De bijsturingen op het vlak van het brugpensioen leest u op de voorgaande pagina's. Hier brengen we u wat er nog verandert voor het vervroegd pensioen en het tijdskrediet. Let wel: ook deze bijsturingen werden nog niet in wetteksten gegoten.
...

De bijsturingen op het vlak van het brugpensioen leest u op de voorgaande pagina's. Hier brengen we u wat er nog verandert voor het vervroegd pensioen en het tijdskrediet. Let wel: ook deze bijsturingen werden nog niet in wetteksten gegoten. Wie in 2012 minstens 60 jaar is (geboren op uiterlijk 31/12/1952) én 35 loopbaanjaren heeft, kan met vervroegd pensioen wanneer hij dat wenst (in 2013, 2014, 2015,...). Voor wie in 2012 tussen 57 en 61 jaar is (geboren tussen 01/01/1951 en 31/12/1955) en minimum 31 jaren loopbaan heeft, wordt het vervroegd pensioen hoogstens 2 jaar uitgesteld en geen 5 jaar (zie tabel). Wie op een bepaald moment voldoet aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen zal nog steeds een aanvraag kunnen indienen bij de Rijksdienst voor pensioenen, ongeacht de datum waarop het pensioen aanvangt. Wie vóór 28 november 2011 een akkoord sloot met zijn werkgever om - buiten het systeem van het brugpensioen - vervroegd te stoppen en met vervroegd pensioen te gaan op 60 jaar na een loopbaan van 35 jaar, zal dat nog kunnen. Het gaat om werknemers die niet in aanmerking komen voor de leeftijds/loopbaanvoorwaarden voor brugpensioen maar toch een akkoord sluiten met hun werkgever om vóór 60 jaar te stoppen en hiervoor een aanvullende vergoeding van de werkgever ontvangen bovenop de werkloosheidsuitkering (pseudobrugpensioen of Canada Dry genoemd). Voor deze werknemers schuift de leeftijd voor het vervroegd pensioen niet op. Een KB moet nog de concrete modaliteiten bepalen. Het nieuwe KB van 12 december 2011 dat de voorwaarden bepaalt voor het recht op een uitkering bij tijdskrediet, voorzag een uitzondering op de leeftijdsvoorwaarde van 55 jaar voor uitkeringen in de landingsbaan (1/2 of 4/5 voor 50-plussers). De voorziene uitzondering voor zware beroepen die tegelijk een knelpuntberoep waren, werd na sociaal overleg vervangen door volgende uitzondering: Werknemers van 50 jaar (dus niet 55) zullen een uitkering krijgen voor een 1/5 landingsbaan (dus niet halftijds) wanneer zij: 5 van de 10 laatste jaren of 7 van de 15 laatste jaren van hun loopbaan een zwaar beroep (wisselende ploegen, onderbroken diensten, nachtarbeid) hebben uitgeoefend. 10 jaar anciënniteit in de bouwsector hebben en een attest van verminderde arbeidsgeschiktheid kunnen voorleggen. 28 effectieve loopbaanjaren tellen en er in hun sector daarover een cao bestaat. Annemie Goddefroy