Wie tijdelijk of definitief niet (meer) kan werken omdat hij ziek is of een (arbeids)ongeval heeft gehad, is in juridische termen arbeids-ongeschikt . Hoe u verder betaald wordt, hangt af van uw statuut: bent u loontrekkende, dan betaalt uw werkgever uw loon nog een tijdje door. Nadien krijgt u een uitkering van het ziekenfonds, het Fonds voor Beroepsziekten of de arbeidsongevallenverzekeraar. Die uitkering bedraagt een percentage van uw (begrensd) loon. Ook zelfstandigen vallen terug op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. De eerste maand worden zij niet vergoed. Vanaf de tweede maand krijgen ze een forfaitaire uitkering van het ziekenfonds. Ambtenaren bij de federale overheid hebben recht op een aantal ziekteverlofdagen, dat verhoogd wordt per jaar anciënniteit. Tijdens deze ziekteverlof-dagen worden ze 100% doorbetaald. Wanneer alle ziekteverlofdagen opgebruikt zijn, kunnen statutaire ambtenaren zogenaamde terbeschikkingstelling krijgen. Zij ontvangen dan een bedrag dat minstens gelijk is aan 60% van hun laatste salaris, ongeacht hun gezinstoestand.
...