"Problemen met de verwarming, de syndicus doet niets"

Om te beginnen kunt u een algemene vergadering samenroepen om te beslissen of u al of niet een gerechtelijke procedure start tegen de installateur van de verwarming. Maar voor u deze stap zet, raad ik u aan een expert te laten ramen wat een eventuele herstelling zou kosten. De kosten van de procedure zouden wel eens hoger kunnen uitvallen dan de herstellingskosten. De algemene vergadering kan beslissen wat er moet gebeuren. Komt de algemene vergadering niet samen of bent u het niet eens met haar beslissing, dan kunt u zich als individuele mede-eigenaar tot de vrederechter wenden om de verdeling van de lasten op punt te laten stellen. U kunt terecht bij de vrederechter als:
...

Om te beginnen kunt u een algemene vergadering samenroepen om te beslissen of u al of niet een gerechtelijke procedure start tegen de installateur van de verwarming. Maar voor u deze stap zet, raad ik u aan een expert te laten ramen wat een eventuele herstelling zou kosten. De kosten van de procedure zouden wel eens hoger kunnen uitvallen dan de herstellingskosten. De algemene vergadering kan beslissen wat er moet gebeuren. Komt de algemene vergadering niet samen of bent u het niet eens met haar beslissing, dan kunt u zich als individuele mede-eigenaar tot de vrederechter wenden om de verdeling van de lasten op punt te laten stellen. U kunt terecht bij de vrederechter als: -de verdeling verkeerd berekend werd of niet langer correct is omdat er wijzigingen aangebracht zijn aan het gebouw -de wijze van verdeling u een persoonlijk nadeel berokkent (art. 577-9par6 van het burgerlijk wetboek). Ik ga ervan uit dat u een loopbaan als werknemer of zelfstandige achter de rug hebt. In dat geval kunt u inderdaad uw rustpensioen aanvragen nadat u een loopbaan van 45 jaar achter de rug hebt. Dat gaat niet wanneer u vóór uw 65ste verjaardag aangewezen zou zijn op een werkloosheids- of ziekte-uitkering. In dat geval moet u uw 65ste verjaardag afwachten om met pensioen te gaan. De inhoudingen op uw pensioen zijn: - de bijdrage voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering: 3,55 %, zonder dat uw pensioen lager mag worden dan euro 1114,78 voor een alleenstaande of euro 1321,18 voor een gezin - de solidariteitsbijdrage van 2 % voor pensioenen vanaf euro 1185,05 voor een alleenstaande en vanaf euro 1481,31 voor een gezin - bedrijfsvoorheffing, die eigenlijk een voorafbetaling van de personenbelasting is: deze hangt vooral af van de kinderlast, de andere gezinslasten en een eventuele invaliditeit. Hierover kunt u informatie inwinnen bij de CDVU Pensioenen, Centrale Dienst der Vaste Uitgaven, tel. 02 237.03.11 (Nederlandstalig), tel. 02 237 03 12 (Frans), fax 02 233 75 04, e-mail: CDVUpensioenen.tf@minfin. Als u als begunstigde bent aangeduid in het levensverzekeringscontract dat uw nicht heeft afgesloten, moet dit niet bevestigd worden in een testament. U hebt in elk geval recht op het bedrag wanneer zij overlijdt. Omdat het kapitaal dat u ontvangt uit een levensverzekering door de wet als legaat wordt beschouwd (meer info hierover vindt u in Plus Magazine van mei 2005, p. 78: Plots wordt uw schenking zwaar belast), moet u inderdaad successierechten betalen. De kinderen van uw overleden broer moeten geen onderhoudsgeld betalen voor hun grootouders. U bent de enige die nog onderhoudsgeld moet betalen, maar dat blijft wel beperkt tot uw eigen deel. Sinds de nieuwe regeling kan het OCMW maximaal euro871 per maand van u terugvorderen. De wet voorziet inderdaad in de mogelijkheid dat u zélf, vooraleer u voelt dat u zelf niet meer kunt instaan voor het beheer van uw goederen, een verklaring kunt afleggen (hetzij bij een notaris, hetzij bij de vrederechter) omtrent de persoon die u kiest als uw voorlopige bewindvoerder eens u die zou nodig hebben. Deze persoon is echter niet verplicht de opdracht die u hem geeft te aanvaarden. Zodoende kan uw zoon weigeren op te treden als uw voorlopige bewindvoerder. Als u meent dat de voorlopige bewindvoerder aangesteld door de vrederechter te kort schiet in de uitoefening van zijn taak, kunt u de vrederechter vragen zijn beslissing, waarbij hij deze bewindvoerder aanwees, te herzien. U bent niet verantwoordelijk voor de eventuele schulden van uw vriend, maar door het feit dat hij zijn domicilie op uw adres genomen heeft, kunnen zijn schuldeisers wel beslag leggen op uw goederen. Zij mogen immers alle goederen in beslag nemen die zich op zijn adres bevinden. U kunt uw goederen dan enkel terugkrijgen als u een procedure start voor de beslagrechter en als u kunt bewijzen (met aankoopfacturen) dat deze goederen van u zijn. U hoeft ook de begrafeniskosten niet te betalen, tenzij u daartoe de morele plicht zou hebben omdat hij u bijvoorbeeld al zijn goederen zou nagelaten hebben in een testament. De zoon van uw vriend is evenmin verantwoordelijk voor de schulden van zijn vader. Het enige dat hij wel verplicht is te betalen, zijn de begrafeniskosten omdat de wet dit als een 'natuurlijke' verplichting tussen ouders en kinderen beschouwt. Verder staat het hem vrij de erfenis van zijn vader te weigeren, als die te veel schulden zou bevatten. n Uw kinderen hebben géén erfrecht tegenover uw echtgenoot, tenzij hij ze zou adopteren met een volle adoptie (bij een gewone adoptie zouden ze nog niet van hem erven). Doet hij dat niet, dan kan hij hen slechts het beschikbare deel van zijn nalatenschap vermaken. Vermits hij zelf nog 2 kinderen heeft, bedraagt het beschikbare deel 1/3de van zijn nalatenschap. Uw man moet deze toekenning inderdaad schriftelijk vastleggen, in een testament, zoniet erven zijn kinderen uit het vorige huwelijk zijn hele nalatenschap. Als langstlevende echtgenote erft u het vruchtgebruik over zijn hele nalatenschap.