Als u erover denkt om uw woning op te splitsen in verschillende wooneenheden is er maar één goede raad: vraag bij de stedenbouwkundige dienst van uw stad of gemeente of u uw woning wel mag opsplitsen. En zo ja, wat de precieze voorwaarden en vereisten zijn. In Vlaanderen hebben veel steden en gemeenten een verordening over woningopsplitsing, waar-in een aantal voorwaarden staan. En sowieso is in heel Vlaanderen de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van toepassing, die ook een bepaling over woningopsplitsing bevat. Voor Wallonië is dat de Code wallon du logement en voor Brussel de Huisvestingscode.
...