Ondanks de terugbetaling door het ziekenfonds, draait een patiënt voor heel wat kosten zelf op (remgeld voor doktersbezoeken, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten,...). De rekening kan dan ook behoorlijk oplopen. In 2001 werd het systeem van de 'maximumfactuur' in het leven geroepen, dat een rem zet op de gezondheidsuitgaven.
...

Ondanks de terugbetaling door het ziekenfonds, draait een patiënt voor heel wat kosten zelf op (remgeld voor doktersbezoeken, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten,...). De rekening kan dan ook behoorlijk oplopen. In 2001 werd het systeem van de 'maximumfactuur' in het leven geroepen, dat een rem zet op de gezondheidsuitgaven. Voordien bestonden al de sociale en fiscale franchise, maar deze systemen vertoonden gebreken waaraan de maximumfactuur wou verhelpen. Bovendien werd er bij geen van beide systemen rekening gehouden met alle kosten. De maximumfactuur verbeterde de bestaande systemen: de gezondheidskosten die in aanmerking werden genomen, werden stapsgewijs uitgebreid. Eerst kwamen de remgelden voor noodzakelijke geneesmiddelen erbij, vanaf 2002 werden ook de hospitalisatiekosten meegerekend, in 2003 werden ook materiaalsupplementen en minder noodzakelijke geneesmiddelen terugbetaald. Sinds 2004 telt het remgeld voor een opname in een algemeen ziekenhuis zonder beperking mee voor de maximumfactuur (daarvoor kwamen enkel de eerste 90 dagen in aanmerking). de terugbetaling werd versneld en uitgebreid. Inkomensgrenzen en remgeldplafonds Het plafond waarboven u geen remgeld meer hoeft te betalen, hangt af van uw inkomen. De inkomensgrenzen worden jaarlijks geïndexeerd. De nieuwe grenzen voor 2005 zijn momenteel nog niet berekend. Zodra dat het geval is, vindt u ze ongetwijfeld op de eerste pagina van onze rechtsrubriek. Naargelang de financiële situatie zijn er drie soorten maximumfactuur: de sociale MAF: voor gezinnen waarvan minstens één lid behoort tot de 'sociale categorieën' (bijv. personen met een laag pensioen) de MAF bescheiden inkomens: voor gezinnen met een netto jaarinkomen van maximaal euro 21.796,14 (grens 2004) de fiscale MAF: voor gezinnen met een netto jaarinkomen van meer dan euro 21.796,14 (grens 2004). WEETJE Het remgeld van alle personen die op hetzelfde adres wonen wordt samengeteld. Ze hoeven niet aangesloten te zijn bij hetzelfde ziekenfonds. Hoe en wanneer wordt u terugbetaald?Eens u voor een bepaald jaar het remgeldplafond hebt bereikt dat overeenkomt met uw inkomen, krijgt u het te veel betaalde terug. Dat gebeurt ofwel onmiddellijk (in hetzelfde kalenderjaar of ten laatste in het begin van het volgende kalenderjaar) door het ziekenfonds, ofwel twee jaar later door de fiscus. De rechthebbenden op de sociale MAF of op de MAF bescheiden inkomens zullen in de loop van hetzelfde jaar terugbetaald worden. De rechthebbenden op de fiscale MAF zullen twee jaar na het jaar waarin zij het grensbedrag van hun persoonlijk aandeel hebben overschreden, door de financiële administratie worden vergoed. Annemie Goddefroy