Ook erfbelasting in spanje?

In Plus Magazine van maart las ik dat ons land geen dubbelbelastingverdrag heeft met Frankrijk voor schenkingen. Mijn vader is onlangs overleden en had een buitenverblijf in Spanje. Betalen wij daarop zowel in Spanje als in België erfbelasting?
...

In Plus Magazine van maart las ik dat ons land geen dubbelbelastingverdrag heeft met Frankrijk voor schenkingen. Mijn vader is onlangs overleden en had een buitenverblijf in Spanje. Betalen wij daarop zowel in Spanje als in België erfbelasting? Inzake erfbelasting zijn dubbelbelastingverdragen uiterst zeldzaam: België heeft momenteel slechts één actief dubbelbelastingverdrag inzake erfbelasting, met name met Frankrijk. Aangezien er geen dubbelbelastingverdrag met Spanje bestaat inzake erfbelasting, zal Spanje eerst belasten. Maar België - eigenlijk Vlaanderen, Brussel of Wallonië, want de erfbelasting/successierechten zijn een gewestmaterie - belast ook, aangezien je belast wordt op je zogenaamd wereldinkomen. Om verdere dubbele erfbelasting zoveel mogelijk te vermijden, kent België wel een interne verrekenregel. De buitenlandse belastingen die je betaalt op een buitenlands onroerend goed, mogen worden verrekend met de Belgische erfbelasting op datzelfde onroerend goed, zodat je minstens de Belgische erfbelasting verschuldigd zal zijn. Kortom, je mag de erfbelasting van Spanje aftrekken in België. Maar heb je over, dan krijg je niet terug. Een mede-eigenaar in ons gebouw gaat zijn appartement renoveren en moet daarvoor de collectieve verwarming twee dagen volledig stilleggen. Kan één mede-eigenaar dat zomaar beslissen? Als eigenaar van een appartement mag je in principe enkel beslissen welke werken je doet aan je privégedeelte. Voor werken aan de gemene delen beslist de algemene vergadering van mede-eigenaars, meestal met een tweederde meerderheid. Er bestaat wel een regeling die zegt dat 'individuele mede-eigenaars en erkende nutsoperatoren het wettelijke en kosteloze recht hebben om kabels, leidingen en bijbehorende faciliteiten in of op de gemeenschappelijke delen aan te leggen, te onderhouden of te hernieuwen, in de mate dat deze werken tot doel hebben om de infrastructuur voor de eigenaar of eigenaars en gebruikers van de betrokken private delen op het vlak van energie, water of telecommunicatie te optimaliseren en in de mate dat de andere individuele mede-eigenaars of, in voorkomend geval, de vereniging van mede-eigenaars, hiervan geen financiële lasten moeten dragen'. Maar dan nog rijst de vraag of het normaal is dat de verwarming voor iedereen twee dagen wordt afgesloten. De wet zegt nog dat minstens twee maanden voor aanvang van de werken alle andere mede-eigenaars of de syndicus (als er een is) per aangetekende brief een beschrijving van de voorgenomen werken moeten krijgen en een rechtvaardiging van de optimalisatie van de voorgenomen infrastructuur. En de werken moeten zo worden uitgevoerd dat ze minimale hinder veroorzaken. Mijn broers en ik hebben geërfd van onze moeder; vader was al overleden. We moeten nu het huis, de inboedel en het spaargeld verdelen. We verwachten geen zware discussies. Kan de verdeling bij de notaris plaatsvinden? Of gebeurt dit via de rechtbank? Jullie zijn onverdeelde eigenaars van de nalatenschap van jullie moeder. Om die onverdeeldheid te beëindigen, moet er een verdeling komen. Dat moet zeker niet altijd via gerechtelijke weg gebeuren, het kan ook bij de notaris. Maar een verdeling kan wel pas tot stand komen als alle onverdeelde eigenaars het eens zijn. Lukt dit niet, dan moet de verdeling langs gerechtelijke weg. Een erfgenaam dagvaardt de andere erfgenamen om tot de verdeling te komen. De rechtbank zal dan een vonnis uitspreken, waarbij de verdeling bevolen wordt. In dat vonnis zal een notaris worden aangesteld. Die maakt een inventaris en stelt een ontwerp van verdeling op. Keuren alle erfgenamen dit goed, dan kan de notaris ieders deel uitkeren. Is er geen akkoord, dan wordt het dossier ingediend bij de rechtbank en zal de rechter een uitspraak doen. Wij zouden in het appartement van onze zoon willen gaan wonen. In ruil zouden we maandelijks het bedrag van zijn lening betalen en een paar werken doen. We zouden er zo'n 12 jaar willen blijven. Maar kunnen we daar zeker van zijn, nu hij gaat trouwen? Wat als hem iets overkomt? Jullie kunnen ook een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats van lange duur, voor 12 jaar, sluiten met jullie zoon. Dat is wettelijk toegelaten. Vermits het om een huurovereenkomst van meer dan 9 jaar gaat, moeten jullie de huurovereenkomst sluiten bij de notaris. Zo wordt het contract tegenstelbaar aan derden, of anders gezegd: jullie schoondochter, die het appartement van jullie zoon zou erven, moet er dan rekening mee houden. Vermits het appartement een eigen goed is van jullie zoon (tenzij hij het zou inbrengen in de huwelijksgemeenschap), zal jullie schoondochter het erven in vruchtgebruik. De naakte eigendom zal naar de kinderen gaan (als ze die hebben) of naar andere familieleden (als uw zoon en schoondochter geen kinderen hebben). Het is de vruchtgebruiker (dus jullie schoondochter) die de huurders zal moeten opzeggen als zij bijvoorbeeld zelf in het appartement wil komen wonen.