De wet op de schuldsaldoverzekering voor personen met een chronische ziekte of handicap - de wet Partyka - moet deze mensen helpen makkelijker een eigen woning te kopen of te verbouwen. Het gaat niet alleen om diabetici, getransplanteerden, mensen met spierziekten of de ziekte van Crohn,... maar ook kankerpatiënten die genezen verklaard zijn of mensen met een aangeboren hartafwijking die op zeer jonge leeftijd werden geopereerd. Vaak weigeren banken hen een schuldsaldoverzekering - hoewel niet wettelijk verplicht, meestal een voorwaarde voor een woonkrediet - of rekenen ze een torenhoge bijpremie aan.
...

De wet op de schuldsaldoverzekering voor personen met een chronische ziekte of handicap - de wet Partyka - moet deze mensen helpen makkelijker een eigen woning te kopen of te verbouwen. Het gaat niet alleen om diabetici, getransplanteerden, mensen met spierziekten of de ziekte van Crohn,... maar ook kankerpatiënten die genezen verklaard zijn of mensen met een aangeboren hartafwijking die op zeer jonge leeftijd werden geopereerd. Vaak weigeren banken hen een schuldsaldoverzekering - hoewel niet wettelijk verplicht, meestal een voorwaarde voor een woonkrediet - of rekenen ze een torenhoge bijpremie aan.Nieuw voor wie een schuldsaldoverzekering wil afsluiten, is dat verzekeraars voortaan nog enkel medische vragenlijsten mogen gebruiken die goedgekeurd zijn door het Opvolgingsbureau voor tarifering. Ze moeten de privacywetgeving respecteren en mogen geen vragen stellen over bijvoorbeeld seksuele geaardheid, hobby's en beroepsleven.Als een verzekeraar een bijpremie aanrekent of iemand om gezondheidsredenen weigert, moet hij dit objectief, ondubbelzinnig en in begrijpelijke taal motiveren. Hij moet de redenen voor de weigering of de bijpremie meedelen. En de gegevens waarop hij zich daarvoor baseert, moeten juist, actueel en relevant zijn. De motivering moet ook rekening houden met de individuele situatie van de verzekerde en niet alleen met algemene categorieën per ziekte.De verzekeraar moet, als je moet bijbetalen, een duidelijk onderscheid maken tussen de basis- en de bijpremie. Hij moet ook aangeven hoeveel procent de bijpremie bedraagt t.o.v. de basispremie. Verder moet hij de gegevens van de arts meedelen bij wie je meer informatie kan vragen. Jij of je arts kan daarvoor een schriftelijk verzoek indienen. Je verzekeraar moet je dan meer informatie bezorgen over de studies en statistieken waarop hij zich baseert om een bijpremie aan te rekenen.Maar je kan een verzekeraar nooit verplichten een bepaald risico te verzekeren. Logisch: soms is het risico gewoon te groot. Je kan ook geen brandverzekering meer afsluiten voor een woning die al in brand staat.Er werd een Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering opgericht. Word je om gezondheidsredenen geweigerd of moet je een bijpremie van meer dan 75% betalen, dan kan je deze instantie vragen je dossier te onderzoeken. Het Opvolgingsbureau telt vertegenwoordigers van de verzekeraars, de consumenten en de patiënten en wordt voorgezeten door een onafhankelijke magistraat.Verder werd ook een Compensatiekas gecreëerd die tussenkomt wanneer je bijpremie 125% of meer van je basispremie bedraagt, tot een plafond van 800%. Die kas haalt haar financiële middelen bij de kredieten hypotheek- en verzekeringsinstellingen.Laat de concurrentie spelen! Stap niet enkel naar je vaste bank of verzekeraar. Let wel: de wet Partyka is enkel van toepassing voor de aankoop van de enige en eigen woning.Een verzekeraar kan je aanvraag weigeren of je een bijpremie aanrekenen voor je verhoogd gezondheidsrisico, maar hij moet dit op een duidelijke en begrijpelijke manier motiveren.Rekent je verzekeraar een bijpremie aan van 25% of meer, dan kan je laten weten dat je daar niet mee akkoord gaat. Je verzekeraar geeft dan aan zijn herverzekeraar de opdracht om je aanvraag opnieuw te onderzoeken.Verlaagt de herverzekeraar de bijpremie, dan moet je verzekeraar je deze lagere bijpremie voorstellen.Past de herverzekeraar de bijpremie echter niet aan, dan mag je verzekeraar zijn oorspronkelijk voorstel behouden.Je verzekeraar moet binnen de 15 dagen antwoorden.Bedraagt je bijpremie meer dan 75%, dan kan je je onmiddellijk tot het Opvolgingsbureau richten (zie 3). Een heroverweging van je aanvraag is niet voorzien in geval van weigering wegens verhoogd gezondheidsrisico. In dat geval richt je je meteen tot het Opvolgingsbureau.Weigert je verzekeraar je aanvraag of rekent hij een bijpremie aan van meer dan 75%, vraag dan het Opvolgingsbureau je aanvraag te onderzoeken. Deze tussenkomst is gratis. Ze moet schriftelijk worden aangevraagd. Voeg daarbij:een kopie van het voorstel van je verzekeraar waaruit blijkt dat je schuldsaldoverzekering werd geweigerd of er een bijpremie van meer dan 75% wordt gevraagdeen verklaring dat je schuldsaldoverzekering dient voor de aankoop of het verbouwen van je eigen en enige woningeen verklaring dat het Opvolgingsbureau en de expert die het aanwijst je medisch dossier mogen inkijkeneen verklaring dat je het Opvolgingsbureau toelating verleent om navraag te doen naar je onroerende bezittingen.Modelformulieren voor deze laatste drie verklaringen kan je downloaden op de website van het Opvolgingsbureau (www.opvolgingsbureau.be). Al deze documenten stuur je vervolgens naar Het Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, 02 547 57 70, info@opvolgingsbureau.be.Zodra jouw aanvraag ontvankelijk en volledig is, vraagt het Opvolgingsbureau je verzekeraar om het dossier te vervolledigen. Eens het dossier compleet is, heeft het Opvolgingsbureau 15 werkdagen om een bindend advies te formuleren.Mogelijkheid 1. Het Opvolgingsbureau vindt het voorstel van je verzekeraar gegrond. De schuldsaldoverzekering wordt definitief geweigerd of de bijpremie blijft behouden. Het staat je vrij om al dan niet een contract aan te gaan.Mogelijkheid 2. Het Opvolgingsbureau doet een bindend voorstel. Je verzekeraar laat je binnen een redelijke termijn weten dat hij je aan die voorwaarden geen contract aanbiedt. Hij kan daar immers niet toe worden verplicht.Mogelijkheid 3. Het Opvolgingsbureau doet een bindend voorstel. Je verzekeraar laat je weten dat hij dit voorstel volgt en stelt je een nieuw verzekeringscontract voor aan de voorwaarden van het Opvolgingsbureau. Het staat je vrij om dit contract al dan niet aan te gaan.Bedraagt de bijpremie die je verzekeraar je voorstelt meer dan 125% van de basispremie, maar niet meer dan 800%, dan kom je in aanmerking voor een tussenkomst van de Compensatiekas.Een aanvraag voor tussenkomst van de Compensatiekas hoef je niet zelf te doen. Je verzekeraar vraagt die tussenkomst voor het bedrag dat 125% overschrijdt. Jij betaalt de bijpremie van 125%, de rest wordt via een systeem van derdebetaler geregeld tussen de Compensatiekas en je verzekeraar.LEEN BAEKELANDT"We vroegen een herfinanciering van ons woonkrediet. Maar de nieuwe bank weigert me om medische redenen (ziekte van Crohn) een schuldsaldoverzekering.""Ik ben geboren met een hartafwijking en werd na enkele weken geopereerd. Ik ben nu 28 en leid al jaren een normaal leven, We willen een huis kopen, maar toch weigert de bank me ook nu nog een schuldsaldoverzekering."