De sandwichgeneratie heeft handen te kort, geprangd als ze is tussen de ouders en de kinderen. Ze beschikt niet over voldoende vakantiedagen om voor iedereen in de bres te springen. Gelukkig is er... Vadertje Staat!
...

De sandwichgeneratie heeft handen te kort, geprangd als ze is tussen de ouders en de kinderen. Ze beschikt niet over voldoende vakantiedagen om voor iedereen in de bres te springen. Gelukkig is er... Vadertje Staat! Alle werknemers in de privésector (de openbare sector heeft eigen regels, die bespreken we hier niet) hebben recht op verlof om dwingende familiale redenen: ziekte, ongeval of hospitalisatie van een persoon met wie de werknemer samenwoont of een verwant van de eerste graad (ouder, schoonouder, kind, schoonkind) met wie de werknemer niet samenwoont. Het is onbetaald en u mag maximaal 10 dagen nemen per jaar. Deze worden gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de sociale zekerheid, behalve voor de jaarlijkse vakantie. Het is mogelijk dat uw bedrijf een aantal betaalde dagen familiaal verlof geeft op basis van een cao, het arbeidsreglement of een individueel akkoord. Het tijdskrediet. U kunt maximaal 1 jaar gewoon tijdskrediet nemen, tenzij uw bedrijf of sector deze termijn via een cao verlengt tot maximaal 5 jaar. Vanaf 2007 zal enkel nog in bepaalde gevallen (o.a. verzorging van een familielid) een RVA-uitkering betaald worden tijdens deze verlenging. Buiten het gewone tijdskrediet, zijn er 2 bijzondere vormen: verlof voor bijstand van een zwaar ziek familielid en palliatief verlof. Zij geven recht op een hogere uitkering (zie tabel). De aanmoedigingspremiezorgkredietvan deVlaamse overheid. Bovenop de RVA-uitkering kunt u gedurende 1 jaar een extra premie krijgen van de Vlaamse overheid als u in het Vlaams gewest werkt. n Voor een 'gewoon' tijdskrediet kan dit enkel voor het verlenen van zorg aan uw ouders die ouder zijn dan 70 jaar, aan een zwaar ziek familielid of een persoon die ongeneeslijk ziek is. Bij een tijdskrediet voor zorg voor uw ouders moet uw onderneming gebonden zijn door een cao waarin een zorgkrediet wordt mogelijk gemaakt (voor de andere gevallen niet). n Voor een 'bijzonder' tijdskrediet is het niet nodig dat uw bedrijf hiertoe door een cao gebonden is. Hier speelt de leeftijd van uw ouders evenmin een rol. n Info over alle vormen van tijdskrediet: RVA, % 02 515 41 11 of www.rva.fgov.be n Over de aanmoedigingspremies: VDAB 0800 307 00 of www.vlaanderen.be/werk Annemie Goddefroy