Financiële steun bij kopen of (ver)bouwenkunt u genieten onder vier vormen:
...

Financiële steun bij kopen of (ver)bouwenkunt u genieten onder vier vormen: n via een federale belastingvermindering voor energiesparende investeringen aan uw woning n via premies die u van uw provincie, uw gewest en uw gemeente kunt krijgen. n via een verlaging van de gewestelijke registratierechten voor kopers in Vlaanderen en Brussel n via een verlaagd btw-tarief (van 6 %) voor renovaties. In 2006 wordt het nog interessanter dan de vorige jaren om energiebesparende werken uit te voeren omdat het bedrag dat u fiscaal kunt aftrekken, groter wordt. Een nieuw maximumbedrag. Voor uw aangifte van 2006 (dus voor de uitgaven die u betaald hebt in het inkomstenjaar 2005) mag u nog het bedrag van A 620 fiscaal aftrekken voor werken in een nieuwe woning en A 750 voor renovatiewerken. Vanaf inkomstenjaar 2006 echter bedraagt de belastingvermindering 40 % van het bedrag op uw factuur, weliswaar met een plafond van A 1280, zowel voor een nieuwe woning als voor renovatiewerken. U vermeldt het bedrag in uw aangifte van 2007. Hebt u een deel van uw factuur betaald in 2005 en een deel in 2006, dan splitst u de aangifte. Het deel betaald in 2005 geeft u aan in 2006 en het deel betaald in 2006 geeft u aan in 2007. WEETJE Interessant is, dat deze maatregelen ook van toepassing zijn voor huurders en dat het plafond geldt per woning. Bezit u verschillende woningen, dan kunt u dus meerdere keren de belastingvermindering genieten. Welke werken? Het plaatsen van hoogrendementsbeglazing, van een zonneboiler, ... de volledige lijst van de werken die voor het inkomstenjaar 2006 in aanmerking komen voor belastingvermindering vindt u via de Infolijn van de Federale Overheidsdienst KMO, Middenstand en Energie (tel. 02 201 26 64) of via het internet (www.mineco.fgov.be, klik op 'Energie' en op 'Nieuwe bepalingen aanslagjaar 2007'). NIEUW! Vanaf 2006 komt het onderhoud van een verwarmingsinstallatie ook in aanmerking voor een vermindering! Een geregistreerde aannemer! De werken moeten uitgevoerd zijn door een geregistreerde aannemer. U kunt controleren of uw aannemer geregistreerd is bij de Federale Overheidsdienst Financiën (tel. 02 33 66 999 - elke werkdag van 8 tot 17 uur). Houd het btw-nummer van de aannemer bij de hand. Of u kunt de website www.socialsecurity.be raadplegen. Klik op 'Onderneming', 'Consultatie van de attesten, artikel 30bis', en nadien op 'Consulteer' in het rechterkader. Hoe krijgt u de vermindering? Vul code 363 en 383 van uw fiscale aangifte in en voeg bij uw aangifte: n het origineel of een kopie van de facturen en het betalingsbewijs. Voegt u een kopie toe, dan moet u daarop "Kopie conform het origineel" schrijven, plus uw handtekening n het attest van de geregistreerd aannemer die de technische conformiteit van de werken bevestigt. LET OP! U moet op uw belastingbrief zelf het bedrag van de belastingvermindering berekenen, nl. 40 % van het factuurbedrag. Naast de belastingvermindering op federaal niveau kunt u ook in aanmerking komen voor provinciale, gewestelijke en gemeentelijke premies. Er zijn premies voor energiesparende maatregelen, die u mag cumuleren met de federale belastingvermindering. Meer info hierover krijgt u: n voor Vlaanderen: bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, tel. 02 553 46 00, of via de Vlaamse Infolijn: 0800 30 201. De website www.energiesparen.be geeft een overzicht van de belastingverminderingen en premies voor energiesparen per gemeente. n voor Brussel: bij het ministerie van het Brussels Gewest, dienst Huisvesting: tel. 02 204 14 02 n voor Wallonië: bij het ministerie van het Waals Gewest: tel. 081 33 21 11, via het groene nummer 0800 11 901 of via de website www.energie.wallonie.be Naast premies voor energiebesparing, kunt u ook in aanmerking komen voor andere premies. Zo is er in Vlaanderen bijvoorbeeld de zogenaamde 'Aanpassingspremie' als u uw woning wilt aanpassen voor een gehandicapt familielid. Vroeger kenden de drie gewesten dezelfde tarieven voor de registratierechten bij de aankoop van een woning: afhankelijk van het kadastraal inkomen was dat 12,5 % of 6 %. Om wonen op hun grondgebied te promoten, hebben Vlaanderen en Brussel echter gesleuteld aan de registratierechten. Vlaanderen. Het Vlaams Gewest verlaagde de tarieven respectievelijk van 12,5 % naar 10 % en van 6 % naar 5 %. Brussel. Wie een woning koopt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen én bovendien voldoet aan de basisvoorwaarde (geen eigenaar zijn van een andere woning) betaalt minder registratierechten. De eerste schijf van A 45.000 wordt niet belast (op het ogenblik dat u dit leest zal deze grens wellicht al opgetrokken zijn tot A 60.000, de precieze datum is afhankelijk van de publicatie van deze beslissing in het Staatsblad). Aanmoedigingszones. Wie bovendien een woning koopt binnen een zogenaamde 'Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Stadsvernieuwing' zoals afgebakend in het Gewestelijk Ontwikkelingsplan krijgt een hogere vrijstelling, nl. van de eerste schijf van A 60.000 (deze grens zal worden opgetrokken tot A 75.000). LET OP! U moet deze vermindering zelf aanvragen bij uw notaris. Info: tel. 02 204 21 11, 02 204 23 85 of 02 204 20 61 of via de website www.ietsminder.be WEETJE Als u al eigenaar bent van een woning en u koopt een tweede woning, dan kunt voor deze tweede woning toch de vermindering krijgen als u uw eerste verkoopt binnen de twee jaar. U dient daartoe een aanvraag in bij de Gewestelijk Directeur Registratie Brussel, Bisschoffsheimlaan 38, 1000 Brussel. Wallonië. Het Waals Gewest hanteert nog steeds de tarieven van 12,5 % en 6 %, afhankelijk van het kadastraal inkomen. België had al informeel beslist om de verlaging van de btw (van 21 naar 6 %) voor renovatiewerken te verlengen voor het jaar 2006, maar recent is er ook een Europees compromis uit de bus gekomen. Het verlaagde btw-tarief van 6 % voor renovatiewerken blijft van toepassing tot 2010. Om in aanmerking te komen voor dit verlaagde tarief moeten wel een aantal voorwaarden voldaan zijn: n het gebouw mag enkel voor privédoeleinden worden gebruikt. n de woning moet meer dan 5 jaar oud zijn (voor woningen ouder dan 15 jaar geldt in elk geval het tarief van 6 %, dat stond nooit ter discussie). n de werken moeten uitgevoerd zijn door een geregistreerde aannemer (zie hoger) n de werken moeten aan de eindverbruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd worden. Annemie Goddefroy, Jocelyne Minet