De Belgische Privacywet

In België is er de Wet van 8 december 1992 (intussen al meermaals aangepast) voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Het gaat er vooral om dat personen van wie gegevens worden verwerkt, daarvan op de hoogte moeten worden gebracht. Personen die gegevens verwerken, moeten zich identificeren en meedelen waarom zij die gegevens verwerken.
...

In België is er de Wet van 8 december 1992 (intussen al meermaals aangepast) voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Het gaat er vooral om dat personen van wie gegevens worden verwerkt, daarvan op de hoogte moeten worden gebracht. Personen die gegevens verwerken, moeten zich identificeren en meedelen waarom zij die gegevens verwerken.De Privacywet stoelt op drie pijlers:1. U hebt recht op informatie. U moet worden ingelicht dat uw gegevens zullen worden verwerkt en waarom.2. U hebt het recht om aan de verantwoordelijke van de gegevensverwerking te vragen welke gegevens hij over u heeft en wie die gegevens zal ontvangen.3. U hebt het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens als u daar een ernstige reden voor hebt.Samen met de wet, werd ook een controleorgaan, de Privacycommissie, in het leven geroepen. Deze commissie geeft vooral advies, doet aanbevelingen en antwoordt op vragen, zowel van de overheid, als van private gegevensverwerkers en burgers. Het gaat hier alleen over persoonlijke gegevens die al dan niet elektronisch worden verwerkt. Dat kan in een gegevensbestand op het internet zijn, maar ook via een fichebak of opgeslagen foto-en videobeelden. U kunt gratis een klacht laten behandelen bij de commissie, die dan eerst probeert te bemiddelen tussen de partijen. Lukt dit niet, dan brengt de commissie een advies uit. Als het om een misdrijf gaat, kan ze de zaak voorleggen aan de rechtbank van eerste aanleg, want de commissie zelf kan geen schadevergoeding toekennen (meer hierover in Zo contacteert u de Privacycommissie op p. 72). De privacywet en de uitvoerings-besluiten kunt u raadplegen op: www.privacy-commission.be. U vindt er ook de belangrijkste Europese richtlijnen en verordeningen over privacy.Maar om echt doeltreffend te zijn, zal de bescherming van uw gegevens in een grensoverschrijdende omgeving als het internet internationaal moeten worden georganiseerd. Europees commissaris Viviane Reading diende een voorstel in voor een nieuwe Europese verordening voor databescherming. Daarmee wilt ze strengere regels opleggen aan socialenetwerksites, zoekmachines en andere internetdiensten. Internetgebruikers krijgen dan het recht om internetdiensten te verzoeken hun persoonsgegevens, foto's en andere data te wissen indien er geen gegronde reden bestaat om ze bij te houden.Het zou ook gemakkelijker worden om toegang te krijgen tot uw eigen gegevens en mee te beslissen hoe uw data worden gebruikt. Als uw toestemming nodig is om ze te verwerken, moet men er u ook expliciet om vragen. En als opgeslagen gegevens worden gehackt, moeten bedrijven dit onmiddellijk melden bij de nationale toezichthouder. Ook niet-Europese bedrijven die in Europa actief zijn, zoals Facebook, zullen onder deze regeling vallen. Europa wil ook dat privacyvriendelijke standaard settings de norm worden bij socialenetwerksites en mobiele apps, zodat u de 'veilige' modus niet zelf hoeft in te stellen.Deze regels zouden (tegen het einde van dit jaar) voor de hele Europese Unie gelden, maar wel door de nationale privacycommissies worden behandeld. Er komt dus geen Europees overkoepelend orgaan dat kan sanctioneren, wat misschien wel de achilleshiel is van dit voorstel.Komt u op een site met misleidende informatie of krijgt u een frauduleus voorstel via mail? Meld dit bij de lokale politie. En zorg voor bewijsmateriaal: maak print screens. Want internetmisdrijven kunt u niet online aangeven.