"Ik ben 57 jaar en momenteel met brugpensioen. Maar ik voel mij nog te jong om thuis te zitten niksen. Graag zou ik opnieuw aan de slag gaan, maar dan wel op een rustiger manier. Ik ben er mij wel van bewust dat ik dan misschien een job zal moeten aanvaarden waarin ik minder verdien dan mijn laatste loon. Anderzijds zou ik ook niet té veel willen verliezen. Daarom vraag ik mij af welk loon de pensioendienst in aanmerking zal nemen om mijn later pensioen te berekenen: mijn laatste loon van voor mijn brugpensioen of mijn eventuele nieuwe, lagere loon."

Als u na een periode van ziekte of werkloosheid het werk hervat, wordt uw pensioen berekend op basis van uw laatste loon. Omdat veel vijftigplussers ervoor terugschrikken om na een periode van inactiviteit opnieuw aan de slag te gaan en eventueel voor een lager loon te werken, werd voor hen een gunstiger regeling uitgedokterd. Als u ouder bent dan 50 en in totaal meer dan 20 jaar gewerkt hebt, dan geldt sinds 1 juli 2000 volgende regeling: als u na een periode van ziekte, werkloosheid of brugpensioen een nieuwe job aanvaardt met een lager loon dan het loon in uw vorige job, dan zal de pensioendienst het hoogste loon als basis nemen voor de berekening van uw pensioen. Let op: u moet wel degelijk een ziekte- of werkloosheidsuitkering (ook brugpensioen is een vorm van werkloosheid) ontvangen hebben, al was het maar voor één dag. Stel dat u nog in uw opzegtermijn bent voor uw brugpensioen en u aanvaardt een job met een lager loon, dan komt ...

Als u na een periode van ziekte of werkloosheid het werk hervat, wordt uw pensioen berekend op basis van uw laatste loon. Omdat veel vijftigplussers ervoor terugschrikken om na een periode van inactiviteit opnieuw aan de slag te gaan en eventueel voor een lager loon te werken, werd voor hen een gunstiger regeling uitgedokterd. Als u ouder bent dan 50 en in totaal meer dan 20 jaar gewerkt hebt, dan geldt sinds 1 juli 2000 volgende regeling: als u na een periode van ziekte, werkloosheid of brugpensioen een nieuwe job aanvaardt met een lager loon dan het loon in uw vorige job, dan zal de pensioendienst het hoogste loon als basis nemen voor de berekening van uw pensioen. Let op: u moet wel degelijk een ziekte- of werkloosheidsuitkering (ook brugpensioen is een vorm van werkloosheid) ontvangen hebben, al was het maar voor één dag. Stel dat u nog in uw opzegtermijn bent voor uw brugpensioen en u aanvaardt een job met een lager loon, dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling omdat u nog niet werkloos geweest bent.Uit uw brief begrijp ik dat uw vriendin geen kinderen heeft. Zij kan dus over haar goederen beschikken zoals ze dat zelf wil. Ze heeft immers geen reservataire erfgenamen die in elk geval recht hebben op een deel van haar nalatenschap en die dus van u zouden kunnen eisen dat u uw vruchtgebruik omzet in geld. Als zij u in een testament het vruchtgebruik van haar huis, of beter nog het 'recht om er te wonen' nalaat, dan kunnen de andere begunstigden van haar testament niet beletten dat u dat recht uitoefent. Voor echtgenoten van een persoon die een rustpensioen heeft uit de privésector, als werknemer of zelfstandige, bestaat er inderdaad een recht op een pensioen voor de echtgescheiden echtgeno(o)t(e). Dit is een rustpensioen berekend op het werk van de ex-echtgenoot gedurende het huwelijk. Het bedrag ervan stemt overeen met de helft van het gezinspensioen, berekend over die jaren. De ex-echtgenoot heeft hier steeds recht op, ook wanneer hij of zij de echtscheiding 'verloren' heeft. Dit recht op een rustpensioen als echtgescheiden echtgenoot bestaat echter niet in het stelsel van de ambtenarenpensioenen. De ex-echtgenoot van een ambtenaar behoudt wél het recht op een overlevingspensioen, berekend op het werk van zijn/haar ex tijdens het huwelijk, wanneer deze ex-echtgenoot overlijdt en de aanvrager ondertussen niet hertrouwd is. Ook hier doet het er niet toe of u de echtscheiding wint of verliest. De verklaring voor dit verschil ligt in het feit dat een rustpensioen uit de privésector gedeeltelijk gezien wordt als een soort verzekering, terwijl een ambtenarenpensioen opgebouwd is als een vorm van uitgesteld loon. Een loon kan men geen twee keer betalen.U kunt uw echtgenote probleemloos in een testament onterven. De twee voorwaarden daartoe zijn in uw geval immers voldaan: er is een juridische procedure waarin gescheiden woonplaatsen werden aangevraagd, en u leeft al meer dan zes maanden gescheiden. Wat uw appartement betreft, dat is en blijft een eigen goed, vermits u het op uw naam gekocht hebt voor uw huwelijk en u getrouwd bent onder het wettelijk stelsel. Als u dat wilt, kunt u het verkopen zonder dat u de handtekening van uw (ex-)vrouw nodig hebt. Ook ten aanzien van de kinderen doet u met uw eigen goederen wat u wilt, en dit zolang u leeft.Gezien het huwelijkscontract, zal de erfenis van uw dochter voor haar een eigen goed zijn. De tekst van het contract is duidelijk. Alleen de schenkingen waarbij u als schenker duidelijk vermeldt dat zij bedoeld zijn voor het echtpaar zullen gemeenschappelijk zijn voor haar en haar echtgenoot. Wanneer u overlijdt en geen testament nalaat dat het echtpaar als echtpaar zou bevoordelen (wat mogelijk is ten belope van 1/4e van uw nalatenschap), dan wordt uw nalatenschap gewoon in vier gelijke delen over de vier kinderen verdeeld. De schoonkinderen hebben daar juridisch niets mee te maken. Aan uw overlevingspensioen verandert er niets. Uw vriend zal wel aan zijn ziekenfonds moeten melden dat hij gaat samenwonen, en dat zal een invloed hebben op zijn statuut. Er wordt namelijk rekening gehouden met de bestaansmiddelen van de persoon met wie de WIGW-begunstigde samenwoont. Wat de huurovereenkomst betreft, stelt zich geen probleem. Voor de schulden van zijn kinderen blijft u buiten schot. Ten eerste omdat een ouder in principe nooit instaat voor de schulden van meerderjarige kinderen (lees hierover p. 70). Ten tweede omdat de kinderen niet gedomicilieerd zijn bij hun vader. Een schuldeiser mag beslag leggen op goederen op het adres van de schuldenaar. Zo worden ouders soms door schuldeisers van kinderen aangepakt, omdat zij toegestaan hebben dat de kinderen hun domicilie bij hen namen... Daarvoor moet uw vriend opletten.