Herwig Muyldermans is algemeen directeur van Federgon, de Federatie van partners voor werk, die onder meer de selectiekantoren, outplacementbedrijven en uitzendbedrijven groepeert. Een goed geplaatst persoon om te polsen welke troeven uitzendwerk kan bieden aan werkzoekende vijftigplussers.
...

Herwig Muyldermans is algemeen directeur van Federgon, de Federatie van partners voor werk, die onder meer de selectiekantoren, outplacementbedrijven en uitzendbedrijven groepeert. Een goed geplaatst persoon om te polsen welke troeven uitzendwerk kan bieden aan werkzoekende vijftigplussers. Herwig Muyldermans: Je moet de uitzendsector zien als het verlengstuk van de HR-dienst van de bedrijven. Die diensten werken meer en meer met externe partners, waaronder selectiekantoren en uitzendbedrijven. Voor de persoon die werk zoekt, biedt het uitzendkantoor het voordeel dat de drempel wordt verlaagd naar de klant-bedrijf. Als een bedrijf zelf op zoek gaat en een advertentie plaatst, zal het uit de vele reacties een tiental kandidaten overhouden, puur op basis van hun cv. Maar een cv zegt niet alles! Uit het persoonlijke contact dat iedere kandidaat sowieso heeft met de uitzendconsulent kunnen een aantal positieve zaken naar voor komen die het cv niet vermeldt. Dat persoonlijke contact is heel belangrijk. En dan zijn er de ogenschijnlijk zwakke punten van de kandidaat, zoals - jammer genoeg - de vooringenomenheid die nog steeds bestaat tegenover oudere kandidaten. Ze zouden niet flexibel zijn, te duur, na een aantal jaren moet de werkgever de aanvullende vergoeding brugpensioen betalen,.... Een uitzendconsulent zoekt de meest geschikte kandidaat voor de vacature die openstaat bij de klant. Dat is zijn/haar taak. De uitzendconsulent kan het bedrijf overtuigen dat de persoon met iets meer jaartjes op de teller dé geschikte kandidaat is. Ook belangrijk: het uitzendkantoor heeft een klantenbestand en kent de bedrijfscultuur van elke klant-bedrijf. Zo vormt het eigenlijk al een goede filter. Uitzendwerk is dus zeker een goed kanaal om werk te vinden, in het bijzonder voor moeilijkere groepen zoals vijftigplussers of heel jonge mensen. Herwig Muyldermans: Dat hangt af van de conjunctuur. We kunnen stellen dat in goede tijden zo'n 60% van de uitzendjobs tot een vast contract leidt; in economisch slechte tijden is dat om en bij de 40%. We hebben het dan over uitzendkrachten die werden aangeworven om in te stromen. Met de bedoeling dus om hen op termijn een vast contract aan te bieden. Daarnaast zijn er de uitzendjobs om iemand te vervangen of wegens een tijdelijke werktoename. Wat de motieven van de uitzendkrachten zelf betreft: de meesten zien uitzendwerk als een springplank naar een vaste job. Maar er zijn ook mensen die bewust voor uitzend- arbeid kiezen om flexibeler te kunnen werken. Een paar maanden werken, een tijdje niet werken,... Daar zijn ook heel wat vijftigplussers bij, maar ik veronderstel dat dit vooral mensen zijn die ontslagen werden. Een vaste job laten staan om bewust via uitzendwerk aan de slag te gaan gebeurt waarschijnlijk minder. Herwig Muyldermans: Dan mag het 6 maanden duren. Daarna moet de uitzendkracht een vast contract krijgen. Zes maanden is ook de termijn voor een uitzendcontract wegens tijdelijke toename van werk, in een bedrijf zonder vakbondsafvaardiging. Is die er wel, dan wordt de termijn in samenspraak met de vakbond vastgesteld. Herwig Muyldermans: Over de prijs kan worden onderhandeld. Als we uitgaan van een brutoloon van 100 zal de loonkost voor de werkgever zo'n 160 bedragen. Tel daar de commissie voor uitzendwerk bij en je komt op 180 tot 200 uit. Stel dat het om een heel moeilijk in te vullen vacature gaat die veel werk vergt, dan kan het oplopen tot 230. Maar je neemt als uitzendkantoor ook een heel deel kosten uit handen van de bedrijven. Voor korte opdrachten zal het meestal goedkoper zijn om een uitzendkracht aan te werven. Herwig Muyldermans: In België heeft de uitzendkracht een stevig sociaal statuut. Daar hebben wij ook altijd voor geijverd. De uitzendkracht is onderworpen aan de sociale zekerheid, wat een grote sociale bescherming biedt: een gewaarborgd loon bij ziekte, pensioenrechten, vakantiegeld,... Wij beschikken ook over een goed erkenningssysteem. In ons land zijn er 'maar' een 150-tal uitzendbedrijven en die zijn allemaal erkend. Verder geniet de uitzendkracht ook bescherming op het vlak van het loon: het loon van de klant-bedrijf is ook het loon dat de uitzendkracht moet krijgen. Maar er is altijd nog verbetering mogelijk. Recent werd er nog aan de wetgeving gesleuteld om opeenvolgende dagcontracten aan banden te leggen. Verder zullen bedrijven een uitzendkracht moeten uitleggen waarom een vast contract niet mogelijk is als die persoon werd aangeworven met de bedoeling in te stromen. Herwig Muyldermans: Ja, dat kan. Maar uiteraard hangt het van de job af. Een burgerlijk ingenieur en een directiesecretaresse zijn momenteel zo gegeerd dat ze zeker kunnen onderhandelen over hun loon, ook als het om een uitzendjob gaat. Herwig Muyldermans: Neen, in België kennen we dat niet. Het Nederlandse voorbeeld heeft aangetoond dat een uitzendbedrijf dat zich specifiek op één doelgroep kandidaten richt geen succes heeft. Bedrijven zijn niet op zoek naar een vijftigplusser, ze zijn op zoek naar de meest geschikte kandidaat voor de job. Herwig Muyldermans: Ja, ik begrijp dat werkzekerheid heel belangrijk is. Uitzendwerk leidt inderdaad niet altijd tot een vast contract. Maar ik zou toch dit willen meegeven: het is heel gevaarlijk om aan de kant te blijven staan. De arbeidsmarkt evolueert razendsnel. Via uitzendwerk vallen iets oudere werknemers niet uit de boot, en dat is heel belangrijk. Herwig Muyldermans: Breng uw cv bij zoveel mogelijk uitzendkantoren binnen. Elk kantoor heeft zijn eigen klantenbestand. En zet zeker op uw cv dat u uitzendwerk doet of gedaan heeft. Het getuigt van flexibiliteit en dynamisme.Annemie GoddefroyHerwig Muyldermans: "Ook al mondt uitzendwerk niet altijd uit in een vaste job, het zorgt ervoor dat u op de arbeidsmarkt niet aan de zijlijn blijft staan".