Ik heb gehoord dat de langstlevende partner geen erfbelasting betaalt op de gezinswoning. Maar wat wordt er bedoeld met gezinswoning? En geldt dit ook voor samenwonenden?
...

Ik heb gehoord dat de langstlevende partner geen erfbelasting betaalt op de gezinswoning. Maar wat wordt er bedoeld met gezinswoning? En geldt dit ook voor samenwonenden?In de drie gewesten is de gezinswoning vrijgesteld voor de langstlevende partner. Daarom wordt vaak via het huwelijkscontract of een testament voorzien dat de volle eigendom van de woning volledig naar de langstlevende partner gaat. Anders erft de langstlevende immers enkel het vruchtgebruik (geen erfbelasting) terwijl de blote eigendom naar de kinderen gaat (wel erfbelasting).De gezinswoning is waar jij en je partner een gezamenlijke woonplaats hadden. De inschrijving in het bevolkingsregister geldt als (weerlegbaar) bewijs, maar je kan dat ook met alle andere middelen aantonen (facturen, verzekeringen, het verbruik van gas, elektriciteit, water, enz.). In het Vlaamse en het Brusselse gewest is er geen minimale duurtijd vereist opdat er sprake zou zijn van de gezinswoning. In het Waalse gewest moet de woning van de overledene op zijn sterfdag minstens vijf jaar als zijn/haar hoofdverblijfplaats hebben gediend.Ook wettelijk samenwonenden genieten, net als gehuwden, van de vrijstelling van de gezinswoning in de drie gewesten. Voor feitelijk samenwonenden ligt dat anders: in Brussel en Wallonië genieten ze niet van deze vrijstelling. In Vlaanderen wel, maar dan moeten ze wel drie jaar ononderbroken hebben samengewoond en een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd. Let wel, feitelijk samenwonenden erven nooit automatisch van elkaar, daarvoor is steeds een testament vereist.