De intrestvoeten situeren zich momenteel op een historisch laag peil. En ook al laten de banken deze daling nog niet ten volle doorwegen in hun tarieven, toch kunt u vandaag voordelig lenen. Momenteel moet u rekenen op een intrestvoet van 5% of minder voor een hypothecaire lening over 20 jaar met een vaste rentevoet. Wie leent, kan daar zijn voordeel mee doen als de nettokost van de lening lager ligt dan de netto-opbrengst van de investering die ze financiert.
...

De intrestvoeten situeren zich momenteel op een historisch laag peil. En ook al laten de banken deze daling nog niet ten volle doorwegen in hun tarieven, toch kunt u vandaag voordelig lenen. Momenteel moet u rekenen op een intrestvoet van 5% of minder voor een hypothecaire lening over 20 jaar met een vaste rentevoet. Wie leent, kan daar zijn voordeel mee doen als de nettokost van de lening lager ligt dan de netto-opbrengst van de investering die ze financiert. Sinds 1975 is de prijs van de huizen met gemiddeld 6,95% per jaar gestegen. Dat maakt uw woning tot één van de meest rendabele beleggingen die er bestaan. Daarom is het op de lange termijn zeker geen slecht idee om in uw huis te investeren door het te vergroten of het te renoveren. Voor huizen die ouder zijn dan 5 jaar worden deze werken ook nog eens fiscaal ondersteund, vermits de btw verlaagd wordt tot 6% (voor zover de werken uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer) tegenover 21% voor een nieuwbouw. Om deze (soms zware) investeringen te financieren, kunt u uw eigen spaargeld aanspreken of een lening sluiten. Nemen we het voorbeeld van Dirk en Laura. Ze willen euro 75.000 in hun eigen woning investeren om er een stuk aan te bouwen en enkele kamers te renoveren. Ze beschikken over euro 50.000 spaargeld. Ze moeten dus in elk geval gaan lenen, maar hoeveel? Om een correcte vergelijking te kunnen maken, gaan we ervan uit dat de investering van euro 75.000 een jaarlijks gemiddeld rendement zal halen van 4%. Of, anders gezegd: we veronder-stellen dat de waarde van het onroerend goed elk jaar gemiddeld met 4% zal stijgen. We vertrekken ook van de hypothese dat Dirk en Laura geen hypothecaire lening meer hebben lopen en dat hun hoogste belastingtarief 50 % is. Verschillende pistes liggen dan open. Hypothese 1: Dirk en Laura gebruiken hun spaargeld en lenen de rest. In dit geval moeten ze euro 25.000 lenen, plus leningskosten betalen die we ramen op euro 1000. Om van een fiscaal voordeel te kunnen genieten, is een hypothecaire inschrijving immers nodig. Het geleende kapitaal komt zo op euro 26.000. Om dit terug te betalen op een termijn van 20 jaar tegen een tarief van 5%, moeten Dirk en Laura elke maand euro163,23 (euro1958,76 per jaar) aan de bank betalen. Als we ervan uitgaan dat deze woning hun eigen en enige woning is, geniet het koppel van de fiscale aftrek die daarvoor voorzien is. Per belastingplichtige bedraagt die maximaal euro 2080 (inkomsten 2009), verhoogd met euro 690 in de eerste 10 jaar en nog eens verhoogd met euro 70 in de eerste 10 jaar als ze 3 of meer kinderen ten laste hebben. Omdat dit laatste niet het geval is voor Dirk en Laura kunnen zij theoretisch elk maximaal euro 2770 aftrekken gedurende de eerste 10 jaar van de lening (euro 5540 in totaal) en nadien elk euro 2080 (euro 4160 in totaal). Vermits zij echter per jaar maar euro 1958,76 afbetalen (kapitaal + intresten), kunnen ze maar dit bedrag aftrekken. Zij genieten dan een effectieve belastingvermindering van euro 979,38 (50% van euro1958,76 want hun hoogste belastingtarief is 50 %), verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen (euro 58,76 bij een tarief van 6 %). Dus euro 1038,14 in totaal, wat neerkomt op 53% van de terugbetaling. Na 20 jaar zal de investering van euro 75.000 uiteindelijk euro164.334,24 waard zijn (jaarlijkse stijging van 4%). Het nettorendement, alle kosten, afbetalingen en (fiscale) voordelen inbegrepen, is dan 5,28 %. Hypothese 2: Dirk en Laura lenen de volledige som (a75.000).Als Dirk en Laura beslissen hun spaargeld ongemoeid te laten, kunnen zij de volledige som (euro 75.000) lenen, plus de kosten betalen die het sluiten van een hypothecaire lening meebrengt. Die ramen we in dit geval op euro1500, wat een totaal geeft van euro76.500. Maandelijks zullen zij euro480,26 moeten terugbetalen (euro5763,12 per jaar). Om hun schuldenlast te verlichten, gaan we ervanuit dat het koppel de intresten die hun spaargeld (euro50.000) opbrengt, gebruikt om een deel van de maandelijkse afbetalingen te doen en dat hun spaargeld 4% opbrengt, dus euro2000 per jaar. In dit geval kunnen Dirk en Laura genieten van de volledige fiscale aftrek, nl. euro 5540 tijdens de eerste 10 jaar van de lening (als ze drie kinderen of meer ten laste hadden, nog verhoogd met euro70) en euro 4160 nadien. In ons voorbeeld komt dit neer op een effectieve belastingvermindering van euro 2936,2 (euro 5540 x 50% + gemeentelijke opcentiemen) gedurende 10 jaar, euro 2204,8 nadien. Na 20 jaar zal de initiële investering euro 164.334,24 waard zijn. Om het totale vermogen van Dirk en Laura vast te stellen, moeten we daar de euro 50.000 spaargeld aan toevoegen die op hun rekening is blijven staan (maar geen intresten want die werden gebruikt om de lening gedeeltelijk af te betalen). Het nettorendement komt hier op niet minder dan 21,86%! Dit is vooral mogelijk dankzij de fiscale aftrek. Tot een investering van euro250.000 zal lenen doorgaans voordeliger zijn dan het eigen spaargeld te gebruiken. Het verschil in rendement zal nochtans veel minder zijn voor grotere leningen omdat de fiscale aftrek geplafonneerd is. Bij onroerende investeringen zijn er twee alternatieven: de wederopname en het voorschot op de polis. WederopnameStel dat Dirk en Laura 15 jaar geleden een hypothecaire kredietopening ge-sloten hebben van euro200.000 op een termijn van 20 jaar, tegen 8%, dan hebben ze nu al een deel van het geleende kapitaal terugbetaald (euro 118.666,73 om precies te zijn). Omdat het om een hypothecaire kredietopening gaat, kunnen ze een deel of de totaliteit van de terugbetaalde sommen opnieuw lenen, met minder kosten. Het zal immers niet meer nodig zijn een hypothecaire inschrijving te nemen. Dit heet een wederopname. Let op! Gezien een hypotheek meestal voor 30 jaar wordt gesloten, onafhankelijk van de duur van de oorspronkelijke lening, houdt u het best in het oog dat de wederopname er niet voor zorgt dat u in totaal boven de 30 jaar uitkomt. Is dat het geval, dan moeten er opnieuw kosten betaald worden voor een hypothecaire inschrijving. Het fiscale regime van een weder-opname is vrij ingewikkeld. Vermits Dirk en Laura hun eerste lening ge-sloten hebben voor 1 januari 2005, valt die onder het oude fiscale systeem dat bestond uit een basis-intrestaftrek, een eventuele bijkomende intrestaftrek, een aftrek van kapitaal-aflossingen (geplafonneerd) en premies van een levensverzekering. Hebben ze hun nieuwe lening aangegaan na 1 januari 2005 en beantwoordt ze aan de voorwaarden om recht te hebben op de aftrek voor de enige en eigen woning (de woningaftrek), dan moeten zij een keuze maken: ofwel het oude fiscale systeem (zowel voor de oude lening als voor de wederopname), ofwel verzaken ze aan het voordeel van het oude systeem en kiezen ze voor de woningaftrek voor hun nieuwe lening. Wat zij het best kiezen, hangt van verschillende factoren af, bijvoorbeeld van hoever ze al staan met de afbetaling van hun oorspronkelijke lening. Zij vragen het best een simulatie bij hun bankkantoor. Het voorschot op polisStel dat Dirk en Laura een groepsverzekering hebben via hun werkgever, een individuele pensioenspaarformule of een gewone levensverzekering, dan kunnen ze een voorschot op de polis vragen. Voor zover ze het geld gebruiken voor onroerende doeleinden in België, kunnen ze tot 60% van de bereikte reserves lenen bij de verzekeringsmaatschappij. Stel dat Dirk en Laura euro 40.000 opgebouwde reserves hebben en dat ze euro 15.000 opnemen als voorschot. Dit bedrag wordt niet afgetrokken van hun euro 40.000, maar de verzekeraar schiet het hen als het ware voor. Hun theoretische reserve blijft euro 40.000, maar ze hebben een schuld tegenover hun verzekeraar van euro 15.000. Ze kunnen dit voorschot terugbetalen in de loop van de polis, maar dan moeten ze een vergoeding betalen. Normaal gebeurt de verrekening op het einde van het verzekeringscontract. Wat de intresten op het geleende deel betreft, hebben Dirk en Laura de volgende keuze: n Wensen ze dat de volledige reserve (de geleende som inbegrepen) intresten blijft opbrengen, dan betalen ze een jaarlijkse intrest die naar schatting overeenkomt met het gewaarborgd rendement, verhoogd met de winstdeelname en een vergoeding van 0,5 tot 1% voor de verzekeraar. In totaal zal het hen ongeveer 6 % intresten kosten. Het geleende kapitaal zal gerecupereerd worden op het einde van de verzekeringspolis. n Ze kunnen er ook voor kiezen niets terug te betalen. In dat geval moeten ze het geleende bedrag en de gekapitaliseerde intresten (die intussen zelf intresten hebben opgebracht) terugbetalen op het einde van het contract. Deze oplossing is de duurste. n Wensen ze niet dat de euro 15.000 intresten blijven opbrengen, dan zal dit voorschot geïsoleerd worden. In dat geval moeten ze enkel een vergoeding van 0,5 tot 1% betalen aan de verzekeraar. WEETJE Een voorschot op polis is interessant voor kleine bedragen, als aanvulling op een hypothecaire lening of om kleine werken te financieren, maar niet voor grote sommen. Het klopt dat een slecht geïsoleerde woning met enkelglas en een oude verwarmingsketel tot 30% meer verbruikt dan een efficiënt geïsoleerde. Maar om energie te kunnen sparen, moet er eerst een behoorlijke som geïnvesteerd worden. Het dak isoleren of isolerende ramen, een zuinige verwarmingsketel of zonnepanelen plaatsen: het kost allemaal handenvol geld. Ook hier kunt u uw voordeel doen met een krediet. Om te beginnen zijn er de fiscale voordelen die deze investeringen al wat lichter maken. Het belastingvoordeel kan tot 40% oplopen per jaar en per woning, met een maximum van euro 2770 (inkomstenjaar 2009) of euro 3600 (zonnepanelen). WEETJE Personen die onvoldoende (of geen) belastingen betalen, komen in principe niet in aanmerking voor deze belastingvermindering. Een uitzondering op dit principe geldt voor isolatiewerken van het dak, de grond of de muren. Voor deze werken geldt een belastingkrediet (u krijgt dan geld terug van de fiscus ook al hebt u geen of weinig belastingen betaald). Voor het bouwen van een passiefhuis of de verbouwing van uw huidige woning tot een passiefhuis, geniet u een belastingvermindering van euro830 (inkomstenjaar 2009) gedurende 10 jaar. Bovenop de belastingvermindering, kunt u in aanmerking komen voor verschillende gewestelijke premies. Voor dakisolatie bijvoorbeeld hebt u (onder bepaalde voorwaarden) recht op een premie van: n in Vlaanderen: euro 500 als het dak minstens 40 m2 groot is n in Brussel: euro 20 per m2, met een maximum van de helft van de factuur n in Wallonië: euro 8 per m2, als het isolatiewerk geleverd werd door een geregistreerde aannemer (met een maximum van euro10.000). Voor meer info en alle voorwaarden, kunt u terecht bij: n voor Vlaanderen: % 1700 (gratis) en www.energiesparen.be n voor Wallonië: % 081 33 55 01 en www.energie.wallonie.be n voor Brussel: % 02 775 75 75 en www.ibgebim.be (klik achtereenvolgens op Particulieren, Mijn woning en Bespaar energie). WEETJE Naast de gewestelijke premies kunt u ook in aanmerking komen voor premies van uw provincie of gemeente. In Vlaanderen kunt u via www.premiezoeker.be al deze premies terugvinden, per niveau (federaal, gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk). Om al deze investeringen in energie-sparen te betalen, bestaan er verschillende soorten leningen. Is er nog fiscale marge, dan kunt u een hypothecair krediet nemen. Ook een voorschot op polis of een wederopname behoort tot de mogelijkheden. Een groen kredietVoor energiesparende investeringen kunt u het best ook eens vragen naar de voorwaarden van het groene krediet bij uw bank. Het gaat hier om een lening op afbetaling zoals een autolening of een persoonlijke lening, maar dan specifiek voor groene investeringen. Het tarief is meestal voordeliger dan voor een persoonlijke lening, maar iets minder voordelig dan een autolening. Bij BNP Paribas Fortis bijvoorbeeld kunt u een persoonlijke lening krijgen tegen 11,6%, een autolening tegen 6,05% en een groene lening tegen 6,50%. Of dit groene krediet voordeliger zal zijn dan een wederopname van uw hypothecair krediet, hangt af van het percentage dat van toepassing is op uw hypothecair krediet. Gewestelijke kredieten Ook de gewesten doen hun duit in het zakje met voordelige kredietformules voor energiesparende investeringen. n In Vlaanderen is er het Energierenovatiekrediet, bedoeld voor energiebesparende werken die zichzelf terugverdienen: dakisolatie, hoogrendementsbeglazing en een condensatieketel. Er wordt minimaal euro1750 en maximaal euro50.000 geleend. Het krediet bedraagt 5,95%. Voor meer info: www.energiesparen.be/2020/energie renovatiekrediet n Het Brusselse gewest biedt een groene lening aan voor belastingplichtigen die een maandelijks netto-inkomen hebben van maximaal euro 1018 (alleenstaande) of euro 1388 (gehuwden en samenwonenden) - bedrag na maandelijkse inhouding voor de hypothecaire lening of de huur, deze inhouding wordt vermeerderd met euro 181 per kind ten laste. n Wallonië heeft al enige tijd de ecolening ingevoerd. Dit is een lening tegen 0% voor particulieren met een nettobelastbaar inkomen van maximaal euro45.200 (+ euro2200 per kind ten laste). Let op! Voor 2009 is dit basisplafond uitzonderlijk opgetrokken tot euro60.000. Het bedrag van de gefinancierde werken, bijvoorbeeld isolatiewerken, moet tussen euro2500 en euro 30.000 liggen (btw inbegrepen). Het krediet kan aangegaan worden onder de vorm van een lening op afbetaling (maximaal 48 maanden) of onder vorm van een hypothecair krediet (maximaal 10 jaar). Het geleende bedrag moet gebruikt worden voor isolatiewerken, ventilatie of verwarming (verwarmingsinstallatie of verwarmingspomp). Stel dat Dirk en Laura hun dak van 150 m2 willen isoleren en dat ze daarvoor een investering moeten doen van euro3180. Via hun fiscale aangifte recupereren zij daarvan 40% (+ 6% gemeentelijke opcentiemen). Dit levert hen een totale vermindering van euro 1348,32 op. In Vlaanderen krijgen ze nog een premie van euro1100, in Wallonië van euro1200 en in Brussel van euro1590. Na de fiscale aftrek en de regionale premie kost de investering hen nog euro731,68 in Vlaanderen, euro631,68 in Walllonië en euro241,68 in Brussel. Door de dakisolatie zal het koppel euro 1000 per jaar besparen op de energiefactuur. Dat geeft een rendement van 137% in Vlaanderen, 158% in Wallonië en zelfs 413% in Brussel. In vergelijking daarmee is een groen krediet van 6,5% dus peanuts! Natuurlijk zijn niet alle energiebesparende investeringen net als de dakisolatie na minder dan één jaar gerecupereerd, maar de fiscale aftrek en de premies zorgen er wel voor dat het meestal uiterst rendabele investeringen zijn.