Voor onderhoudswerken aan uw woning (nieuwe ramen plaatsen, pleisterwerk vervangen,...) hebt u in Vlaanderen geen bouwvergunning nodig. U moet deze werken zelfs niet melden bij de gemeente. Dat geldt eveneens als u bijvoorbeeld dakramen plaatst aan de achterzijde van uw woning. Ook voor verbouwingen binnen, waar geen stabiliteitswerken aan te pas komen (een nieuwe keuken of badkamer plaatsen, een zolder inrichten), moet u geen vergunning hebben noch een melding bij de gemeente doen.
...

Voor onderhoudswerken aan uw woning (nieuwe ramen plaatsen, pleisterwerk vervangen,...) hebt u in Vlaanderen geen bouwvergunning nodig. U moet deze werken zelfs niet melden bij de gemeente. Dat geldt eveneens als u bijvoorbeeld dakramen plaatst aan de achterzijde van uw woning. Ook voor verbouwingen binnen, waar geen stabiliteitswerken aan te pas komen (een nieuwe keuken of badkamer plaatsen, een zolder inrichten), moet u geen vergunning hebben noch een melding bij de gemeente doen. LET OP! Als u werken uitvoert om meer wooneenheden in een gebouw te creëren, dan gelden andere regels. Een melding is nodig als u stabiliteitswerken uitvoert binnen uw woning of de zij- of achtergevel verbouwt. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een nieuwe raamopening wilt maken in de achtergevel of de draagbalken van het dak wilt vervangen. U moet ook een melding doen als u een aanbouw aan uw woning bouwt (veranda) tot maximaal 40 m2. Voorwaarde is wel dat die aanbouw niet hoger is dan 4 m en dat u de juiste afstand tot de perceelgrens respecteert. In alle andere gevallen hebt u een bouwvergunning nodig en volstaat een melding niet. Twijfelt u of de werken die u wilt uitvoeren meldings- of vergunningsplichtig zijn, neem dan contact met de dienst stedenbouw van de gemeente waar u de werken wilt uitvoeren. LET OP! Het is niet omdat er geen bouwvergunning nodig is en/of er enkel een melding moet worden gedaan, dat u in bepaalde gevallen geen beroep moet doen op de diensten van een architect. Hebt u een meldingsplicht, dan moet u dit doen aan de hand van een standaardformulier dat u samen met een (beperkt) dossier moet indienen. U kunt het formulier op de gemeente krijgen of downloaden van de site www.ruimtevlaanderen.be > Info op maat > Formulieren > Meldingen. In de regel kunt u dit dossier zelf indienen. U verzendt het dan via aangetekende brief of u geeft het af bij de gemeentelijke bouwdienst tegen een ontvangstbewijs. Zijn er voor de bouwwerken ingrepen nodig aan de bestaande constructie (nieuwe openingen in de gevel), dan moet u voor het opmaken van het meldingsdossier een beroep doen op een architect. Heeft de gemeente bezwaren tegen de bouwwerken die u hebt gemeld, dan moet zij u dit binnen de 20 dagen laten weten. In dat geval kunnen de gemelde werken niet doorgaan. Heeft de gemeente geen bezwaren, dan mag u 20 dagen na de melding met de werken starten. Er is ook een uiterste termijn om de werken aan te vatten, nl. binnen de twee jaar na de melding. Behalve de melding bij de gemeente (vooraf), moet u ook het kadaster (of beter, de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie) op de hoogte brengen van bepaalde werken in of om uw woning. - Termijn. Bij nieuwbouw moet dit binnen de 30 dagen na de in- gebruikname gebeuren, bij verbouwingen binnen de 30 dagen na voltooiing van de werken, via het document op de website van het kadaster: www.kadaster.be/pdf/formulier43_ aangifte_einde_werken.pdf. Het is trouwens niet omdat u geen bouwvergunning nodig had voor de werken dat u geen aangifte moet doen. De aangifte is dus ook nodig als u uw zolder inricht of als u een veranda bouwt aan uw woning. Doet u dit niet, dan riskeert u in beide gevallen boetes. - Revisie. Na uw melding kan er een revisie komen van het kadastraal inkomen van uw woning. Dit zal gebeuren als door de werken het comfort in uw woning is verhoogd of de woonruimte werd uitgebreid (bijvoorbeeld door de zolder in te richten of een veranda te bouwen). Bent u het niet eens met die revisie, dan hebt u twee maanden de tijd om bezwaar in te dienen. Raakt u er niet uit op basis van overleg met de ambtenaar, dan kan er een arbitrageprocedure plaatsvinden. Als u werken uitvoert die de indeling van uw woning wijzigen of waardoor de waarde van uw woning stijgt, moet u ook uw brandverzekeraar verwittigen. Doe dat schriftelijk en zorg meteen voor een bewijs van ontvangst van de melding. Uw brandverzekeraar op de hoogte brengen moet bijvoorbeeld als u kamers bij creëert op zolder of als u een veranda bouwt. Een keuken vervangen, kamers schilderen en diens meer, moet u in de regel niet melden aan uw verzekeraar (tenzij u een bijzonder luxueuze keuken hebt geplaatst). Brengt u uw brandverzekeraar niet op de hoogte, dan riskeert u onderverzekerd te zijn. Indien er zich dan een schadegeval (een brand) voordoet, bestaat de kans dat uw verzekeraar u voor een beperkter bedrag zal vergoeden dan de schade die u werkelijk hebt geleden en dat op basis van de zogenaamde evenredigheidsregel. Hou er wel rekening mee dat de premie die u moet betalen door de aanpassing wellicht hoger zal uitvallen. Bij twijfel contacteert u best uw verzekeraar. Jan Roodhooft, advocaat