Ondanks de stijgende voedsel- en brandstofprijzen blijft de Belg ieder jaar op reis gaan. De cijfers die de Vereniging van Belgische touroperators (Abto) recent bekendmaakte, tonen zelfs een groei van het aantal georganiseerde reizen. Wat kunt u doen als er toch een kink in de kabel komt? 10 vragen, 10 antwoorden.
...

Ondanks de stijgende voedsel- en brandstofprijzen blijft de Belg ieder jaar op reis gaan. De cijfers die de Vereniging van Belgische touroperators (Abto) recent bekendmaakte, tonen zelfs een groei van het aantal georganiseerde reizen. Wat kunt u doen als er toch een kink in de kabel komt? 10 vragen, 10 antwoorden. De wet van 16 februari 1994 - de zogenaamde Wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling - verplicht de reisbemiddelaar (of reisagent) of de reisorganisator (of touroperator) een bestelbon te overhandigen aan de klant. Het contract ontstaat op het moment dat de reiziger van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. De bestelbon en het reiscontract dienen alle essentiële elementen van de overeenkomst te bevatten: identiteit van organisator en reiziger, begin- en einddatum van de reis, vervoermiddelen, bestemming en etappes, totale prijs en gegevens met betrekking tot een eventuele herziening van de prijs,... Als u boekt via internet, komt het contract tot stand op het ogenblik dat u een bevestiging van uw bestelling ontvangt. De overeengekomen prijs van de reis-overeenkomst kan niet worden herzien, tenzij de overeenkomst deze herziening voorziet en ook de precieze berekeningswijze vermeldt. Een herziening kan alleen als gevolg van een wijziging in de wisselkoersen, de vervoerskosten (brandstof), heffingen of belastingen. Indien de verhoging 10% van de prijs overschrijdt, kunt u als reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. U hebt dan recht op terugbetaling van alle voorschotten. Tijdens de laatste 20 kalenderdagen voor de vertrekdatum kan de prijs in geen enkel geval verhoogd worden. De wet stelt dat de consument zich niet op de bedenktermijn van 7 dagen kan beroepen als hij zelf het initiatief neemt om een overeenkomst op afstand af te sluiten om op een bepaalde datum diensten te boeken voor logies, vervoer, restaurants of vrijetijdsbesteding. Er is dus geen bedenktermijn. Lees op de websites steeds de algemene voorwaarden van de verkoper alvorens een reis te boeken. Hier staat niet alleen de wijze waarop het contract tot stand komt en de annuleringskosten, maar ook de toepasselijke wetgeving en de bevoegde rechtbank in geval van een geschil. Let op, procederen in het buitenland kost veel meer dan in België. Zodra de reisagent weet dat hij een van de wezenlijke punten van het contract (zoals de reisdata) niet zal kunnen naleven, moet hij de reiziger inlichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten. Aanvaardt u de wijziging, dan wordt er een nieuw contract of een bijvoegsel opgesteld met vermelding van de wijziging en zijn invloed op de kostprijs. Aanvaardt u de wijziging niet, dan kunt u terugbetaling vragen van alle voorschotten en maakt u aanspraak op een schadeloosstelling voor het niet uitvoeren van de overeenkomst. U vraagt ze aan de persoon met wie u het contract afsloot. De wet verplicht de reisorganisatoren om in de brochures hun klanten nauwkeurig en ondubbelzinnig te informeren. Zo moet vermeld worden of een minimumaantal deelnemers vereist is, en ook de uiterste datum waarop de reiziger gewaarschuwd zal worden van een eventuele annulering. In elk geval moet de reiziger minstens 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum schriftelijk op de hoogte gebracht worden. De reisorganisator is verplicht om ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum de dienstregelingen, tussenstops en dergelijke schriftelijk mee te delen. Indien u uw reisdocumenten niet tijdig zou ontvangen, kunt u in eerste instantie eisen dat de documenten toch nog geleverd worden. Nadien kunt u de terugbetaling van de reissom en een schadevergoeding eisen. De wet verplicht de reiziger om elke tekortkoming die hij ter plaatse vaststelt, onmiddellijk en schriftelijk mee te delen aan de lokale vertegenwoordiger van de reisorganisator. Zo krijgt die de mogelijkheid om ter plaatse iets aan de zaak te doen. Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, bevestig dan uw eis in een aangetekende brief aan de organisator of aan het reisagentschap, uiterlijk één maand na de reis. Komt u niet tot een minnelijke oplossing, dan kunt u een beroep doen op de ge-schillencommissie Reizen (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Koning Albert II-laan, 16,1000 Brussel, tel. 02 277 62 15). Als tijdens de reis blijkt dat een deel van de reisroute niet zal kunnen nageleefd worden, moet de reisorganisator alle nodige maatregelen nemen om de reizigers passende en kosteloze alternatieven aan te bieden. Als er een verschil is tussen de geboekte en de daadwerkelijk verleende diensten, hebt u recht op een schadevergoeding. Als u de alternatieven niet kunt aanvaarden, moet de organisator een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat u terugbrengt naar de plaats van het vertrek en u schadeloos stellen. Alleen indien u zich kwetst door de fout van de reisorganisator of door de fout van één van zijn aangestelden, is de organisator verantwoordelijk. Daarom is het raadzaam nooit op reis te vertrekken zonder reisbijstandsverzekering. n Jo Fransen, advocaat