Een verblijf in het rusthuis is niet goedkoop. De zorgkosten worden voor een groot deel gedragen door het RIZIV, maar de zogenaamde hotelkosten worden gefactureerd aan de rusthuisbewoner zelf en berekend aan de hand van een dagprijs. En daarin zijn de uitgaven voor de dokter en de kapper, de telefoon, persoonlijke verzorgingsproducten en zakgeld niet begrepen. Zij worden extra aangerekend.
...

Een verblijf in het rusthuis is niet goedkoop. De zorgkosten worden voor een groot deel gedragen door het RIZIV, maar de zogenaamde hotelkosten worden gefactureerd aan de rusthuisbewoner zelf en berekend aan de hand van een dagprijs. En daarin zijn de uitgaven voor de dokter en de kapper, de telefoon, persoonlijke verzorgingsproducten en zakgeld niet begrepen. Zij worden extra aangerekend. Volstaat het pensioen niet om de facturen van het rusthuis te betalen, dan kan de rusthuisbewoner zich richten tot het OCMW van de gemeente waar hij/zij was ingeschreven voor de opname in het rusthuis. In principe vordert het OCMW het bedrag dat het heeft bijgepast terug. Volgens de wet... n ... moet dit gebeuren van: 1. de echtgeno(o)t(e) of ex-echtgeno(o)t (e). Het terug te vorderen bedrag is beperkt tot het bedrag van het eventuele onderhoudsgeld dat door de rechter werd opgelegd of in onderlinge toestemming afgesproken. Dit is ook mogelijk buiten een echtscheidingsprocedure, als bijvoorbeeld maar één van de echtgenoten opgenomen is in een rusthuis. 2. de kinderen (ook als ze geadopteerd zijn of buitenhuwelijks). n ... kan dit gebeuren van: kleinkinderen, schoonkinderen en schoonouders. n ... mag dit niet gebeuren van: boers en zussen, neven en nichten. Afwijkingen van het algemene principe zijn mogelijk. Sinds 2004 kan het OCMW beslissen niet meer terug te vorderen bij de kinderen. Zo'n beslissing is algemeen bindend. Dit sluit dus uit dat men toch nog zou terugvorderen bij bepaalde (bijvoorbeeld zeer rijke) kinderen en van andere kinderen niet. Maar als het OCMW terugvordert, is het verplicht om de wettelijk vastgelegde terugvorderingsschaal toe te passen (zie tabel p. 87). De bedragen verschillen dus niet meer van gemeente tot gemeente. n Als de onderhoudsplichtige over een jaarlijks netto belastbaar inkomen beschikt dat lager is dan euro18.787,27 (+ euro 2.630,22 per persoon ten laste) mag het OCMW niet terugvorderen. Let op: het is mogelijk dat het kadastraal inkomen van uw huis wordt meegeteld (zie verder). n Als het terug te vorderen bedrag lager is dan de administratieve kosten, is het OCMW niet verplicht terug te vorderen. n Als de dienstverlening niet langer duurt dan 3 maanden is het OCMW niet verplicht terug te vorderen. n Het OCMW kan afwijken van de verplichte terugvordering 'om reden van billijkheid': financiële lasten van de onderhoudsplichtige, een slechte relatie tussen ouder en kind, de slechte gezondheidstoestand van de onderhoudsplichtige,... n Het OCMW kan niet méér terugvorderen dan het bedrag dat de onderhoudsplichtige moet betalen. n Het bedrag is beperkt tot wat het OCMW werkelijk betaalde. n Het kan enkel op de onderhoudsplichtige worden verhaald voor zover er een recht op vordering tot onderhoud bestond gedurende de periode dat het OCMW optrad. n Als er meerdere kinderen onderhoudsplichtig zijn, zal het bedrag van terugvordering onder hen verdeeld worden. Dit is het kindsdeel: het maximumbedrag dat elk kind eventueel zal moeten betalen. Eens het kindsdeel bepaald, wordt per kind berekend hoeveel hij of zij werkelijk moet betalen, rekening houdend met de specifieke situatie (zie de terugvorderingsschaal). WEETJE: De onderhoudsplicht is een persoonlijke schuld. Dit impliceert dat er bij de berekening van het kindsdeel geen rekening wordt gehouden met kinderen die al overleden zijn. Stel dat één van de 3 kinderen van een echtpaar overleden is, dan moeten de andere twee dus in principe een groter bedrag betalen. Voor de berekening van de bijdrage van de onderhoudsplichtige, gebruiken de OCMW's 13 inkomensschijven waarbij de bijdrage stijgt in verhouding tot de omvang van het netto belastbaar gezinsinkomen. Dit is het bruto-inkomen, verminderd met de bijdragen voor de sociale zekerheid. Naast het inkomen spelen volgende zaken een rol. n Gehuwd of samenwonend. Het OCMW baseert zich op de belastingaangifte.Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden neemt men dus de gezamenlijke inkomsten in aanmerking, voor feitelijk samenwonenden niet. n Personen ten laste. Hoe meer personen ten laste, hoe lager de bijdrage. n Het kadastraal inkomen. Onder de inkomensgrens van euro 18.787,27 vordert het OCMW niet terug. Maar hier wordt wel rekening gehouden met het kadastraal inkomen van de onroerende goederen van de onderhoudsplichtige. Stijgt het KI boven de euro 2000, dan wordt het met drie vermenigvuldigd en bij het opgegeven inkomen geteld. Ligt het lager, dan wordt er geen rekening mee gehouden. Voorbeeld: een KI van 2100 euro wordt voor 6300 euro ingebracht in het aan te rekenen jaarinkomen! LET OP: onroerende goederen (of gedeelten ervan) die voor eigen beroepsdoeleinden worden gebruikt, mogen niet meegerekend worden: n als de onderhoudsplichtige 3 of meer personen ten laste heeft, wordt het KI vooraf gedeeld door een coëfficiënt van 1,1 verhoogd met 0,1 voor elke persoon ten laste boven de derde, maximaal met 1,8. n als de onderhoudsplichtige eigenaar of vruchtgebruiker is van een onroerend goed in onderverdeeldheid, wordt het KI vermenigvuldigd met de breuk die de belangrijkheid uitdrukt van de rechten van de onderhoudsplichtige op deze goederen, vooraleer de correctie plaatsvindt. Voorbeeld: Erik moet onderhoudsgeld betalen voor zijn moeder en hij is, samen met zijn vriend eigenaar van een huis. Het KI zal dan eerst vermenigvuldigd worden met 1/2. Wanneer er in één maand meerdere OCMW's hun geld willen terugvorderen van eenzelfde onderhoudsplichtige, spreekt men van een samenloop van terugvorderingen. Het bedrag dat de verschillende OCMW' s wensen te krijgen zal dan proportioneel verdeeld worden. Voorbeeld: Eriks ouders verblijven elk in een ander rusthuis. Als het rusthuis waar moeder verblijft een factuur van 1000 euro betaalde en het rusthuis waar vader verblijft betaalde ook een factuur van 1000 euro, dan kunnen beide OCMW's zich wenden tot Erik voor de terugvordering van deze bedragen. Maar omdat Erik volgens de terugvorderingsschaal in totaal maximaal 800 euro onderhoudsgeld moet betalen, zullen de OCMW's ieder maar 400 euro kunnen terugvorderen. n Voorbeeld Voor een gezin met een netto belastbaar inkomen van a 22.000 zonder personen ten laste, wordt het terug te vorderen bedrag als volgt berekend: - voor de inkomensschijf tot a 21.417,48 (volgens de schaal): a 33 per maand - voor het resterende bedrag: 15 % van (22.000 - 21.417,48) = a 87,38/ jaar = a 7,28/maand - Totaal: = a 33 + a 7,28 = a 40,28 per maand A Elfri De Neve, advocaat