Heel wat belastingplichtigen kiezen voor een EBA in het kader van hun nalatenschapsplanning. Ze willen orde scheppen in hun vermogen met het oog op een overdracht later. Bij een dergelijke planning horen vaak ook schenkingen om de last van de successierechten te verlichten. De EBA verzwaart nu de procedure vermits ze de verplichting oplegt om de activa gedurende drie jaar te blokkeren. Dit wil zeggen: zij moeten verplicht binnen de 30 dagen na het indienen van de aangifte op een rekening op naam geplaatst worden bij een Belgische of buitenlandse kredietinstelling of beursvennootschap.
...