Als Europees burger hebt u enkel uw identiteitskaart nodig om naar een ander land van de Europese Unie te reizen en er minder dan 3 maanden te blijven. De enige beperking is dat u in sommige landen uw aanwezigheid moet melden, wat vaak automatisch gebeurt als u een hotelfiche invult. Als u echter langer wenst te blijven moet u eerst een aantal formaliteiten vervullen. Een administratief rondje in 6 vragen.
...

Als Europees burger hebt u enkel uw identiteitskaart nodig om naar een ander land van de Europese Unie te reizen en er minder dan 3 maanden te blijven. De enige beperking is dat u in sommige landen uw aanwezigheid moet melden, wat vaak automatisch gebeurt als u een hotelfiche invult. Als u echter langer wenst te blijven moet u eerst een aantal formaliteiten vervullen. Een administratief rondje in 6 vragen. Ja, als u langer dan 3 maanden in een ander land van de Europese Economische Ruimte (de 27 landen van de Europese Unie + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) wilt verblijven, moet u binnen de 3 maanden na aankomst in uw gastland een verblijfskaart aanvragen op het plaatselijke gemeentehuis. U hebt uw identiteitskaart en enkele pasfoto's nodig en een document waaruit blijkt dat u een verblijfplaats hebt in het gastland (bijv. een huurcontract). U moet ook aantonen dat u over een ziekte- en invaliditeitsverzekering beschikt voor uzelf en de familieleden die samen met u naar het buitenland verhuisd zijn. Bovendien moet u over een minimuminkomen beschikken (het bedrag varieert van land tot land). Uw kaart als gepensioneerde is 5 jaar geldig en kan nadien vernieuwd worden. Belgische pensioenen kunnen overal ter wereld betaald worden aan Belgen en aan inwoners van de Europese Economische Ruimte , evenals aan de inwoners van landen waarmee België een overeenkomst i.v.m. de sociale zekerheid heeft gesloten. De betaling Voor loontrekkenden en zelfstandigen wordt het Belgische pensioen betaald door de Rijksdienst voor Pensioenen. De gemakkelijkste manier is het bedrag te laten overschrijven op een rekening bij een plaatselijke bank. Let op, dit kan enkel als u verhuist naar Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Italië, Nederland, Portugal of Spanje. U moet het ook uitdrukkelijk aanvragen bij de Rijksdienst, Dienst Overschrijvingen, Zuidertoren, 1060 Brussel. Verhuist u naar een ander Europees land, dan kunt u uw pensioen op een Belgische rekening laten storten of vragen een cheque op te sturen. LET OP! De Inkomensgarantie voor Ouderen (vroeger: Gewaarborgd inkomen) wordt niet op een buitenlandse rekening gestort! Het pensioen van de ambtenaren wordt betaald door de FOD Financiën, Centrale dienst der vaste uitgaven (zie kader). Wilt u uw pensioen op een buitenlandse rekening laten storten, dan moet u dat aanvragen bij De Rekenplichtige der Geschillen, Bureau Liggende Gelden, Wetstraat 71, 1040 Brussel, tel. 02 233 79 08. Het bewijs van leven U zult uw pensioen enkel in het buitenland gestort kunnen krijgen als u de pensioendienst een bewijs van leven bezorgt. Hoe vaak u dat moet doen, varieert: Wie met pensioen is en verhuist naar een land van de Europese Economische Ruimte, moet zich geen zorgen maken. Voor een lang (of definitief) verblijf in het buitenland moet u gewoon een formulier E121 vragen aan uw Belgisch ziekenfonds. Hiermee bewijst u dat u in orde bent voor de Belgische ziekteverzekering. U schrijft u dan in bij een ziekenfonds en geniet van de plaatselijke gezondheidszorg. Verblijft u in het buitenland maar behoudt u uw woonplaats in België, dan blijft u onderworpen aan de Belgische personenbelasting. Verplaatst u uw woonplaats naar het buitenland en hebt u in België geen andere inkomsten meer, dan valt u niet langer onder de Belgische belasting. Voor het jaar dat u vertrekt, vraagt u een speciaal aangifteformulier dat u terugstuurt 3 maanden na uw vertrek. U duidt er de inkomsten op aan die u nog ontving in België. Voorbeeld: u verhuist naar Frankrijk op 30 september 2007. U wordt nog in België belast op de inkomsten die u ontving tussen 1 januari 2007 en 30 september 2007. U moet uw aangifte opsturen voor 31 december 2007. Een rijbewijs afgeleverd door een lidstaat van de Europese Unie wordt door de andere lidstaten erkend, als het maar geldig is. Aan een Europees rijbewijs zijn we nog lang niet toe. Pas vanaf 2013 zullen geleidelijk Europese rijbewijzen ingevoerd worden. Dit zal 10 tot 15 jaar geldig blijven. Het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie geeft u het recht om in uw gastland te stemmen en u er kandidaat te stellen bij de Europese en de gemeenteraadsverkiezingen. Volgende regels gelden: voor de Europese verkiezingen kiest u volledig vrij in welk land u wilt stemmen wat de gemeenteraadsverkiezingen betreft kunt u stemmen in uw gastland als u uw woonplaats naar daar verhuisd hebt. Dan kunt u niet langer in een Belgische gemeente stemmen. Bent u echter nog ingeschreven in de Belgische bevolkingsregisters, dan moet u hier stemmen. Uiteraard kan dit eventueel bij volmacht wat de parlementsverkiezingen betreft kunnen Belgen die in het buitenland verblijven enkel hun stemrecht uitoefenen als ze zich in de consulaire registers inschrijven. Dan zijn ze ook verplicht om te stemmen. Dat kunnen ze zowel in België als in het buitenland doen, persoonlijk, met een volmacht of met een brief. Als zij in België wensen te stemmen, moeten ze zich als kiezer laten inschrijven in een Belgische gemeente naar keuze. n Jocelyne Minet