Van de generatie die de komende jaren met pensioen gaat, heeft een groot deel deeltijds gewerkt. Bovendien komen de meeste werknemers sowieso niet aan een volledige loopbaan, want die bereiken ze pas na 45 jaar werken. Het zijn twee factoren die behoorlijk inhakken op het - toch al niet zo royale - wettelijke pensioen. Hoe wordt het pensioen van een deeltijdse werknemer berekend? Voor de duidelijkheid: we hebben het hier inderdaad enkel over het pensioen van een werknemer.
...

Van de generatie die de komende jaren met pensioen gaat, heeft een groot deel deeltijds gewerkt. Bovendien komen de meeste werknemers sowieso niet aan een volledige loopbaan, want die bereiken ze pas na 45 jaar werken. Het zijn twee factoren die behoorlijk inhakken op het - toch al niet zo royale - wettelijke pensioen. Hoe wordt het pensioen van een deeltijdse werknemer berekend? Voor de duidelijkheid: we hebben het hier inderdaad enkel over het pensioen van een werknemer. Elk jaar telt Een werknemerspensioen wordt berekend op basis van de geleverde prestaties. Elk jaar dat u gewerkt hebt, levert u dus een stukje van uw pen-sioen op. 1/45ste meer bepaald, want voor een volledige loopbaan (en dus een maximaal pensioen) hebt u 45 gewerkte jaren nodig. Komt u daar niet aan, dan zult u een pro rata krijgen. De berekeningsformule is: (Begrensd) brutoloon voor het gewerkte jaar x herwaarderingscoëfficiënt x 60 % DELEN DOOR 45 De uitkomst van deze formule geeft het pensioenbedrag voor 1 jaar. Al de jaarresultaten samen geven het totaalbedrag van uw pensioen. Dat is dus afhankelijk van hoeveel jaren u hebt gewerkt en (weliswaar begrensd - zie verder) van uw loon. WEETJE Om uw jaarloon te berekenen, vermenigvuldigt u uw maandloon met 13 als u een eindejaarspremie hebt ontvangen (met 12 als dat niet het geval is). Het dubbele vakantiegeld telt niet mee. Verder speelt bij werknemers ook de gezinstoestand mee. U kunt een bedrag als alleenstaande krijgen (lonen x 60%) of een gezinspensioen (lonen x 75%) als u getrouwd bent. LET OP! Het jaar waarin het pensioen ingaat, telt niet mee voor de berekening. Daarom is het interessant uw pensioen te laten ingaan in het begin van een kalenderjaar. Voor elk loopbaanjaar wordt het brutojaarloon in aanmerking genomen. Voor de gelijkgestelde periodes (bijv. ziekte) wordt een fictief loon genomen. LET OP! het brutoloon wordt begrensd. Voor elk jaar wordt een maximum vastgelegd. Bedraagt uw loon van een bepaald jaar meer dan de brutojaarloongrens, dan zal uw werkelijk verdiend brutoloon begrensd worden tot deze jaarloongrens. WEETJE Voor arbeiders geldt deze loongrens pas sinds 1981, zodat er voor hen geen echt maximumpensioen bestaat. Deeltijds werken zonder gelijkstelling Bij het bepalen van het bedrag, is het niet zo dat eerst het volledige pensioen wordt berekend (of de pro rata voor wie minder dan 45 jaar gewerkt heeft) en daarna de verhouding deeltijds/voltijds wordt toegepast. Deeltijdse arbeid wordt, net zoals voltijdse, per kalenderjaar bekeken. Stel dat u een bepaald kalenderjaar 3/5de hebt gewerkt, dan wordt binnen dat jaar de 3/5de toegepast voor het pensioenbedrag van dat jaar. SamendrukkingVoor deeltijdse werknemers wordt het aantal gewerkte dagen samengedrukt tot voltijdse dagen. Hebt u een heel jaar halftijds gewerkt, bijvoorbeeld telkens een halve dag, dan zult u voor dat jaar 156 voltijds gewerkte dagen tellen (312/2). Loongrens in verhoudingDeze samendrukking wordt in de formule verrekend door de jaarloongrens aan te passen. De jaarloongrens is een grensbedrag voor een voltijds jaar of 312 gewerkte dagen (er wordt nog steeds in een 6-daagse werkweek gerekend). Voor deeltijdsers wordt een jaarloongrens in aanmerking genomen in verhouding tot hun arbeidsstelsel. De berekeningU hebt 3/5de gewerkt in 2009 en u verdiende euro 2200 bruto per maand. De jaarloongrens voor 2009 bedraagt euro 47.171,84. Voor iemand die 3/5de gewerkt heeft bedraagt ze dan euro 28.303. Het kalenderjaar 2009 levert op: 28.303 (*) x 60 %/45 = euro 377. Stel dat u in 2009 voltijds had gewerkt en euro 3666 had verdiend. Het kalenderjaar 2009 had u dan euro 628,95 pensioen opgeleverd (*) Uw werkelijke brutoloon (2200 x 13 = euro 28.600) ligt hoger dan de loongrens Een aantal deeltijdse werknemers geniet een gelijkstelling voor het pen-sioen. Dat zijn: - Wie een voltijds tijdskrediet neemt, is maximaal 3 jaar gelijkgesteld voor het pensioen, ongeacht de leeftijd. - Wie een tijdskrediet van 1/5de neemt en jonger is dan 50, is maximaal 5 jaar gelijkgesteld. Vijftigplussers met 1/5de tijdskrediet zijn de hele duur van het tijdskrediet gelijkgesteld. - Wie een halftijds tijdskrediet neemt en jonger is dan 50, is maximaal 3 jaar gelijkgesteld. Vijftigplussers met een halftijds tijdskrediet zijn voor de hele duur gelijkgesteld voor het pensioen. De berekeningStel: u gaat op 62 met pensioen, na 40 jaar dienst. De laatste 10 jaar hebt u halftijds gewerkt, in het kader van een tijdskrediet voor vijftigplussers. Uw brutoloon bedraagt euro 3000. Voor 2009 (laatste jaar waarvoor de jaarloongrens bekend is) zult u volgend pensioenbedrag krijgen: (3000 x 13) x 60 %/45 = euro 520 en niet euro 314. Dit is het bedrag dat u zou krijgen wanneer de jaarloongrens van 2009 aangepast zou worden in functie van de deeltijdse tewerkstelling. Dit voordeel geniet u dan voor alle jaren van het tijdskrediet. Annemie Goddefroy