De kosten van de dagvaarding, advocaatkosten, expertkosten,... als u de reke- ning maakt, zult u misschien niet geneigd zijn om een rechtszaak te beginnen. Tenzij u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt.
...

De kosten van de dagvaarding, advocaatkosten, expertkosten,... als u de reke- ning maakt, zult u misschien niet geneigd zijn om een rechtszaak te beginnen. Tenzij u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt. U raakt betrokken bij een kettingbotsing en u vindt dat u niet aansprakelijk bent voor het ongeval, u werd ontslagen wegens dringende redenen en u vindt dit ontslag onterecht, iemand glijdt uit en breekt een been op de stoep die u niet sneeuwvrij had gemaakt en houdt u aansprakelijk voor dit ongeval, u ontvangt een boete voor te snel rijden maar u vindt dat er verzachtende omstandigheden zijn,... Of u een particulier bent of een vereniging, het doel van de rechtsbijstandsverzekering (RB) is altijd u over uw rechten te informeren, u juridische raad te geven en waar nodig uw belangen te verdedigen, binnen de modaliteiten van uw verzekeringscontract. Juristen zullen uw dossier bekijken en advies uitbrengen. In elk geval zal de verzekeraar altijd eerst onderhandelen met de tegenpartij in de hoop een minnelijke oplossing te kunnen uitwerken. Is dat niet mogelijk, dan dekt de rechtsbijstandsverzekering de kosten van het proces en de honoraria van de advocaten en de experts. EEN GOEDE RAAD Hebt u een juridisch geschil, verwittig dan onmiddellijk schriftelijk uw rechtsbijstandsverzekeraar. Als u hem pas op de hoogte brengt als de juridische procedure al begonnen is, kan het zijn dat hij uw zaak weigert omdat hij niet meer kon proberen een minnelijke regeling uit te werken. Ofwel voegt u een luik rechtsbijstand toe bij een ander verzekeringscontract, ofwel sluit u een aparte overeenkomst. Er is ook nog een type-overeenkomst erkend door de over- heid. Telkens mag u uw advocaat zelf kiezen. Rechtsbijstand bij een andere verzekering Volgende verzekeringscontracten voorzien vaak in een luik rechtsbijstand: de familiale, de woonverzekering, de autoverzekering. In dit geval komt de rechtsbijstandsverzekering enkel tussen voor geschillen die te maken hebben met de verzekering waar ze bij hoort. Neem nu de rechtsbijstand in het kader van een autoverzekering. Die zal enkel tussenkomen bij een juridisch conflict over uw wagen, een ongeval bijvoorbeeld. WEETJE Als een rechtsbijstand gekoppeld is aan een ander contract, dan zijn alle verzekerde personen er ook door gedekt. Bijvoorbeeld bij een familiale: alle personen die onder één dak wonen zijn gedekt. Ze zijn dan ook allemaal gedekt voor rechtsbijstand. Een apart rechtsbijstands- contractU kunt ook een apart verzekeringscontract voor rechtsbijstand sluiten. De domeinen die gedekt zijn kunnen dan uitgebreider zijn en variëren volgens het contract dat u gekozen hebt: problemen in verband met consumentenrecht, arbeidsrechtelijke geschillen, geschillen met de fiscus,... De rechtsbijstandsverzekering met kwaliteitslabel van de regeringIn 2007 sloot de regering een akkoord met verzekeraars en advocaten over een typecontract rechtsbijstand. Het gaat om een contract dat voor € 144 een dekking biedt voor veel voorkomende risico's. Vraag ernaar bij uw makelaar. Het is best mogelijk dat u het op een bepaald moment niet eens bent met uw verzekeraar. Stel dat uw verzekeraar zich tevreden stelt met een minnelijke oplossing, maar u ervan overtuigd bent dat er meer te halen valt bij een gerechtelijke procedure. Dan kunt u gebruik maken van de objectiviteitclausule. Die houdt in dat u het recht hebt een advocaat naar keuze te raadplegen over uw slaagkansen. Zijn advies is bindend voor de verzekeraar. Geeft de advocaat u gelijk, dan moet de verzekeraar zijn honoraria betalen. Geeft hij de verzekeraar gelijk, dan moet die toch nog de helft van de honoraria betalen (en uzelf de andere helft). Als u een aparte overeenkomst rechtsbijstand wilt sluiten, zult u merken dat de dekkingen erg variëren naargelang de verzekeraar. Sommige contracten zijn opgesteld volgens het principe 'Alles is gedekt, behalve... '. Enkel de expliciet uitgesloten zaken zijn dan niet gedekt. Anderen werken met een limitatieve opsomming van wat wel gedekt is. Dit verschil in werkwijze heeft een invloed op de prijs die dan ook heel erg varieert. Zo is het mogelijk dat u bij een verzekeraar drie keer meer betaalt dan bij een andere. Kiest u voor een rechtsbijstand in het kader van een andere overeenkomst, dan zult u een globale premie betalen voor de twee verzekeringen. Jocelyne Minet