In het eerste jaar waarin u werkt, hebt u normaal geen recht op betaalde vakantie. Als u toch vakantie neemt, zijn die dagen onbezoldigd. Bent u echter een vijftigplusser, dan geldt nu een uitzondering maar uiteraard is die aan strikte voorwaarden verbonden.
...

In het eerste jaar waarin u werkt, hebt u normaal geen recht op betaalde vakantie. Als u toch vakantie neemt, zijn die dagen onbezoldigd. Bent u echter een vijftigplusser, dan geldt nu een uitzondering maar uiteraard is die aan strikte voorwaarden verbonden. De volgende drie voorwaarden moeten vervuld zijn: U was op 31 december van het vorige jaar minstens 50 jaar oud. Hebt u vorig jaar om een andere reden niet gewerkt (loopbaanonderbreking, onbetaald verlof, tijdelijke werkloosheid...), dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling, tenzij u in datzelfde jaar gedurende ten minste twee weken wel volledig werkloos of invalide was. U bent dit jaar weer aan de slag gegaan als arbeider of bediende in loondienst. Dat mag zowel met een deeltijds als met een voltijds arbeidscontract zijn. U was al 50 of ouder op 31/12/2007 en u bent al meer dan een jaar werkloos. Dit jaar, in 2008, bent u op 5 mei weer voltijds aan de slag gegaan als loontrekkende. In overleg met uw werkgever neemt u in augustus twee weken vakantie. Voor die twee weken ontvangt u geen loon (bediende) of geen vakantiegeld (arbeider) want u hebt in het voorbije jaar niet gewerkt maar u hebt wél recht op een seniorvakantie-uitkering. U kunt een aanvraag indienen na de maand waarin u voor het eerst seniorvakantie hebt opgenomen. Daarvoor hebt u twee exemplaren van het formulier C103-Seniorvakantie-Werkgever en één exemplaar van het formulier C103-Seniorvakantie-Werknemer nodig. Die kunt u downloaden via www.rva.be (klik op Documentatie en Formulieren). U krijgt ze ook bij de instelling die uw werkloosheidsuitkering uitbetaalde (vakbond of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen) of bij de RVA. De werkgeversformulieren laat u invullen door uw werkgever, het werknemersformulier vult u zelf in. Vanaf de tweede maand waarin u seniorvakantie neemt, volstaat 1 werkgeversformulier. Dien deze formulieren in bij uw uitbetalings-instelling. Als u in 2008 seniorvakantie opneemt, moet u uw aanvraag ten laatste indienen eind februari 2009, zoniet verliest u het recht op de uitkering. De seniorvakantie-uitkering bedraagt 65% van uw brutoloon met een maximum van euro45,81 bruto per dag. Dat komt overeen met maximaal 6 x euro45,81 = euro274,86 bruto per week ook als uw werkweek maar uit vijf dagen bestaat. De RVA rekent immers nog volgens het stelsel van de zesdaagse werkweek. Er wordt van dit bedrag 10,09% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Hebt u vorig jaar nog als loontrekkende gewerkt, dan zult u recht hebben op een aantal gewoon betaalde vakantiedagen. Pas als die dagen uitgeput zijn, kunt u een uitkering krijgen voor de bijkomende vakantiedagen. U hebt recht op maximaal vier weken seniorvakantie of maximaal vier weken gewone betaalde vakantie + seniorvakantie. U mag ervoor kiezen ze niet of gedeeltelijk op te nemen maar vanzelfsprekend doet u dit het best in onderling overleg met uw werkgever. Bent u deeltijds gaan werken, dan zal het aantal betaalde seniorvakantiedagen overeenstemmen met vier keer uw gemiddelde wekelijkse arbeidsduur. Voor meer info kunt u terecht bij uw uitbetalingsinstelling of bij een RVA-kantoor (voor de adressen: tel. 02 515 41 11 of www.rva.be) Ludo Hugaerts