U koopt een auto: wat moet u betalen?

Wie zich een auto aanschaft, wordt daar stevig voor belast, en wel op drie niveaus:
...

Wie zich een auto aanschaft, wordt daar stevig voor belast, en wel op drie niveaus: bij de aankoop betaalt u één keer btw en BIV (belasting op de inverkeerstelling) omdat u een auto bezit betaalt u eenmalig een inschrijvingstaks omdat u uw auto gebruikt betaalt u elk jaar verkeersbelasting, als u in Wallonië woont ook autoradiobelasting (in Brussel en Vlaanderen is de radiotaks afgeschaft sinds aanslagjaar 2002 ) en btw op de brandstof. Is uw wagen uitgerust met een LPG-tank of heeft hij een dieselmotor, dan betaalt u los van de bovenstaande belastingen nog resp. een aanvullende verkeersbelasting of een accijnscompenserende belasting. Koopt u een nieuwe auto, dan is de situatie eenvoudig: u betaalt 21 % btw aan de verkoper, die het bedrag doorstort aan Vadertje Staat. Koopt u een tweede-hands, dan kan de belasting verschillen naargelang de verkoper: koopt u van een particulier die niet btw-plichtig is, dan moet u geen btw betalen. Is de particulier wel btw-plichtig maar geen handelaar in voertuigen, dan betaalt u 21 % op de verkoopprijs koopt u tweedehands bij een handelaar in voertuigen, dan zijn er opnieuw twee mogelijkheden: - ofwel wordt de auto verkocht onder de 'bijzondere margeregeling voor tweedehandse voertuigen'. In dat geval wordt u enkel belast op de winstmarge die de belastingplichtige-wederverkoper realiseert en dus niet op de totale verkoopprijs. Dat kan echter alleen als de wederverkoper de wagen heeft aangekocht bij een particulier, bij een btw-plichtige die geen recht op aftrek heeft gehad (bijvoorbeeld een dokter), of bij een andere btw-plichtige wederverkoper (bijv. een andere garage) en de btw-plicht werd voldaan bij die verkoop. - ofwel heeft de wederverkoper (uw garagist of autohandelaar) de auto gekocht van een btw-plichtige die de btw geheel of gedeeltelijk heeft kunnen aftrekken of heeft hij de wagen aangekocht in een land buiten de Europese Unie. Dan betaalt u 21 % btw op de verkoopprijs. Op uw factuur wordt de btw apart vermeld. Wat? Wie een personenauto, een auto voor dubbel gebruik (als personenwagen én bestelwagen, bijvoorbeeld een stationwagen), een minibus of een motorfiets koopt, betaalt een eenmalige belasting op de inverkeerstelling (BIV). Er wordt geen verschil gemaakt naargelang de brandstof die het voertuig verbruikt. De belasting is verschuldigd op grond van het vermogen van de motor. Dit vermogen wordt uitgedrukt ofwel in fiscale pk, ofwel in kilowatt (kW). Als de berekening van het vermogen een ander resultaat geeft in fiscale pk dan in kW, dan wordt het hoogste tarief genomen. Hoeveel? In de tabel hieronder vindt u de bedragen van de BIV (voor een nieuwe wagen) die gelden vanaf 1 januari 2004. Tot 31 december 2003 kregen wagens die aan de euro-4-norm voldeden (een Europese norm voor milieuvriendelijkheid) een korting op de BIV. Vanaf 1 januari 2004 worden deze kortingen afgeschaft. LPG-wagens genieten echter ook na 31 december 2003 nog een korting van euro 298, daarbij speelt het geen rol of ze aan de euronorm voldoen of niet. De bedragen van de BIV voor een tweedehandswagen variëren volgens dezelfde schalen van fiscale pk of kW, maar ze verschillen ook nog eens volgens de leeftijd van de wagen. PK of kWBedrag tot 8 pk of 70 kWa 61,50 9-10 pk of 71-85 kWa 123 11 pk of 86-100 kWa 495 12-14 pk of 101-110 kWa 867 15 pk of 111-120 kWa 1239 16-17 pk of 121-155 kWa 2478 +17 pk of +155 kWa 4957 Hoe betalen? U betaalt deze belasting aan de Administratie van de Directe Belastingen. De dienst Belastingen Auto's, Financietoren, Kruidtuinlaan 50/34, 1010 Brussel stuurt u een overschrijvingsformulier tegen de 15e van de maand die volgt op die van de inschrijving. Info: tel. 02 210 40 30 (fax 02 210 40 78). Koopt u voor het eerst een wagen of koopt u een extra wagen waarvoor u een nummerplaat moet aanvragen, dan betaalt u een inschrijvingstaks. Deze taks wordt geheven via fiscale zegels die u aanbrengt op uw inschrijvingsaanvraag en bedraagt euro 62. U betaalt de verkeersbelasting uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op die van de inschrijving en daarna telkens in die bepaalde maand (de zogenaamde verjaarmaand). Ofwel krijgt u een uitnodiging tot betaling van de dienst Belastingen auto's. Dan betaalt u het bedrag binnen de vermelde termijn. Let op: Hebt u geen uitnodiging tot be-taling ontvangen voor de 25e van de maand volgend op die van de inschrijving of van de verjaarmaand, dan moet u naar het juiste bedrag vragen aan om het even welke ontvanger van belastingen. U betaalt dan onmiddellijk het bedrag op rekening 679-2002310-36. En u vermeldt duidelijk het nummer van uw inschrijvingsplaat. Het bedrag van de verkeersbelasting wordt elk jaar op 1 juli geïndexeerd. Het varieert naargelang het fiscaal vermogen van uw wagen en naargelang de brandstof waarmee u rijdt. Voor benzinewagens betaalt u alleen de basisbelasting. Voor dieselwagens en auto's die uitgerust zijn met een LPG-installatie betaalt u nog een extra belasting. Het bedrag van de vekeersbelasting wordt echter nog verhoogd met gemeentelijke opdecimes (10 %). Verkeersbelasting van 1 juli 2003 tot 30 juni 2004 (voor wagens tot 20 pk - de gemeentelijke opdecimes inbegrepen) VermogenBedrag - 4 pka 61,12 4 pka 61,12 5 pka 76,43 6 pka 110,48 7 pka 144,41 8 pka 178,60 9 pka 212,78 10 pka 246,44 11 pka 319,84 12 pka 393,23 13 pka 466,49 14 pka 539,88 15 pka 613,27 16 pka 803,22 17 pka 993,30 18 pka 1183,38 19 pka 1373,06 20 pka 1563,14 Rijdt u met een auto die uitgerust is met een LPG-installatie, dan betaalt u een aanvullende verkeersbelasting. Deze aanvullende belasting wordt niet geïn-dexeerd. Het bedrag varieert volgens het fiscale vermogen van uw wagen: max.7 pk : euro 89,16 8-13 pk : euro 148,68 +13 pk : euro 208,20. Rijdt u met een auto met een dieselmotor, dan betaalt u een accijnscompenserende belasting. Deze belasting wordt, net zoals de verkeersbelasting, berekend volgens het fiscale vermogen van uw auto. Voor 2004 betaalt u tussen de euro 11,28 (- 4 pk) en euro 1226,28 (20 pk). Voor een zwaardere motor dan 20 pk betaalt u euro 67,56 extra per pk. Deze belasting wordt niet geïndexeerd en er worden geen gemeentelijke opdecimes op geheven. U betaalt deze belasting samen met de verkeersbelasting. Vanaf 2008 wordt deze belasting afgeschaft. Auto's (personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen) die meer dan 25 jaar geleden voor het eerst in het verkeer gebracht werden, zijn vrijgesteld van de accijnscompenserende belasting. Ook voor de verkeersbelasting krijgen ze een aparte behandeling: ze worden belast aan een forfait dat elk jaar geïndexeerd wordt (tot 30 juni 2004: euro 27,71 - de gemeentelijke opdecimes inbegrepen). Bepaalde personen met een handicap kunnen drie fiscale voordelen genieten als zij een wagen kopen die bedoeld is voor hun persoonlijk gebruik. Daarbij gaat het niet alleen om mensen die bijvoorbeeld hun bovenste ledematen niet meer kunnen gebruiken, maar ook blinden of slechtzienden die door een familielid worden vervoerd. 1. Een verlaagd btw-tariefMindervaliden die een auto als persoonlijk vervoermiddel gebruiken, genieten een verlaagd btw-tarief (6 %, in plaats van 21 %). Dit tarief geldt ook voor de onderdelen, de uitrustingsstukken en onderhouds- en herstellingswerken. De mindervalide moet het voertuig minstens 3 jaar gebruiken. Doet hij de wagen eerder van de hand of wordt het voertuig voor andere doeleinden gebruikt dan persoonlijk vervoer, dan wordt er btw berekend voor de maanden die resten. Let op: u kunt het btw-voordeel maar voor één voertuig tegelijk aanvragen. De aanvraag bij de aankoop van een wagen gebeurt als volgt: u vraagt eerst een invaliditeitsattest bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Dienst attesten, Zwarte Lievevrouwstraat, 3c, 1000 Brussel. Daarmee gaat u naar het btw-kantoor in uw arrondissement. Daar krijgt u een document in 4 exemplaren. Eén exemplaar geeft u aan de verkoper van uw auto. Een ander blijft op het btw-kantoor. Het derde en vierde hebt u nodig voor de terugbetaling van de btw. 2. Terugbetaling van btw U kunt de (verlaagde) btw terugbetaald krijgen. Als u de twee overblijvende exemplaren van het document, samen met de aankoopfactuur terugstuurt naar het btw-kantoor, kunt u de betaalde btw terugvorderen. U dient uw aanvraag in binnen de 3 jaar na uw aankoop. Dit is echter enkel mogelijk voor de btw op de aankoop, niet voor de btw op herstellings- en onderhoudswerken. Let op: de terugbetaling is enkel mogelijk als u als mindervalide een auto koopt bij een belastingplichtige wederverkoper die de normale btw van 21 % aanrekent en niet als de verkoper de bijzondere regeling van 'belastingheffing over de marge' toepast (zie p. 66). 3. Vrijstelling van andere verkeersbelastingenSommige mindervaliden genieten een vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling, de verkeersbelasting en de accijnscompenserende belasting. Ook voor deze vrijstellingen is een attest nodig dat de handicap bewijst. Eens u het invaliditeitsattest gekregen hebt, doet u een aanvraag voor vrijstelling bij de bevoegde directeur van de Directe Belastingen (het adres vindt u op uw laatste aanslagbiljet). Weinig belastingplichtigen weten dit, maar zelfs wie niet meer werkt en ook geen toegelaten activiteit uitoefent, kan toch nog (uitzonderlijk) autokosten fiscaal in mindering brengen. Dit kan echter enkel als u kosten gemaakt hebt om belastbare inkomsten (uw pensioen) te behouden of te verkrijgen. Bovendien moeten de kosten die u aftrekt betrekking hebben op de belastbare periode. Nu kosten aftrekken voor uw pensioen van over bv. 2 jaar kan niet. Er is geen apart vak voorzien in de aangifte, maar u voegt het bewijs van uw kosten gewoon toe. Wie wel een beroepsactiviteit uitvoert, kan vanzelfsprekend ook een aantal autokosten fiscaal in mindering brengen. Er zijn twee systemen van aftrek. Het forfait van euro 0,15 per km omvat alle autokosten die te maken hebben met de verplaatsing van uw huis naar het werk. In het forfait zit de afschrijving, de belasting op de inverkeerstelling, de verkeersbelasting, de brandstofkosten, onderhoud, verzekeringen,... INTERESSANT In het forfait van euro 0,15 zitten noch de intresten van uw auto-lening, noch de kosten van uw gsm-uitrusting in de wagen: deze mag u dus toevoegen aan het forfait. Wie mag het forfait toepassen?Het Wetboek van Inkomstenbelasting bepaalt dat het forfait geldt voor alle belastingplichtingen (loontrekkend, zelfstandig, vrij beroep,...), als ze hun beroep uitoefenen op een andere plaats dan waar ze wonen. Dus bijvoorbeeld ook voor de tandarts die zich naar zijn kabinet begeeft. INTERESSANT Rijdt u samen met uw echtgen(o)t(e) naar het werk? Vroeger moest u dan kiezen wie van u beiden het forfait aftrok. Nu kan de eigenaar van de wagen het forfait aftrekken en de andere echtgenoot kan het forfait gebruiken in het kader van carpooling, maar dan beperkt tot 100 km per dag. VOORBEELD U rijdt samen met uw wederhelft naar Brussel. Heen en terug legt u 118 km af per dag. De eigenaar van de wagen mag het volgende aftrekken: 118 x 0,15 x 230 werkdagen = euro 4071. De andere echtgenoot mag 100 x 0,15 x 230 = euro 3381 aftrekken. Voor welke verplaatsingen? Het forfait van euro 0,15 geldt enkel voor de verplaatsingen tussen uw (werkelijke) woonplaats en een vast werkadres. De andere verplaatsingen komen niet in aanmerking: van de ene naar de andere klant, tussen twee werven, tussen twee scholen,... Deze kosten trekt u af aan 75 % volgens de regels van de werkelijke kosten (zie verder). INTERESSANT Eet u 's middags thuis, dan mag u vier verplaatsingen per dag aanrekenen. De fiscus mag uiteraard controleren of dat mogelijk is volgens uw uurrooster en het traject dat u moet afleggen. INTERESSANT U mag een langere weg kiezen, als blijkt dat uw verplaatsing dan minder tijd kost. De fiscus mag zich niet baseren op een informaticaprogramma dat de afstanden tussen twee plaatsen berekent. VoorwaardenDe fiscale administratie vraagt dat u de echtheid van de verplaatsingen aantoont. U moet dus bewijzen: -dat u de verplaatsingen huis-werk wel degelijk met de wagen doet -dat u die doet met uw eigen wagen, met de wagen van uw vrouw of uw ouders (maar niet van uw schoonouders, een broer of zus) - dat u werkelijk het aantal kilometers aflegt dat u vermeld hebt in uw aangifte. U doet dit aan de hand van uw onderhoudsfacturen (die de kilometerstand vermelden) en uw loonfiches. Of nog: een attest van uw werkgever met het aantal gewerkte dagen. Maar de fiscus aanvaardt ook bankuittreksels die aantonen hoe vaak u getankt hebt en zelfs getuigenissen van collega's. Naast de kilometers die uw auto aflegt, veroorzaakt hij nog een aantal andere kosten, die u (soms binnen bepaalde grenzen) kunt aftrekken. Kosten aftrekbaar voor 75 % 1. De aankoopprijs: hierin zijn ook de opties begrepen (open dak, airco,...) en de belasting op de inverkeerstelling, plus de taks op diesel. De afschrijving van de aankoopprijs gebeurt op basis van een vast bedrag per jaar. De fiscus aanvaardt meestal een afschrijftermijn van 5 jaar. U kunt dan elk jaar 20 % van de aankoopprijs aftrekken. INTERESSANT Deze termijn van 5 jaar is geen wettelijke regel! De fiscus kan u dus niet dwingen en moet rekening houden met de gebruiksomstandigheden. De btw? Loontrekkenden en zelfstandigen die niet btw-plichtig zijn, mogen de btw meerekenen in de aankoopprijs. Btw-plichtigen recupereren 50 % via de btw-aangifte, de andere 50 % zijn aftrekbaar als beroepskosten, maar beperkt tot 75 %. VOORBEELD U gebruikt uw auto voor 80 % voor het werk. Bent u niet btw-plichtig, dan kunt u volgend bedrag aftrekken: btw x 80 % x 75 % = 60 %. Bent u wel btw-plichtig, dan recupereert u 50 % van de btw via de btw-aangifte. Blijft af te schrijven: 30 % x 75 % = 22,5 %. 2. De verzekeringspremies: de premies voor een BA-verzekering zijn aftrekbaar, maar ook die voor een omnium, brand û en diefstalverzekering, passagiers en bestuurders, rechtsbijstand. 3. De radiotaks (alleen in Wallonië, in Brussel en in Vlaanderen is deze belasting niet meer verschuldigd). 4. Het lidgeld voor een depannagedienst (Touring, VAB, enz.). INTERESSANT ook de huur van een vervangwagen is aftrekbaar. 5. De kosten van de technische controle. 6. De onderhouds- en herstellingskosten. Hiervoor moet u wel de facturen van uw garage bijhouden. INTERESSANT Ook de kosten van carwash en onderhoudsproducten (hou uw kasticketjes en btw-bonnetjes bij) kunt u probleemloos aftrekken. 7. De kosten om uw auto op stal te zetten. Als u een garage of een plaats in een parking huurt, kunt u de kosten aftrekken. Bent u eigenaar van de garage, dan mag u, in verhouding tot het gebruik voor uw werk, volgende kosten aftrekken: afschrijving en financieringskosten (een deel van de interesten), onroerende voorheffing en onderhoudskosten. Parkingkosten zijn ook aftrekbaar. U mag ze zelf schatten (aan een redelijk bedrag) omdat sommige niet makkelijk te bewijzen zijn. 8. Kosten die met het rijden zelf te maken hebben: een GPS-systeem (global position system) is aftrekbaar als beroepskost. Als dit systeem deel uitmaakte van de wagen bij de aankoop, schrijft u het bedrag af samen met de aankoopprijs van de wagen. Let op: Het bedrag van de péages is eveneens aftrekbaar maar verkeersboetes (helaas) nooit! Kosten voor 100 % aftrekbaar 1. De beperking tot 75 % van de autokosten geldt alleen voor auto's en minibussen. Ze geldt dus niet voor andere soorten voertuigen zoals vrachtwagens, bestelwagens, bussen, moto's, taxi's, koerierdiensten,... De kosten van deze voertuigen mag u dus volledig aftrekken. 2. Brandstofkosten zijn voor alle wagens voor de volle 100 % aftrekbaar. INTERESSANT De fiscus baseert zich bij de berekening op het verbruik dat de constructeurs in hun handleiding vermelden. Maar dat zijn altijd minima, berekend in ideale omstandigheden. Gelukkig zijn in de rechtspraak al tal van gevallen bekend waarbij de werkelijke brandstofkosten aanvaard werden. 3. Ook de interesten van uw autolening kunt u volledig aftrekken. Om dat te kunnen doen, bezorgt uw financiële instelling u een attest van de betaalde interesten. De interesten en andere financiële lasten van een leasing of huurkoop zijn eveneens volledig aftrekbaar. 4. De aankoop en installatiekosten van een handenvrije gsm-kit ten slotte zijn voor 100 % aftrekbaar als beroepskost. nVoor de kostenaftrek kunt u kiezen: ofwel het forfait, ofwel uw werkelijke kosten. Het forfait wordt berekend per inkomensschijf: Inkomensschijf (geïndexeerd)Forfait Tot a 4.50025 % = a 1.125 Van 4.501 tot a 8.930a 1.125 + 10 % van het inkomen boven a 4.500 Van 8.931 tot a 14.870a 1.568 + 5 % van het inkomen boven a 8.930 Meer dan a 14.781a 1.865 + 3 % van het inkomen boven a 14.780 met een maximum van a 3.000 Kiest u voor het forfait, dan hoeft u niets te bewijzen. Toch kan het interessanter zijn uw werkelijke autokosten aan te geven. VOORBEELD U hebt een jaarlijks bruto belastbaar inkomen van a 20.000 (na aftrek van socialezekerheidsbijdragen). U hebt recht op a 2.018,9. Als u elke dag 70 km aflegt (heen en terug) om naar uw werk te gaan, mag u volgende som aftrekken: 70 x 0,15x 230 werkdagen = a 2.415. Dit is dus meer dan het forfait volgens uw inkomen. U hebt er dus belang bij uw werkelijke kosten aan te geven. Zeker als u nog andere verplaatsingen doet voor uw werk dan uw woon-werkverkeer. LET OP: vergeet niet dat de aftrek van de werkelijke kosten meestal beperkt is (75 %). U kunt 4 gratis brochures bestellen bij de federale overheidsdienst Financiën, fax: 02 233 87 58, e-mail: elza.cresens@minfin.fed.be U vindt er meer informatie over: - de tarieven van de verkeersbelasting en de aanvullende verkeersbelasting - het tarief van de belasting op de inverkeerstelling - het tarief van de verkeersbelasting op lichte vrachtwagens - het tarief van de accijnscompenserende belasting. Bij de Directie Vorming en Informatie van het ministerie van Financiën (Arts Center, Kunstlaan 19H bus 2, 1000 Brussel), kunt u een brochure aanvragen over de fiscale voordelen voor mindervaliden die een auto als persoonlijk vervoermiddel gebruiken: % 02 233 86 46 Wenst u informatie over de aankoop van een auto in het buitenland, dan kunt u een brochure aanvragen bij de Centrale administratie der douane en accijnzen, Dienst PCF, Directie Communicatie, Financietoren bus 37, Kruidtuinlaan 50, 1010 Brussel, % 02 210 38 15 Meer informatie vindt u ook op het internet: www.vici.fgov.beAnnemie Goddefroy en Jocelyne MinetWie een auto koopt - nieuw of tweedehands - is een dikke vriend van Vadertje Staat. Hier ontdekt u de achterpoortjes! Personen met een handicap genieten een fiscaal voordeel als zij een auto kopen voor 'persoonlijk vervoer'. Maar de rechtspraak interpreteert dat begrip héél letterlijk. 'Vergeet' u de autobelasting of betaalt u te laat, dan riskeert u een fikse boete