Wordt mijn loon nog volledig geïndexeerd?

Ik las dat Axa de hoogste lonen van werknemers binnen het bedrijf niet meer volledig zal indexeren. Kan mijn bedrijf plots beslissen om bepaalde lonen niet meer te indexeren?
...

Ik las dat Axa de hoogste lonen van werknemers binnen het bedrijf niet meer volledig zal indexeren. Kan mijn bedrijf plots beslissen om bepaalde lonen niet meer te indexeren? Om tegemoet te komen aan de stijging van de levensduurte worden de lonen van werknemers automatisch gekoppeld aan de schommelingen van de index. De manier waarop het loon van een werknemer wordt gekoppeld aan de index is echter niet voor alle werknemers dezelfde. Het hangt af van de sector en de cao's die op sectorniveau worden afgesloten. Zo kan er in de ene sector een regeling bestaan waarbij het loon jaarlijks wordt aangepast, terwijl in een andere sector een aanpassing aan de orde is telkens de gezondheidsindex een bepaalde drempel overschrijdt. Jouw cao zou ook kunnen bepalen dat de indexering enkel gebeurt op het baremaloon en niet op je werkelijke loon (als dat hoger ligt). Als dat het geval is, riskeer je inderdaad (zoals bepaalde personeelsleden van Axa) dat slechts een deel van je loon wordt geïndexeerd. Om te weten wat je concrete rechten zijn moet je dus kijken naar de cao die geldt voor jouw sector. De cao's vind je terug op werk.belgie.be (typ 'cao zoeken' in het zoekveld). We hebben al 15 jaar een appartement aan zee en willen dat nu graag aan onze kinderen schenken. Klopt het dat dit alleen nog kan als je een asbestattest hebt? Hoeveel kost dat? Ja, dat is correct. Want sinds 23 november 2022 is de algemene regel dat een asbestattest verplicht is bij de verkoop of verandering van eigenaar van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001 in Vlaanderen. Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Zonder asbestattest kan een notaris vanaf 23 november 2022 in principe geen compromis meer opstellen en kan er van een verkoop dus geen sprake zijn. Een compromis gesloten voor 23 november valt er dus buiten. Het asbestattest is verplicht voor vastgoed in Vlaanderen gebouwd voor 2001 en dat verandert van eigenaar. Ook wie vastgoed schenkt moet vooraf een attest aanvragen. De ligging van het goed is bepalend. Dus ook als je in Wallonië of Brussel woont en je schenkt jouw kustappartement aan je kinderen, moet je vooraf een asbestattest aanvragen. Voor het asbestattest speelt het ook geen rol of je al dan niet schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik. Let wel, in een appartementsblok zijn er zowel private als gemeenschappelijke delen. Voor de private delen geldt de algemene regel dat je sinds 23 november 2022 een asbestattest nodig hebt. Voor de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw moet er een apart asbestattest opgesteld worden. Maar die verplichting geldt echter pas vanaf 1 mei 2025. Meer info? ovam.vlaanderen.be/ het-asbestattest. Reken voor zo'n attest ongeveer 900 euro. Mijn echtgenote heeft een grote som geld geërfd van haar ouders. Ik vind het logisch dat deze som bij een eventuele scheiding of overlijden niet wordt gedeeld. Hoe pakken we dat best aan? Het is duidelijk dat deze som geld jou niet toebehoort en dat je vooraf complicaties wil vermijden. Indien jullie gehuwd zijn met scheiding van goederen of onder het wettelijk stelsel blijft het geld dat een van de echtgenoten geërfd heeft of geschonken kreeg, een eigen goed van die echtgenoot. Ook als dit geld nadien gebruikt wordt om een onroerend goed te verwerven, blijft die echtgenoot eigenaar van deze som en kan hij/zij die terugeisen. Maar als er verschillende transacties gebeurd zijn, moet je die natuurlijk kunnen terugvinden. We raden jullie aan om de bewijzen bij te houden dat jouw echtgenote deze som heeft geërfd. Je moet de oorsprong van het geld kunnen aantonen (via erfenis) en de weg die het heeft afgelegd. Bijvoorbeeld: je hebt er een mobilhome mee gekocht, die je nadien weer hebt verkocht en de opbrengst daarvan op een rekening hebt geplaatst. Ook al plaatsen jullie deze som op een gemeenschappelijke rekening, toch kunnen jij en/of de kinderen van jouw echtgenote aantonen dat dit geld een eigen goed van haar was. Maar eenvoudiger is het het geld te plaatsen op een spaarrekening die enkel op naam van jouw echtgenote staat. We hebben al een paar jaar ernstige vochtproblemen in ons appartement. Ondanks de tussenkomst van de verzekeringsexpert van het gebouw is het probleem nog niet opgelost. We hebben ook niets meer gehoord van de firma die de problemen definitief zou komen oplossen. Wat kunnen we doen? We veronderstellen dat de firma die de vochtproblemen zou komen oplossen, de bouwfirma is die het appartementsgebouw heeft neergezet. De syndicus van jullie gebouw heeft het probleem bij die firma aangekaart en daarbij de tienjarige aansprakelijkheid ingeroepen. Als totaal aannemer is de bouwpromotor 10 jaar aansprakelijk voor ernstige gebreken. Vochtproblemen vallen daar onder. We raden jullie aan om zowel jullie syndicus als de bouwfirma in gebreke te stellen om het probleem op te lossen binnen de kortst mogelijke termijn. Je kan erbij vermelden dat jullie, bij gebrek aan een snelle en adequate oplossing, genoodzaakt zijn om jullie tot de rechtbank te wenden. Wijs er in deze brief ook op dat jullie al sinds februari 2019 niet het genot hebben van jullie appartement, zoals dat zou moeten, en dat dit in rekening moet worden gebracht bij de evaluatie van de schade. Komt er geen reactie, dan nemen jullie best een advocaat die samen met jullie kan bekijken of jullie best een minnelijk voorstel zouden aanvaarden of een procedure voor de rechtbank moeten starten.