Een bezwaarschrift indienen is de enige mogelijkheid om een vergissing in uw aanslagbiljet recht te zetten. Bovendien is het belangrijk dat u dit op tijd doet, want anders is uw kans verkeken.
...

Een bezwaarschrift indienen is de enige mogelijkheid om een vergissing in uw aanslagbiljet recht te zetten. Bovendien is het belangrijk dat u dit op tijd doet, want anders is uw kans verkeken. U hebt exact 6 maanden tijd (en geen dag méér) om bezwaar in te dienen. Uitstel vragen is niet mogelijk. In principe kunt u daarna niets meer doen aan die aanslag, ook naar de rechtbank stappen heeft dan geen zin meer. Deze termijn van 6 maanden begint niet te lopen op de dag dat u uw aan-slagbiljet ontvangt, maar al op de datum waarop de fiscus het verzendt (art. 371 Wetboek Inkomstenbelastingen). Concreet betekent dit dus dat u enkele dagen verliest. Wacht daarom niet tot het allerlaatste moment. Houd er rekening mee dat een bezwaarschrift ook effectief bij de fiscus moet zijn toegekomen binnen de termijn van 6 maanden. Stuurt u het de avond voordien nog op, dan bent u dus te laat. Is uw bezwaar pas enkele dagen voor het einde van de termijn klaar, dan kunt u het beter persoonlijk gaan afgeven op de gewestelijke directie en een gedateerd ontvangstbewijs vragen. weetje Voor de onroerende voorheffing gelden andere termijnen, die ver-schillen van gewest tot gewest! Uw aangifte kunt u elektronisch indienen, via Taxonweb. Een bezwaarschrift tegen de aanslag indienen echter, moet op papier gebeuren. Ook al hoeft het niet aangetekend, toch kunt u dat beter doen om eventuele discussies over het tijdstip te vermijden. Het bezwaar-schrift moet ingediend worden bij de bevoegde gewestelijke directeur. U vindt het adres bovenaan op de tweede pagina van uw aanslagbiljet ('Indienen van een bezwaarschrift'). U krijgt een ontvangstbewijs toege-stuurd maar dit betekent uiteraard niet dat de fiscus het eens is met de inhoud van uw bezwaar en/of met de termijn waarbinnen het werd ingediend. Uiteraard moet het bezwaarschrift gemotiveerd zijn, maar dat mag u doen in uw eigen woorden. Stel dat uw controleur bijv. 35 km neemt voor uw woon-werkverkeer en u rijdt 40 km. Dan kunt u pleiten dat u de snelste weg neemt en niet de kortste. Zet uw argumenten kracht bij met internetsites die de snelste weg berekenen, tankbeurten onderweg, enz. Uiteraard vermeldt u duidelijk waarmee u niet akkoord gaat. Verder is het belangrijk dat uw be-zwaarschrift gericht is tegen een gevestigde belasting. Neem daarom volgende gegevens die u op uw aanslag vindt, ook in uw bezwaarschrift op: het artikelnummer, het inkomsten- en aanslagjaar, het repertoriumnummer en de datum van uitvoerbaarheid. U hoeft enkel het onbetwist verschuldigde gedeelte - dat deel waar geen discussie over bestaat - te betalen. De fiscus laat u automatisch weten hoeveel dat precies is: als u 1500 euro moet bijbetalen, maar u bent het niet eens met 500 euro, dan is het onbetwist ver-schuldigde deel 1000 euro. nJohan Adriaens, onafhankelijk vermogensplanner