Krijgen we ons voorschot terug?

Op 11 april 22 bestelden we een zitbad van 1.500 euro, dat in de week van 25 april zou worden geleverd. Op 18 juli 22 hebben we de firma gemaild dat wij het zitbad niet meer wensten en ons voorschot van 500 euro terugeisten. De firma beroept zich op de algemene verkoopsvoorwaarden om onze eis te weerleggen en vraagt een nieuwe bestelling te plaatsen. Wat zijn onze rechten?
...

Op 11 april 22 bestelden we een zitbad van 1.500 euro, dat in de week van 25 april zou worden geleverd. Op 18 juli 22 hebben we de firma gemaild dat wij het zitbad niet meer wensten en ons voorschot van 500 euro terugeisten. De firma beroept zich op de algemene verkoopsvoorwaarden om onze eis te weerleggen en vraagt een nieuwe bestelling te plaatsen. Wat zijn onze rechten? Uit de elementen die je ons voorlegt, besluiten we dat de firma haar contractueel engagement niet heeft nageleefd, omdat ze jouw zitbad niet binnen de overeengekomen termijn heeft geleverd. Dat de levering niet plaatsvond op het overeengekomen moment, ook niet na een bijkomende wachtperiode van vijf maanden (de lezer stelde de vraag in oktober, nvdr), wat als een redelijke termijn kan worden beschouwd, kan als een fout van de firma worden aanzien. Deze fout rechtvaardigt de ontbinding van de koopovereenkomst, zodat je het voorschot dat je betaalde kan terugeisen. Je kan dus best de firma formeel in gebreke stellen dat zij haar afspraken niet is nagekomen en dat je, als gevolg daarvan, je voorschot terugeist. Dat kan met een aangetekende brief, maar dat hoeft niet. Gaat de firma niet in op je vraag, dan kan je alsnog naar de vrederechter stappen. Ik werk voltijds (38 uur per week). Ik hoorde dat ik aan mijn werkgever kan vragen om mijn werk op vier in plaats van vijf dagen per week te doen. Moet mijn werkgever akkoord gaan? Kan mijn echtgenote (die deeltijds werkt) ook vragen om voortaan minder (maar langere) dagen te werken? Er bestaat inderdaad een nieuwe wet die aan voltijdse werknemers de mogelijkheid biedt om hun arbeidsprestaties te verrichten in vier in plaats van vijf dagen per week. Op het moment dat we dit schrijven is daarover nog niets in het Staatsblad gepubliceerd. Jij kan je in principe op de wet beroepen, maar je echtgenote, die deeltijds werkt, niet. De regeling geldt enkel voor voltijders. Als je overweegt om voor dit systeem te kiezen, kan je een aanvraag indienen bij je werkgever. Je kan dit maar voor zes maanden vragen, maar je aanvraag kan telkens worden hernieuwd met een periode van maximum zes maanden. Jouw werkgever hoeft niet akkoord te gaan, maar moet de weigering motiveren. Zo kan hij bijvoorbeeld wijzen op het feit dat de organisatie van het werk dit niet toelaat. Dat moet hij schriftelijk doen binnen de maand na je verzoek. Als je zo'n aanvraag doet, geniet je ook een bijzondere bescherming. Je mag immers geen nadeel ondervinden van de aanvraag en je werkgever mag geen einde stellen aan je arbeidsovereenkomst omwille van je aanvraag. En dan nog dit: werk je 40 uur per week dan kan een vierdagenwerkweek enkel door het sluiten van een sector- of ondernemings-cao die toestaat dat de dagelijkse grens van de arbeidsduur van een voltijdse werknemer gelijk is aan de voltijdse wekelijkse arbeidsduur gedeeld door vier. Ik ben eigenaar van een perceel met erfdienstbaarheid voor een landbouwer. De weg die hij mag gebruiken ligt tussen mijn tuin en het huis van mijn buren. Zij gaan binnenkort hun huis verbouwen. Kunnen zij de weg 'blokkeren' tijdens de werken? Het is belangrijk dat de landbouwer doorgang heeft. Het Burgerlijk Wetboek werd hervormd. Boek 3 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek is gewijd aan het goederenrecht. Dit vind je terug in §2 van artikel 3.67: "De eigenaar van een onroerend goed moet, na voorafgaande kennisgeving, gedogen dat zijn nabuur toegang heeft tot dit onroerend goed indien dit noodzakelijk is om bouw- of herstellingswerken uit te voeren, of om de niet-gemene afsluiting te herstellen of te onderhouden, tenzij de eigenaar rechtmatige motieven laat gelden om deze toegang te weigeren. Indien dit recht toegelaten wordt, moet het op de voor de nabuur minst schadelijke wijze worden uitgeoefend. De eigenaar heeft recht op een vergoeding indien hij schade heeft geleden." Maar jouw buren moeten jou wel vooraf verwittigen als ze van plan zijn werken uit te voeren en daarvoor over jouw perceel moeten. Ze moeten ook aantonen dat het voor hen noodzakelijk is om via jouw perceel hun werken uit te voeren. Kunnen ze dit ook langs een andere weg, dan moeten ze het op die manier doen. En jouw buren moeten ook rekening houden met het bestaan van de erfdienstbaarheid voor de landbouwer. Ze mogen geen bouwafval laten liggen op de weg die de landbouwer gebruikt. Ik wil graag aan elk van mijn vier kleinkinderen 10.000 euro schenken. Maar kan dat als twee van hen nog minderjarig zijn. En hoe doe ik dat best? In principe is een minderjarige handelingsonbekwaam en kan die bijgevolg niet geldig een schenking aanvaarden. Toch heb je niet altijd de machtiging van de vrederechter nodig. Artikel 4.163 van het Burgerlijk Wetboek stelt dat de vader, moeder of andere bloedverwant in opgaande lijn de gift mag aanvaarden namens een minderjarige. Let wel, als schenkende grootouder kan je zelf je eigen schenking niet aanvaarden in naam van het begiftigde kleinkind. Een bedrag schenk je best via een gewone bankgift. Je schrijft dus het bedrag over op rekening van het kleinkind, zonder iets in de mededeling te vermelden. Daarna maak je een bewijsdocument dat jij en de meerderjarige kleinkinderen tekenen. Voor de twee minderjarige kleinkinderen kan vader of moeder tekenen. Het bankuittreksel (of afdruk via thuisbankieren) hecht je best als bijlage aan het bewijsdocument, want daarmee bewijs je de datum. Na een bankgift moet je als schenker in principe nog drie jaar leven om de begiftigde de erfbelasting te besparen. Of die kan het bewijsdocument vóór het overlijden laten registreren en schenkbelasting betalen. Maar in jouw geval is dat overbodig omdat er toch een vrijstelling is van 12.500 euro erfbelasting per kleinkind (15.000 in Brussel) als jij toch binnen de drie jaar zou overlijden.