Trouwen zonder fiscale 'sanctie'

Voor het inkomstenjaar 2003 (de inkomsten die u nu, in 2004, moet aangeven) wordt een volgende stap in de richting van de volledige gelijkschakeling gezet.
...

Voor het inkomstenjaar 2003 (de inkomsten die u nu, in 2004, moet aangeven) wordt een volgende stap in de richting van de volledige gelijkschakeling gezet. De belastingvrije som (de inkomstenschijf waarop u geen belasting betaalt) wordt voor gehuwde belastingplichtigen forser opgetrokken dan voor alleenstaanden. In de fiscale jungle betalen gehuwde Tarzans en Janes in 2003 geen belasting op het basisbedrag van a 3390 (tegenover a 3250 in 2002). Na indexering wordt de belastingvrije som in 2003 per echtgenoot a 4610. In 2004 volgt de volledige gelijkschakeling.Herziening van de belastingschalenDoor het verbreden van de belastingschalen, mag u meer inkomsten hebben zonder in een hogere schijf terecht te komen en dus meer belasting te moeten betalen. Ook in 2003 werden de belastingschalen verbreed. De tarieven vindt u op p. 81.Afschaffing van het hoogste belastingtariefHet tarief van 52 % werd afgeschaft. Voor de inkomsten van 2003 betaalt u maximaal 50 % (dit op inkomsten boven a 29.740).Afschaffing crisisbijdrageOp de inkomsten van 2003 hoeft niemand nog een crisisbijdrage te betalen.Bij de hervorming van de personenbelasting heeft de regering een belastingbesparing voorzien voor wie in zijn woning energiebesparende investeringen doet. Vanaf 2003 kunnen eigenaars onder bepaalde voorwaarden besparen: op hun energiefactuur én op hun afrekening met de personenbelasting (zie Lekker warm? De fiscus betaalt!, p. 81).De inkomstenbelasting verjaart na verloop van vijf jaar vanaf de datum waarop ze moest betaald zijn. Na die termijn kan de fiscus de belastingschuld niet meer opeisen. Ingeval van discussies (bijv. een bezwaarprocedure) leverde dit soms problemen op: de fiscus moest steeds rekening houden met het verloop van deze termijn. Hieraan werd nu een mouw gepast door de programmawet van december 2003. Ook voor de geschillen die nu in behandeling zijn, wordt de verjaring geschorst, wat wil zeggen dat de termijn ophoudt met lopen tot het geschil beëindigd is. Privé-pc De fiscus wil het gebruik van computers door werknemers aanmoedigen. Onder bepaalde voorwaarden mag de werkgever een belastingvrije tussenkomst betalen aan een werknemer die een computer aankoopt. Opvang van kleine junglebewoners Onder bepaalde voorwaarden kunnen bedrijven die bijkomende kinderopvang organiseren voor hun personeel, de kosten hiervoor in aftrek brengen.Een zelfstandige die in zijn beroep wordt geholpen door zijn echtgeno(o)t(e), kan in zijn aangifte een deel van zijn netto-inkomen (maximaal 30 %) aan zijn echtgeno(o)t(e) toekennen. Fiscaal is dit voordelig, omdat het bedrag wordt overgeheveld van een hogere belastingschijf bij de zelfstandige naar een lagere schijf bij de echtgeno(o)t(e). Sinds 1 januari 2003 kan de meewerkende echtgeno(o)t(e) zelf aansluiten bij een verzekeringsfonds en sociale bijdragen betalen. Hij/zij kan de bijdragen aftrekken als beroepskosten, andere beroepskosten of het kostenforfait aftrekken en, indien de inkomsten binnen bepaalde wettelijke grenzen vallen, van het belastingkrediet genieten. Let op! Voor de inkomsten van 2003 geldt deze formule alleen voor gehuwden.Verhoging van de forfaitaire aftrek van beroepskostenWie zijn werkelijke kosten niet in aftrek brengt, heeft recht op een forfait. Sinds de belastinghervorming werd het percentage van deze forfaitaire aftrek trapsgewijze opgetrokken. In 2003 bedraagt het forfait 25 % van het brutobedrag van de beroepsinkomsten (na inhouding van de socialezekerheidsbijdragen).Verhoging van het belastingkrediet voor activiteitsinkomensIn 2002 werd voor de laagste inkomsten uit arbeid een belastingvrijstelling ingevoerd die als ze niet werd 'opgebruikt', door de fiscus werd terugbetaald. De grensbedragen worden nu verhoogd. Voor uw inkomsten van 2003 hebt u recht op dit belastingkrediet (u krijgt dus geld terug) wanneer u minstens a 3910 en maximaal a 16.960 verdiende. U krijgt maximaal a 260 terug. Verhoging van de drempelbedragenVoor de inkomsten 2003 kunt u voor a 1500 vrijgestelde intresten uit spaarboekjes verdienen. Let op: dit bedrag geldt per belastingplichtige, niet per spaarboekje. Giften moeten nog steeds minstens a 30 bedragen om aftrekbaar te zijn. U kon in 2003 maximaal voor een bedrag van a 600 aan pensioensparen doen met fiscaal voordeel. Uitkeringen uit een collectieve arbeidsongevallenverzekering zijn niet belastbaarDe fiscus maakte een onderscheid tussen individuele verzekeringen tegen lichamelijke ongevallen (die nooit werden belast) en collectieve verzekeringen die wél werden belast als ze inkomensverlies moesten compenseren. Volgens het Arbitragehof mag dit onderscheid niet meer worden gemaakt: alle dergelijke vergoedingen zijn nu belastingvrij.Inkomsten uit arbeid die Tarzan en Jane in 2003 verwierven, komen niet in aanmerking voor fiscale amnestie. Ze moeten ze gewoon opnemen in hun aangifte in de personenbelasting. Ook inkomsten uit aandelen, kasbons en dergelijke (roerende inkomsten) die u verwierf na 31 mei 2003 en waarop geen roerende voorheffing werd ingehouden, moeten in de aangifte in de personenbelasting worden opgenomen. Let op! Eind juni moet uw aangifte normaal bij de fiscus liggen. Als u dan nog geen beslissing nam over het indienen van de eenmalige bevrijdende aangifte kan dit voor problemen zorgen. In uw aangifte in de personenbelasting moet u immers vermelden of u een buitenlandse rekening bezit. Hebt u zo'n rekening en vermeldt u dit niet, dan begaat u een nieuwe inbreuk die niet gedekt is door de fiscale amnestie. Vermeldt u de rekening wél, dan riskeert u een 'vraag om inlichtingen'. Het Hof van Cassatie velde in 2003 ook een belangrijk arrest over een discussie die al meer dan 10 jaar onder juristen leefde: kan 'zwart geld' verbeurd verklaard worden (definitief ontnomen zodat u het nooit meer terugkrijgt) als bijkomende straf voor een fiscale inbreuk? Het Hof van Cassatie hakte de knoop door: het 'zwart geld' mag inderdaad verbeurd verklaard worden met daarbovenop een fikse boete!Als u twijfelt over de toepassing van een fiscale regel, kunt u bij een speciaal hiertoe opgerichte commissie een voorafgaand akkoord vragen. Dit is vooral van belang voor ondernemingen die een bepaalde investering overwegen.Annemie Baekelandt