Zoals u kon lezen in Plus Magazine van november, kunnen erfgenamen het geld van hun erfenis pas opstrijken als ze eerst hun eigen belastingen en sociale schulden én die van de overledene betalen. In de praktijk worden na het overlijden de rekeningen van de overleden persoon en zijn/haar echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner geblokkeerd. Om de rekeningen vrij te maken hebben de erfgenamen een akte of attest van erfopvolging nodig dat ze kunnen krijgen bij de notaris of bij het Registratiekantoor. Die mogen sinds 1 juli 2012 dat attest niet zomaar meer aflever...

Zoals u kon lezen in Plus Magazine van november, kunnen erfgenamen het geld van hun erfenis pas opstrijken als ze eerst hun eigen belastingen en sociale schulden én die van de overledene betalen. In de praktijk worden na het overlijden de rekeningen van de overleden persoon en zijn/haar echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner geblokkeerd. Om de rekeningen vrij te maken hebben de erfgenamen een akte of attest van erfopvolging nodig dat ze kunnen krijgen bij de notaris of bij het Registratiekantoor. Die mogen sinds 1 juli 2012 dat attest niet zomaar meer afleveren, maar moeten eerst een bericht naar de fiscus en de RSZ sturen, die op hun beurt nakijken of de erfgenamen (of de overledene) nog een fiscale of sociale schuld heeft uitstaan. Belangrijke vraag hierbij is: kan één erfgenaam die nog een schuld heeft, de andere erfgenamen blokkeren? "Neen", was het antwoord van notaris Eric Spruyt, auteur van het artikel in Plus Magazine. Hij baseerde zich hiervoor o.a. op het persbericht hierover op de website van minister van Financiën Steven Vanackere: "Het is niet zo dat indien één familielid nog een schuld heeft bij de overheid, de overige familieleden hun attest niet krijgen. Zij worden evenmin op de hoogte gesteld van het feit dat iemand geen attest krijgt. Er is dan ook geen probleem inzake privacy." Toch berichtten enkele lezers ons dat hun Registratiekantoor geen attest wou afleveren aan de andere erfgenamen als één erfgenaam nog een schuld bleek te hebben. Toen wij dit probleem aan het kabinet van minister Vanackere voorlegden, kregen wij volgend antwoord: "In principe is het inderdaad zo dat het feit dat één of meerdere erfgenamen schulden hebben, er niet toe kan leiden dat de overige familieleden hun attest niet krijgen. In de praktijk kunnen de registratiekantoren, die naast de notarissen ook erfopvolgingsattesten afleveren, dit technisch nog niet realiseren. De administratie doet er alles aan om dit probleem zo snel mogelijk weg te werken. Het probleem is ontstaan omdat de nieuwe regelgeving op zeer korte termijn gerealiseerd is en onmiddellijk in werking trad na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het was voor de administratie dan ook niet mogelijk om de applicatie waarmee de attesten van erfopvolging op de registratiekantoren worden aangemaakt tijdig volledig aan te passen. Vanaf half december zou dat allemaal in orde moeten zijn. Verder was er ook nog een wetswijziging nodig opdat de schulden zouden kunnen worden betaald met de erfenis zelf. Hierover werd al een ontwerp ingediend dat begin december naar de senaat gaat. De publicatie van deze wet zal ongeveer samenvallen met het tijdstip waarop de registratiekantoren de attesten zullen kunnen afleveren zodat de wettelijke basis waarop de aflevering van deze attesten gestoeld is, ook in orde zal zijn." Annemie Goddefroy