Hoe lang loopt een overlevingspensioen?

Mijn vriendin was vijf jaar gehuwd toen haar echtgenoot, een bediende, recent over-leed. Er is haar verteld dat ze recht heeft op een overlevingspensioen, maar enkel voor de duur van het huwelijk. Is dat zo?
...

Mijn vriendin was vijf jaar gehuwd toen haar echtgenoot, een bediende, recent over-leed. Er is haar verteld dat ze recht heeft op een overlevingspensioen, maar enkel voor de duur van het huwelijk. Is dat zo? Om een overlevingspensioen te krijgen, moet je vriendin - als haar echtgenoot dit jaar overleed - minstens 48 jaar en 6 maanden oud zijn. Deze leeftijd wordt elk jaar met zes maanden opgetrokken. Bovendien moet ze minstens één jaar getrouwd zijn geweest, wat geen probleem blijkt. De informatie dat het overlevingspensioen beperkt is tot de duur van het huwelijk, is niet correct. Die duur is niet van belang voor de vraag hoelang je vriendin recht heeft op een overlevingspensioen. Wel wordt haar recht op een overlevingspensioen geschorst wanneer ze opnieuw huwt.De duur van het huwelijk is wel van belang als de partners al gescheiden waren en er een onderhoudsuitkering werd betaald. Die uitkering wordt in principe wel beperkt tot de duur van het huwelijk. Al kan van die regel worden afgeweken in onderling akkoord tussen de onderhoudsgerechtigde en de ex-echtgenoot, bijvoorbeeld in het kader van een echtscheiding met onderlinge toestemming. Ik heb enkel twee nichtjes als erfgenamen, maar die vallen onder een heel hoog tarief inzake erfbelasting. Wanneer is een duolegaat nog mogelijk en bestaat er een alternatief? Een duolegaat is interessant als je via een testament iets wil nalaten aan bv. verre familie. In je testament duid je dan twee begunstigden of legatarissen aan, vandaar de naam duolegaat. Daarbij leg je de algemene legataris die belast wordt tegen een laag tarief - bv. een goed doel - de verplichting op om, naast de eigen erfbelasting, ook die van de bijzondere legataris - bv. je twee nichtjes - te betalen die belast wordt tegen een hoog tarief. Je nichtjes houden dan netto veel meer over door tussenkomst van het goede doel, dat er zelf ook nog iets aan overhoudt. In Brussel en Wallonië is een duolegaat nog steeds mogelijk - de woonplaats van degene die het duolegaat opstelt geldt daarbij als criterium. In Vlaanderen geldt dit fiscale voordeel sinds 1 juli 2021 niet langer. Je kan dit deels oplossen door tijdens je leven al een schenking te doen aan je nichtjes, eventueel met voorbehoud van vruchtgebruik. Dit kan in Vlaanderen voor roerende goederen aan 7% en voor vastgoed aan 10% tot 40%. Voorzie daarbij in een zorgvolmacht dat een vertrouwenspersoon de schenking aan je nichtjes kan doen wanneer jij onbekwaam wordt door een coma, dementie, enz. Maar zelfs als je onbekwaam wordt, kan je nog vele jaren leven. Daarom bouw je in je zorgvolmacht best modaliteiten en limieten in. Zo kan je bijvoorbeeld als voorwaarde stellen dat schenken enkel mogelijk is als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt (bv. 85 jaar), of dat er minstens 50.000 euro aan banktegoed moet overblijven, of dat het vastgoed enkel mag worden geschonken in blote eigendom, zodat jij als vruchtgebruiker huur blijft ontvangen, enz. In 2011 hebben onze buren, zonder overleg, een klimophaag geplant op de scheiding tussen onze percelen. Kunnen wij, nu de buren verhuizen, de haag verwijderen voor we nieuwe buren krijgen? Het Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel 5, Artikel 3.103 stelt: 'Mandeligheid is een recht van mede-eigendom van een afscheidende afsluiting, ongeacht of het gaat om een muur, haag, gracht, omheining, afrastering of enig ander materieel element. Niettegenstaande een andersluidend beding, kan geen enkele mede-eigenaar over zijn aandeel in de gemene afsluiting beschikken zonder tegelijk over de eigendom van zijn perceel te beschikken.' In artikel 3.110 staat: 'Elkeen maakt gebruik en heeft het genot van de gemene afsluiting overeenkomstig de bestemming ervan en zonder afbreuk te doen aan de rechten van de andere. Hij kan alleen alle daden van bewaring of van tijdelijk beheer verrichten. In de verhoudingen tussen mede-eigenaars is voor de andere daden van beheer en de daden van beschikking over de afsluiting de toestemming van beide eigenaars vereist, tenzij indien de rechter oordeelt dat een weigering rechtsmisbruik zou uitmaken.' Je huidige buren zouden aan de verkoop de voorwaarde kunnen koppelen dat de nieuwe eigenaars de overeenkomst met jullie overnemen en de haag moeten onderhouden. Die voorwaarde opleggen is echter niet zo eenvoudig. Beter is het je huidige buren te vragen de haag te verwijderen voor ze verhuizen. Doen ze dit niet, dan kunnen jullie hen oproepen in verzoening voor de vrederechter. Ik huur sinds 2012 een appartement in het Waals gewest, met een huurovereenkomst voor 9 jaar. De huur werd elk jaar geïnde-xeerd. Begin augustus vorig jaar sms'te de verhuurder me de indexatieformule, maar klopt die wel? Bij aanvang, in augustus 2012, bedroeg je huur 660 euro. Je huisbaas indexeerde de huur in augustus 2021, en rekende vanaf dan 750,07 euro. De formule die hij gebruikte is correct: 660 euro (basishuur) x 132,48 (nieuwe index) / 119,21 (aanvangsindex) = 750,07 euro. Het nieuwe indexcijfer is de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst (niet van de ondertekening). De aanvangsindex is de gezondheidsindex van de maand voor het inwerking treden van de huurovereenkomst. Als je de huurovereenkomst niet hebt opgezegd, wordt ze automatisch verlengd voor een nieuwe periode van drie jaar, aan dezelfde voorwaarden als de huurovereenkomst voor negen jaar (dus niet aan de voorwaarden voor een huurovereenkomst van drie jaar). Zowel jij als je huisbaas kan een einde maken aan de overeenkomst, zonder vergoeding, mits zes maanden opzeggingstermijn. De huurwetgeving werd geregionaliseerd. In het Waals en Brussels gewest is de regionale wetgeving ook van toepassing op oude huurovereenkomsten, in Vlaanderen is dat niet zo. Maar wat de indexatieformule betreft, is er geen verschil tussen de gewesten.