Misschien behoort u tot de gelukkigen die sinds dit jaar geen fiscale aangifte meer hoeven in te dienen omdat ze automatisch een voorstel van de fiscus in de bus krijgen. Dat is het geval voor 5000 gepensioneerden. Zij ontvangen bij wijze van proefproject een vooraf ingevulde aangifte die ze kunnen aanvaarden of verbeteren. Als dit experiment lukt, zal deze methode uitgebreid worden naar alle gepen-sioneerden. Ook de belastingplichtigen die hun aangifte hebben laten uitvoeren door een boekhouder of accountant en die te kennen hebben gegeven dat ze met Tax on web willen werken, ontvangen sinds dit jaar geen papieren aangifte meer.
...

Misschien behoort u tot de gelukkigen die sinds dit jaar geen fiscale aangifte meer hoeven in te dienen omdat ze automatisch een voorstel van de fiscus in de bus krijgen. Dat is het geval voor 5000 gepensioneerden. Zij ontvangen bij wijze van proefproject een vooraf ingevulde aangifte die ze kunnen aanvaarden of verbeteren. Als dit experiment lukt, zal deze methode uitgebreid worden naar alle gepen-sioneerden. Ook de belastingplichtigen die hun aangifte hebben laten uitvoeren door een boekhouder of accountant en die te kennen hebben gegeven dat ze met Tax on web willen werken, ontvangen sinds dit jaar geen papieren aangifte meer. Behoort u niet tot een van deze categorieën, dan hebt u de keuze tussen een papieren en een digitale aangifte. Kiest u voor de papieren, dan staat u dit jaar geen verrassing te wachten zoals vorig jaar, toen de aangifte er plots helemaal anders uitzag dan u het gewoon was. U kreeg toen voor het eerst een dubbel A4-formulier waarop u de codes die voor u van toepassing waren, moest overschrijven. Dat is ook dit jaar het geval maar er zijn 40 nieuwe codes bijgekomen. Die hebben allemaal te maken met de uitbreiding van VAK 9 - De uitgaven die recht geven op een belastingvermindering (zie p. 79). De verminderingen voor energiesparende maatregelen zijn immers fors toegenomen. De barema's en grensbedragen voor de aangifte 2010 (gebaseerd op de inkomsten van 2009) die u ten laatste moet indienen op 30 juni 2010, vindt u in de tabel op p. 77). U kunt al sinds enkele jaren een fiscaal voordeel krijgen als u bepaalde energiebesparende werken laat uit-voeren aan een woning. Als u bijvoorbeeld dubbelglas of zonnepanelen laat plaatsen of uw dak laat isoleren, dan krijgt u 40 % van uw uitgave terug van de fiscus maar met een maximum van euro 2770 per jaar en per woning (of euro 3600 als het om een zonneboiler of zonnepanelen gaat). Deze bedragen gelden zowel voor inkomstenjaar 2009 (aangifte 2010) als voor inkomstenjaar 2010 (die u dit jaar verwerft en in juni 2011 zult moeten aangeven). Bestaande woningen of nieuwbouwVoor het inkomstenjaar 2009 (aangifte 2010) geldt het fiscale voordeel zowel voor bestaande woningen als voor nieuwbouw. Vanaf de inkomsten van dit jaar echter (2010, aan te geven in 2011) zal dat niet meer het geval zijn! Voor huizen die minder dan 5 jaar oud zijn, kunt u het fiscale voordeel dan enkel nog genieten als u zonnepanelen of een zonneboiler laat plaatsen of een systeem van geothermische energieopwekking. Om recht te hebben op de belastingvermindering voor de andere energiebesparende werken, moet uw woning dan minstens vijf jaar oud zijn. Thermische of fotovoltaïsche panelenVanaf de inkomsten van volgend jaar (2011, aan te geven in 2012) zult u de verhoogde vermindering van euro 3600 enkel nog kunnen krijgen voor fotovoltaïsche zonnepanelen. Vanaf dan krijgt u voor thermische panelen alleen nog de gewone vermindering (maximaal euro 2770). Groene leningVorig jaar (toen u de inkomsten van 2008 moest aangeven) kon u voor het eerst een belastingvermindering én een interestbonificatie van 1,5 % krijgen als u een zgn. groene lening aanging om energiebesparende uitgaven te betalen. Dit blijft gedeeltelijk zo, zelfs als het gaat om werken aan een nieuwbouw, maar voor de (meeste) werken hebt u sinds dit jaar geen recht meer op de belastingvermindering. Let op, u moet de lening wel ten laatste in 2011 aangaan! Bescheiden inkomenVanaf de inkomsten van dit jaar (aan te geven in 2011) wordt het ook makkelijker voor wie een bescheiden inkomen heeft om energiebesparende uitgaven te betalen. Wie sowieso al weinig of geen belastingen betaalt, is op dit ogenblik immers niet gebaat bij een vermindering van die belastingen... Om dit probleem te omzeilen, is de regeling uitgebreid: het fiscale voordeel zal effectief terugbetaald worden aan wie te weinig belastingen betaalt. Dit zogenaamde belastingkrediet kon u al krijgen voor het isoleren van daken, muren en vloeren maar sinds dit jaar (aangifte 2011) ook voor de vervanging en het onderhoud van een stookketel, het plaatsen van thermostatische kranen, het plaatsen van dubbele beglazing en het laten maken van een energie-audit. De uitbreiding geldt tot 2012. U kunt sinds enkele jaren een fiscaal voordeel krijgen als u een nieuw passiefhuis koopt of bouwt, of een bestaande woning ombouwt tot een passiefhuis. Dit is een woning die aan bepaalde, strenge normen inzake energieverbruik voldoet. U krijgt dan van de fiscus gedurende 10 jaar euro 830 terug, bovenop de eventuele aftrek van uw lening. Vanaf dit jaar (inkomsten 2010, aangifte 2011) wordt deze regeling uitgebreid en kunt u ook 10 jaar lang een belastingvermindering krijgen voor een zogenaamde lage-energiewoning (iets minder strenge normen - euro 430 in 2010) of een nulenergiewoning (strenger - euro 1660 in 2010). Om successierechten te besparen, gebeurt het wel eens dat de eigendom van een onroerend goed wordt gesplitst: de kinderen kopen of krijgen de blote eigendom, de ouders behouden het vruchtgebruik. Maar wat als de kinderen (als blote eigenaars) een energiesparende investering overwegen voor het huis of appartement waarvan hun ouders het vruchtgebruik hebben? De wet zegt: " Belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen aan een woning zijn voorbehouden voor de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder van het onroerend goed". Het begrip eigenaar laat in deze tekst ruimte voor zowel de blote als de volle eigenaars, maar de belastingadministratie was tot voor kort van mening dat blote eigenaars niet in aanmerking kwamen. Deze administratieve uitsluiting kwam eigenaardig over. Het was immers de bedoeling van de regering verbeteringen aan woningen te stimuleren, ongeacht wie de investering uitvoerde. Huurders wél een belastingvermindering toestaan en blote eigenaars niet, viel moeilijk te rijmen. Daarom werd beslist dat ook blote eigenaars in aanmerking komen (Circulaire van 6 januari 2010). Er bestaat wel een grensbedrag per hoedanigheid en per woning (euro 2770 voor inkomsten 2010, aanslagjaar 2011). Dit betekent dat, als er meerdere personen vruchtgebruiker of blote eigenaar zijn van dezelfde woning, de belastingvermindering evenredig onder hen moet worden verdeeld. VOORBEELD Jos en Maria zijn gehuwd en bezitten het vruchtgebruik van een appartement aan zee. Ze hebben twee kinderen, Piet en Ann, die elk 50 % blote eigendom bezitten. Piet laat in juni 2010 dubbele beglazing plaatsen in het appartement voor euro 10.000 en betaalt deze uitgaven zelf. Jos en Maria laten in hetzelfde jaar de stookketel vervangen voor een bedrag van euro 8000. Alle vereiste voorwaarden voor het verkrijgen van de vermindering voor energiebesparende uitgaven zijn hier voldaan. Ze bedraagt (voor aanslagjaar 2011, inkomstenjaar 2010): voor de ouders Jos en Maria: euro 8000 x 40 % = euro 3200, maar beperkt tot euro 2770 x 100 % (wegens 100 % vruchtgebruik), dus euro 2770. Voor zoon Piet: euro 10.000 x 40 % = euro 4000, maar beperkt tot euro 2770 x 50 % (zijn aandeel in de blote eigendom van de woning), hetzij euro 1385. Voor dochter Ann: geen enkele vermindering aangezien zij geen uitgave gedragen heeft. Een rechtzetting voor 2009Omdat het om een nieuwe interpretatie van een bestaand begrip gaat, geldt het nieuwe standpunt van de fiscus onmiddellijk en in alle stadia van de procedure. Voor de toekomst is er dus geen probleem. Maar ook het aanslagjaar 2009 (inkomsten 2008) kunt u laten corrigeren als er nog geen aanslag werd gevestigd. U kunt daarvoor bellen of schrijven (brief of mail) naar uw controlekantoor. Ook tegen een reeds ingekohierde aanslag kunt u nog bezwaar aantekenen, maar dan moet u de bezwaarprocedure wel binnen de 6 maanden starten. Voor de berekening van de bezwaartermijn moet u uitgaan van de datum van verzending van het aanslagbiljet plus 3 dagen. Koen Coremans, fiscaal adviseur en Katrien Vandam