Wie recht heeft op betaald educatief verlof mag van het werk afwezig zijn om bepaalde opleidingen te volgen, met behoud van het loon (maar begrensd). Werknemers die een erkende opleiding volgen in hun vrije tijd, krijgen extra vakantie-uren. Beiden zijn beschermd tegen ontslag.
...

Wie recht heeft op betaald educatief verlof mag van het werk afwezig zijn om bepaalde opleidingen te volgen, met behoud van het loon (maar begrensd). Werknemers die een erkende opleiding volgen in hun vrije tijd, krijgen extra vakantie-uren. Beiden zijn beschermd tegen ontslag. We hebben het dus niet over de VDAB-opleidingscheques waarmee u terugbetaling kunt krijgen van een deel van het inschrijvingsgeld van bepaalde cursussen! Het educatief verlof is een recht dat toegekend wordt aan werknemers in de privésector die ingeschreven zijn voor één of meer erkende opleidingen. In de openbare sector bestaan gelijkaardige systemen. Aanvankelijk was dit recht er enkel voor voltijdse werknemers, maar sinds enkele jaren komen ook deeltijdse werknemers in aanmerking: wie minstens 4/5de werkt of 1/3de op basis van een variabele werktijdregeling, mag zowel een algemene als een beroepsopleiding volgen, tijdens of buiten de normale werkuren. wie minstens 1/2de en minder dan 4/5de werkt met een vast uurrooster mag enkel beroepsopleidingen volgen tijdens de normale werkuren. Deze regeling geldt ook voor deeltijdsers in het kader van een tijdskrediet. De opleidingen die recht geven op betaald educatief verlof zijn ofwel beroeps-opleidingen ofwel algemene opleidingen (door de vakbond of andere organisaties). Ze hoeven niet rechtstreeks verband te houden met de dagelijkse taken. De duur is zeer uiteenlopend. Sommige strekken zich uit over meerdere jaren. In ieder geval moeten ze minimaal 32 uren per jaar omvatten. Een lijst van de erkende opleidingen vindt u op www.werk.belgië.be (thema Verloven) of bij de dienst educatief verlof (zie bij Meer info?). Het aantal uren waarop u recht hebt, is beperkt en verschilt naargelang de opleiding die u volgt en of u dat binnen of buiten de werktijd doet. Zo krijgt u voor een universitaire opleiding buiten de arbeidstijd maximaal 120 uren, voor een algemene 80 en voor een beroepsopleiding 100. Volgt u deze beroepsopleiding tijdens de arbeidstijd dan krijgt u tot 120 uren Attesten Ten laatste op 31 oktober moet u uw werkgever een getuigschrift bezorgen waarin wordt bevestigd dat u regelmatig ingeschreven bent. U deelt hem de voorziene afwezigheden mee. Schrijft u zich pas in na 31 oktober, start uw opleiding pas later of verandert u van werkgever, dan moet u uw aanvraag doen binnen de 15 dagen na de in-schrijving of verandering van werk. In de loop van het schooljaar bezorgt u uw werkgever attesten van nauwgezet-heid. Een ongewettigde afwezigheid voor meer dan 10% leidt tot 6 maanden schorsing van het educatief verlof. Wie een opleiding volgt tijdens de arbeidstijd krijgt zijn brutoloon betaald, begrensd tot euro 2100 per maand. Voor 45-plussers die een beroepsopleiding volgen, geldt een verhoogde loongrens van euro 2500. Er werd een wetsvoorstel ingediend om deze verhoogde grens uit te breiden tot alle werknemers. n In de gratis brochure Wegwijs in het educatief verlof - editie 2008 die u kunt downloaden via www.meta.fgov.be (klik op Publicaties, trefwoord: Educatief verlof) of bestellen: tel. 02 233 42 11 Bij de Dienst educatief verlof van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, tel. 02 233 47 02 of 02 233 49 06 Annemie Goddefroy