Wat is de sanctie als je niet op tijd renoveert?

Mijn dochter staat op het punt een huis te kopen dat grondig moet gerenoveerd. In Vlaanderen moet je nu verplicht binnen de vijf jaar renoveren. Wat als dat niet lukt?
...

Mijn dochter staat op het punt een huis te kopen dat grondig moet gerenoveerd. In Vlaanderen moet je nu verplicht binnen de vijf jaar renoveren. Wat als dat niet lukt? De Vlaamse wetgever legt sinds 1 januari 2023 een renovatieverplichting op aan wie een in Vlaanderen gelegen huis of appartement koopt met een minder gunstige energiescore dan label D. Een verplichting die ook geldt voor een vakantiewoning of tweede verblijf. Je krijgt als koper vijf jaar de tijd om ervoor te zorgen dat de woning aan de minimale energienormen voldoet zodat ze (minstens) energiescore D behaalt. Die termijn begint te lopen bij het verlijden van de notariële aankoopakte. Op de verplichting zijn enkele uitzonderingen. Zo geldt de verplichting niet als je de woning binnen de vijf jaar sloopt of laat slopen. De verplichting geldt evenmin als de woning een beschermd monument is. Als je dochter zich niet aan deze verplichting houdt, loopt ze het risico een boete te moeten betalen. Die boete is zeer aanzienlijk en kan gaan van 500 euro tot maar liefst 200.000 euro. Maar ook al krijgt je dochter een boete opgelegd, toch zal ze de woning moeten renoveren. Ze krijgt dan enkel een nieuwe termijn om de werken alsnog uit te voeren. Wij willen als grootouders graag 20.000 euro aan onze twee kleinkinderen schenken om hen te helpen verbouwen. Vrienden vertelden ons dat je 12.500 euro belastingvrij kan schenken. Maar kan je niet volledig belastingvrij schenken met een bankgift? Geld schenken kan je doen via de notaris. Dan moet je 3% schenkbelasting betalen (3,3% in Wallonië), plus notariskosten (ongeveer 1.500 euro). Wat je ook kan doen is zelf het bewijs van die bankgift laten registeren op het kantoor rechtszekerheid of via de website Myminfin.be. Je betaalt dan enkel de 3% schenkbelasting (3,3% in Wallonië). Je kan er ook voor kiezen de schenking helemaal niet te registreren en gewoon geld overschrijven op de rekening van je kleinkinderen, zonder mededeling. Waarna je een bewijsdocument opstelt van de schenking. Het nadeel is dat je als schenker dan nog drie jaar (vijf jaar in Wallonië) moet blijven leven, zo niet wordt het geschonken bedrag belast in de erfbelasting aan het progressieve tarief. Maar zolang de bankgift lager is dan 12.500 euro per kind hoef je die helemaal niet te laten registeren, zelfs niet als je de drie jaar niet haalt. Er is immers een vrijstelling van 12.500 euro per kleinkind en per schenker (15.000 in Brussel) in de erfbelasting, als de schenker toch binnen de drie jaar (vijf jaar in Wallonië) overlijdt. Jullie willen 20.000 euro schenken aan jullie twee kleinkinderen. Omdat jullie als grootouders beiden schenken, loopt de vrijstelling op tot 25.000 euro per kleinkind (30.000 euro in Wallonië) en heeft het dus geen zin om het bewijsdocument te registeren. Wij verpachten al jaren een stuk grond aan een landbouwer, met een mondelinge overeenkomst. We vermoeden dat hij onderverhuurt, want we zien er soms paarden op staan. Omdat hij het stuk niet zelf gebruikt, willen we de pacht stopzetten. De landbouwer is akkoord. Moeten wij dat op papier zetten? Jullie hebben een mondelinge huurovereenkomst gesloten met de landbouwer. In het Burgerlijk Wetboek, titel VIII, Huur, Afd. 3 Pacht, artikel 14, vind je de regels over de beëindiging van de pachtovereenkomst: 'Ongeacht de duur van de pacht en ondanks elke andersluidende overeenkomst, kan de pachter te allen tijde een einde aan de pacht maken ingevolge een opzegging met een opzeggingstermijn van ten minste een jaar.' Maar het kan ook in onderling akkoord. Artikel 14 gaat verder: 'Partijen kunnen een einde aan de lopende pacht maken op voorwaarde dat hun akkoord wordt vastgesteld bij authentieke akte of bij een verklaring voor de vrederechter afgelegd op diens ondervraging.' Jullie moeten dus het mondelinge akkoord dat jullie gesloten hebben over het beëindigen van de pachtovereenkomst officialiseren door er een authentieke akte van te laten opstellen of door een verklaring af te leggen bij de vrederechter. Vraag de landbouwer wel dat hij eerst een einde maakt aan het onderverhuren, als dat effectief het geval is. In Plus Magazine van april ging het over wat scheiden doet met je portemonnee. Ik leef al een tijdje op een ander adres dan mijn man. Zelf heb ik maar een klein pensioen omdat ik niet veel gewerkt heb. Heb ik recht op een pensioen als gescheiden echtgenote? Momenteel ben jij nog niet uit de echt gescheiden, maar feitelijk gescheiden, vermits je op een ander adres woont. Naast het pensioen als gescheiden echtge- no(o)t(e) bestaat er ook een pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner. Het pensioen als gescheiden partner (van een loontrekkende of zelfstandige) wordt berekend op basis van de tewerkstelling van de ex-echtgenoot, maar die hoeft zijn/haar pensioen niet te delen. De andere partner krijgt er een bedrag bovenop. Het pensioen van de feitelijk gescheiden partner wordt anders berekend. Hier gaat het wel degelijk om een verdeling van het pensioenbedrag. Wat er bij de ene partner bijkomt, gaat er bij de andere partner af. Jij zal een pensioen als feitelijk gescheiden partner kunnen krijgen op basis van de tewerkstelling van jouw man, als hij werkte als loontrekkende of zelfstandige. Samengeteld met jouw eigen pensioen krijg je in totaal maximum de helft van zijn pensioen, berekend aan het gezinstarief. Meer over de voorwaarden en de berekening van het pensioen als feitelijk gescheiden partner vind je op sfpd.fgov.be