Moet de werkgever de opzeggingsbrief een dag eerder versturen?

Mijn vriend werd vorige maand ontslagen. Ik heb me laten vertellen dat een werkgever de opzeggingsbrief een dag vroeger moet versturen. Maar is dat zo en waarom?
...

Mijn vriend werd vorige maand ontslagen. Ik heb me laten vertellen dat een werkgever de opzeggingsbrief een dag vroeger moet versturen. Maar is dat zo en waarom? Als jouw werkgever je arbeidsovereenkomst opzegt, kan hij dat doen met een aangetekende brief of een gerechtsdeurwaardersexploot. In het geval van een aangetekende brief zegt de wet dat deze uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending. Vandaag wordt zaterdag als een werkdag beschouwd. Het nieuwe boek 1 van het Burgerlijk Wetboek dat op 1 januari 2023 in werking treedt, wijzigt dat en zegt dat werkdagen alle andere dagen zijn dan wettelijke feestdagen, zondagen én zaterdagen. Vanaf 1 januari is zaterdag dus geen werkdag meer. Je werkgever zal vanaf 1 januari je opzeggingsbrief dus een dag vroeger moeten versturen dan nu het geval is. De opzegging van je vriend viel nog onder de oude regels. Beëindigt je werkgever de arbeidsovereenkomst door de opzeggingsbrief te laten betekenen via een deurwaardersexploot dan verandert er niets. Ook als je werkgever de arbeidsovereenkomst verbreekt (zonder opzeggingstermijn) blijven de oude regels gelden. Onze moeder is weduwe en zwaar ziek. Om fiscale redenen willen we al een stukje van haar vermogen aan haar kinderen doorschenken. In haar zorgvolmacht staat echter niet dat we mogen schenken aan onszelf. Kan dit alsnog via de vrederechter? Ofwel kies je voor de buitengerechtelijke bescherming van een zorgvolmacht, ofwel maak je geen zorgvolmacht op en stelt de vrederechter een bewindvoerder aan. Zaken waarvoor een zorgvolmacht geldt kunnen dus niet het voorwerp zijn van een gerechtelijke bescherming. Is jullie moeder nog helder van geest, dan kan zij alsnog een schenking doen of de zorgvolmacht uitbreiden zodat jij en je zus kunnen schenken aan jullie zelf of jullie kinderen. In de praktijk is het dus aangewezen dat ouders die een zorgvolmacht geven aan hun kinderen, dat schenken meteen voorzien. Dit hoeft geen carte blanche te zijn: je kan perfect beperkingen inbouwen, zoals er moet altijd minstens 75.000 euro aan banktegoeden overblijven, enz. Is je moeder niet meer wilsbe-kwaam, dan kan je niet schenken via de zorgvolmacht, want dat was niet voorzien. Bovenop de zorgvolmacht toch een beroep doen op de gerech-telijke bescherming via de vrederechter en een bewindvoerder laten aanstellen kan in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als iemand een heel beperkte zorgvolmacht heeft opgesteld én in een toestand van onbekwaamheid verkeert. We vrezen dat in jullie specifie-ke situatie het wellicht weinig zin heeft om een procedure op te starten voor de vrederechter, tenzij de zorgvolmacht echt heel beperkt is, wat in de praktijk zelden het geval is. En zelfs als dat zo is, dan moet de vrederechter nog willen meestappen in dit schenkverhaal. In 2016 overleed mijn schoonmoeder. Een paar jaar daarvoor heeft zij haar huis verkocht en een deel van die opbrengst aan mijn vrouw geschonken. Mijn echtgenote en ik hebben een huwelijkscontract waarbij alles naar de langstlevende gaat. Kunnen we die schenking daar buiten houden? Volstaat de akte als bewijs? De schenking die jouw schoonmoeder deed aan jouw echtgenote gebeurde met een notariële akte. Jouw echtgenote betaalde daarop 3% (Brusselse) schenkingsrechten. Dus moesten daar geen successierechten meer op betaald worden toen jouw schoonmoeder overleed. Jij en je echtgenote hebben een huwelijkscontract met een beding waarbij alles naar de langstlevende gaat. Zo'n langst-leeft-beding slaat enkel op jullie gemeenschappelijke goederen en niet op de eigen goederen van elk van de echtgenoten. De som die jouw echtgenote geschonken kreeg door haar moeder is voor haar een eigen goed en valt dus niet onder jullie langst-leeft-beding. Daarop is het gewone erfrecht van toepassing. Je kan dit aantonen aan de hand van de akte. Maar jullie zouden de som ook op een aparte rekening kunnen zetten, zo vermijden jullie dat er later vermenging optreedt. In Plus Magazine las ik dat je nu ook 20 jaar effectief gewerkt moet hebben voor een minimumpensioen. Uitgedrukt in dagen is dat 5.000 dagen (20 x 250 dagen). De dagen dat je werkloos was tellen niet mee. Maar tellen die wel mee voor het vervroegd pensioen? Ik ben 62 jaar en wil volgend jaar graag stoppen. Het minimumpensioen en het vervroegd pensioen zijn twee verschillende zaken, met elk hun voorwaarden. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een minimumpensioen van 1.500 euro (dit bedrag wordt geïndexeerd) zullen worden verzwaard. In het Zomerakkoord dat de regering daarover sloot, staat inderdaad dat je vanaf 2024 dertig loopbaanjaren moet aantonen, waarvan twintig jaar - 5.000 dagen - effectief gewerkt, om recht te hebben op een voltijds gewaarborgd minimumpensioen. Voor die 5.000 dagen tellen de dagen werkloosheid inderdaad niet mee. Dit akkoord moet nog worden omgezet in wetgeving. Het vervroegd pensioen gaat over de datum waarop jij ten vroegste met pensioen kan gaan, voor je wettelijke pensioenleeftijd (nu 65 jaar). Ook daarvoor moet je een aantal gewerkte jaren aantonen. Als jij wil stoppen op 63 jaar, moet je 42 jaar hebben gewerkt. Elk jaar telt mee als je minstens 1/3 van een voltijds arbeidsregime werkte. En hier tellen de dagen werkloosheid ook mee.