienen. En als u een overlevingspensioen krijgt, liggen de grenzen hoger. Hoeveel u mag bijverdienen hangt ook af van het moment waarop u met pensioen bent gegaan. Het bedrag verschilt naargelang u: gewerkt hebt tot 65 jaar gestopt bent met werken, tussen 60 en 65 jaar (het vervroegde pensioen). Wanneer de echtgenoot van een pensioengerechtigde die een gezinspensioen ontvangt een beroepsactiviteit uitoefent, wordt de leeftijd van de echtgenoot in aanmerking genomen voor het bepalen van het grensbedrag. Wie zich niet aan de opgelegde grenzen houdt, wordt gesanctioneerd. Als u loontrekkende of ambtenaar bent, worden volgende inkomsten meegerekend om te bepalen of u binnen de grenzen van de toegelaten arbeid blijft: uw brutoloon (ook het loon voor feestdagen en het gewaarborgd week û of maandloon bij ziekte) voordelen in natura (maaltijdcheques uitgezonderd) het vakantiegeld (ook het vertrekvakantiegeld) dat betaald wordt door de werkgever of door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. de eindejaarspremie de haard- en standplaatsvergoeding (enkel in de openbare sector). Als u een activiteit als zelfstandige of helper uitvoert, worden volgende inkomsten meegerekend: uw netto-inkomsten als zelfstandige. Dit zijn uw bruto-inkomsten, verminderd met uw beroepskosten, eventuele bedrijfsverliezen, eventueel het gedeelte toegekend aan de echtgenoot maar vóór de toepassing van het huwelijksquotiënt. Het RSVZ baseert zich op de inkomsten, in aanmerking genomen door het Bestuur der directe Belastingen, wanneer deze dienst de belastingen voor het betrokken jaar vaststelt. Als u als gepensioneerde tegelijk of achtereenvolgens tijdens hetzelfde jaar verschillende beroepsactiviteiten uitoefent die behoren tot verschillende categorieën (bijvoorbeeld eerst als werknemer en daarna als zelfstandige), dan houdt men rekening met zowel de netto belastbare inkomsten als zelfstandige of als helper, als met 80% van de bruto inkomsten uit een andere activiteit. Samengeteld mogen uw inkomsten niet hoger liggen dan de inkomensgrenzen voor de zelfstandigen (zie schema hierboven). U ontvangt een pensioen en u verdient bijAls uw beroepsinkomsten voor een kalenderjaar het toegelaten bedrag met minder dan 15 % overschrijden, wordt het bedrag van uw pensioen voor dat jaar met een percentage verminderd dat gelijk is aan het percentage waarmee de beroepsinkomsten het toegelaten bedrag overschrijden. Als uw beroepsinkomsten voor een kalenderjaar het toegelaten bedrag met 15 % of meer overschrijden, wordt uw pensioen voor dat jaar geschorst. De ten onrechte ontvangen pensioenbedragen zult u moeten terugbetalen. Zelfs een kleine overschrijding van het toegelaten bedrag kan dus grote gevolgen hebben! Voorbeeld 1 U bent 62 jaar oud en u krijgt een rustpensioen. U hebt geen kinderen ten laste. U doet nog een job als loontrekkende. We kijken wat de gevolgen zijn naargelang de inkomsten die u in 2004 uit die bijkomende activiteit hebt verdiend. U verdiende euro 7200. De grens voor iemand die met pensioen ging voor 65 jaar (zie het schema) is euro 7421,57. U bent onder de grens gebleven, dus u kunt uw volledige pensioen behouden. Blijft nog wel het fiscale gevolg: zie p. 87. U verdiende euro 8200. Het bedrag dat u niet mocht overschrijden is euro 7421 (schema). Als u 15 % aan dit bedrag toevoegt, krijgt u: 7421,57 + (15 % van 7424,57) = euro 8534,81. U hebt meer verdiend dan de toegelaten grens, maar minder dan 15 % extra. Als u uw pensioenbedrag gelijkstelt met 100 %, hebt u verdiend: 100 x euro 8200 = 110,48 euro 7421,57 = 110 % van uw pensioen. Gevolg: uw pensioen zal verminderd worden met 10 % voor het jaar 2004. U verdiende euro 9200. Hiermee overstijgt u de toegelaten grens en bovendien doet u dat met meer dan 15 %. Uw pensioen zal voor het jaar 2004 geschorst worden. Voorbeeld 2U ontvangt een overlevingspensioen sinds uw 56ste. U wordt 65 jaar op 2 maart 2004. U hebt geen kinderen ten laste. In 2004 hebt u als loontrekkende gewerkt. Om het exacte bedrag te kennen van hoeveel u mag bijverdienen, moet u het jaar opsplitsen in een deel voor uw 65ste en een deel na uw 65ste verjaardag: - van 1 januari tot 31 maart 2004: 3/12 van de jaargrens voor personen die geen 65 jaar zijn en een overlevingspensioen krijgen: 3/12 x euro 14.843,13 = euro 3710,78 - van 1 april tot 31 december 2004: 9/12 x euro 13.556,68 = euro 10.167,51. Als u niets van uw pensioen wilt verliezen, mag u in 2004 niet meer verdienen dan euro 3710,78 + euro 10.167,51 = euro 13.878,29. Uw pensioen zal proportioneel verminderd worden als uw inkomsten meer bedragen dan deze grens, maar binnen de grens van 15 %, dus: euro 13.878,29 + (15 % van 13.878,29) = euro 15.960,03. Als u binnen deze grens blijft zult u uw pensioen dus maar gedeeltelijk verliezen. Uw pensioen zal volledig geschorst worden als u dit bedrag van euro 15.960,03 overschrijdt. U ontvangt een gezinspensioen en uw echtgenoot verdient bijAls u een gezinspensioen ontvangt en de beroepsinkomsten van uw echtgenoot overschrijden voor een bepaald kalenderjaar het toegelaten bedrag, dan wordt voor dat jaar uw pensioen herleid tot het pensioen als alleenstaande. In dit geval maakt het niet uit of u de grens met meer of minder dan 15 % overschrijdt. Het verschil tussen het reeds ontvangen gezinspensioen en het pensioen als alleenstaande moet u terugbetalen. Zoals hierboven vermeld, is het de leeftijd van de echtgenoot die bijverdient die in aanmerking wordt genomen om te bepalen welke inkomensgrens van toepassing is (tussen 60 en 65 jaar of boven 65 jaar). VoorbeeldU krijgt een gezinspensioen en u hebt geen kinderen ten laste. In 2004 heeft uw gepensioneerde echtgenoot een activiteit als werknemer uitgeoefend die hem een inkomen van euro 10.000 heeft opgeleverd. Hij is 61 jaar. In uw geval (uw echtgenoot ging met pensioen voor de leeftijd van 65 jaar) ligt het toegelaten bedrag op euro 7421,57. Omdat de euro 10.000 die uw man bijverdient hoger ligt dan deze grens, zult u niet meer het bedrag van een gezinspensioen ontvangen, maar wel een pensioen als alleenstaande. U ontvangt een gezinspensioen en u verdient beiden bij Als uw beroepsinkomsten het toegelaten bedrag met 15 % of meer overschrijden, wordt de betaling van uw pensioen geschorst, zelfs als de beroepsinkomsten van uw echtgenoot de toegelaten grens niet overschrijden! Als uw inkomsten het toegelaten bedrag met minder dan 15 % overschrijden, wordt uw pensioen met eenzelfde percentage verminderd. Als de inkomsten van uw echtgenoot de toegelaten grens overschrijden, wordt uw pensioen herleid tot een pensioen als alleenstaande, ook al blijven uw inkomsten binnen de grens. De ten onrechte ontvangen bedragen moet u terugbetalen. Annemie Goddefroy en Jocelyne Minet, m.m.v. Annemie Baekelandt