De premies die uw werkgever stort in het kader van uw groepsverzekering (of individuele pensioentoezegging - IPT) zijn voor hem beroepskosten die hij fiscaal kan aftrekken tot een zeker plafond. Als werknemer (of bedrijfsleider) kunt u de premies die u zelf stort fiscaal in mindering brengen van uw belastbaar inkomen.
...

De premies die uw werkgever stort in het kader van uw groepsverzekering (of individuele pensioentoezegging - IPT) zijn voor hem beroepskosten die hij fiscaal kan aftrekken tot een zeker plafond. Als werknemer (of bedrijfsleider) kunt u de premies die u zelf stort fiscaal in mindering brengen van uw belastbaar inkomen. Let wel, sinds 1 januari 2012 wordt de belastingvermindering voor de gestorte premies (net als voor pensioensparen) afgetopt op 30% voor iedereen. In ruil voor deze fiscale voordelen, wordt het kapitaal dat u opbouwt in één keer belast, op het einde van uw contract. Maar welk tarief zal dan van toepassing zijn? Op het einde van uw contract of op het moment dat u met pensioen gaat, wordt het kapitaal van uw groepsverzekering belast tegen 16,5% (+ gemeentelijke opcentiemen) op het deel opgebouwd uit de werkgeversbijdragen en 10% op het deel opgebouwd uit uw eigen bijdragen (als u die stortte tenminste: veelal is er een verdeling van 2/3 voor de werkgever en 1/3 voor de werknemer). Grofweg gesteld houdt u netto zo'n 80% van uw gespaarde kapitaal over. De belasting gebeurt op het kapitaal plus de intresten, niet op de eventuele winstdeelname. Stimulans. Al geruime tijd wordt het toepasselijke tarief van 16,5% op de werkgeversbijdragen verlaagd tot 10% op voorwaarde dat het kapitaal van de groepsverzekering pas uitgekeerd wordt op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar en dat de belastingplichtige effectief actief blijft tot die leeftijd. Werken betekent niet noodzakelijk voltijds werken. Ook deeltijds werken wordt aanvaard en ook andere periodes worden gelijkgesteld met werken (tijdskrediet, werkloosheid,...). Wie zelfstandige is, wordt geacht effectief actief gebleven te zijn als hij tijdens de periode van drie jaar voor de wettelijke pensioenleeftijd zonder onderbreking aangesloten was bij een sociaal verzekeringsfonds én sociale bijdragen in hoofdberoep heeft betaald. Het speelt geen rol hoeveel u precies tijdens de laatste jaren van uw loopbaan hebt verdiend. Concreet betekent dit dat als u uw activiteiten afbouwde en bijvoorbeeld nog slechts de minimumbijdragen betaalde, u dus als effectief actief wordt beschouwd. Vanaf 1 juli 2013 wordt uw groepsverzekering zwaarder belast. Tenminste als u het kapitaal opneemt op 60 of 61. Dit is voor sommige contracten nog steeds mogelijk. Dan zal het respectievelijk belast worden tegen 20% en 18% i.p.v. 16,5%. Na de wetswijziging was het onduidelijk welk tarief van toepassing is wanneer iemand vanaf 1 juli 2013 een aanvullend pensioen uitgekeerd krijgt op 60 of 61 jaar naar aanleiding van zijn wettelijke pensionering. Op grond van de leeftijd zou dat, in toepassing van de nieuwe wettelijke bepalingen, 20% op 60 jaar of 18% op 61 jaar moeten zijn, maar uit een oude wetsbepaling blijkt dat het slechts 16,5% is wanneer de vervroegde uitkering gebeurt naar aanleiding van een effectieve pensionering. De minister van pensioenen (toen nog Vincent Van Quickenborne) werd om opheldering gevraagd, en die heeft hij ook gegeven. Hij stelt dat de nieuwe belastingtarieven (van 20 en 18%) enkel van toepassing zijn in geval de betrokken persoon zijn aanvullend pensioenkapitaal ontvangt zonder tegelijkertijd zijn wettelijk pensioen op te nemen. De pensionering blijft met andere woorden een gunstig moment. Als u uw wettelijk pensioen opneemt op 60 of 61 jaar (voor zover u uiteraard aan de voorwaarden van het vervroegd pensioen voldoet) en tegelijkertijd uw aanvullend pensioenkapitaal ontvangt, blijft het belas- tingtarief 16,5%. Katrien Vandam