Het kost moeite om u een weg te banen door de jungle van premies, dat hebt u vast zelf al ondervonden. Dat ligt vooral aan het feit dat de financiële voordelen van verschillende bronnen komen: van de federale overheid, het gewest, de provincie, de gemeente en zelfs van de energienetbeheerders. De website www.premiezoeker.be is een goede hulp, maar met ons overzicht komt u ook al een eind.
...

Het kost moeite om u een weg te banen door de jungle van premies, dat hebt u vast zelf al ondervonden. Dat ligt vooral aan het feit dat de financiële voordelen van verschillende bronnen komen: van de federale overheid, het gewest, de provincie, de gemeente en zelfs van de energienetbeheerders. De website www.premiezoeker.be is een goede hulp, maar met ons overzicht komt u ook al een eind. Belgen die belastingen betalen, kunnen genieten van een belastingvermindering indien ze investeren in de volgende werken en/of aankopen: n vervangen van een oude stookketel door een condensatieketel n een geothermische warmtepomp n vensters met hoogrendementsbeglazing n dakisolatie n thermostatische kranen of kamerthermostaat met klok n een energieaudit n een zonneboiler n fotovoltaïsche panelen n een passiefhuis met certificaat. De werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer. Een kopie van de facturen voegt u gewoon bij uw aangifte 2009 voor de werken uitgevoerd in 2008. Om te weten of een aannemer geregistreerd is, belt u naar de informatielijn van de Federale Dienst Financiën (02 572 57 57, elke werkdag van 8 tot 17 uur). De fiscale aftrekken zijn cumuleerbaar, maar begrensd tot ongeveer euro2600 voor de uitgaven gedaan in 2007. Investeert u in zonne-energie, dan wordt dit maximum verhoogd. Meer info bij de Federale Dienst Economie: www.mineco.fgov.be/energy Verwar de belastingverminderingen (hierboven) niet met eventuele ener-giepremies die u kunt krijgen van het gewest, de gemeente of de provincie. De grootte van deze premies en de voorwaarden waaraan u moet voldoen verschillen van premie tot premie. Het goede nieuws: u mag premies en fiscale voordelen cumuleren. n Met haar Vlaams Energierenovatie Programma 2020 wil de Vlaamse regering een vermindering van 30 % van het energieverbruik bereiken. Premies en fiscale maatregelen moeten ons stimuleren om te investeren in energiebesparende maatregelen. Enkele minuten surfen op de website www.energiesparen.be volstaan om te weten op welke premies u recht hebt, hoeveel de fiscale aftrek bedraagt, welke de nodige investering zal zijn en in hoeveel tijd u die zult kunnen afschrijven. Weet u niet precies hoe energiegulzig uw woning is, dan kunt u via deze site ook een energie-evaluatie maken. n Een aantal provinciale premies blijven behouden, zoals in Vlaams-Brabant voor dakisolatie (euro1,25/m2) en voor een zonneboiler (euro625), in Limburg voor een zonneboiler of fotovoltaïsche panelen (euro250). n In totaal 150 Vlaamse gemeenten verlenen subsidies voor het plaatsen van fotovoltaïsche panelen en 180 voor een zonneboiler. Info op de al genoemde site www.premiezoeker.be n Om de productie van elektriciteit via fotovoltaïsche panelen te stimuleren, krijgt u per 1000 kWh geproduceerde elektrische energie een vergoeding van ± euro450 (maar het bedrag is nog niet definitief vastgelegd) gedurende 20 jaar. Met deze panelen kunt u uw eigen elektriciteit (gedeeltelijk) opwekken en zo uw elektriciteitsfactuur verlagen. Onder bepaalde voorwaarden moet u hiervoor geen bouwvergunning hebben (meer inlichtingen op uw gemeentehuis). Produceert u meer dan u verbruikt, dan wordt het overschot aan het net geleverd en krijgt u daarvoor een vergoeding (het zogenaamde groene-stroomcertificaat). n Nieuw! Een premie voor niet-belastingsbetalers heft een stuk discriminatie op. Zie het kaderstuk Nieuwe premies, p. 146. n Naast de klassieke energiepremies (isolatie, superisolerende beglazing, hoogrendementsverwarming, passiefhuis of lage-energiewoning...) biedt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook premies voor gebruik van zonne-energie (zonneboiler, fotovoltaïsche panelen) en voor een energieaudit. Info: www.ibgebim.be (doorklikken op Particulieren, Mijn premies voor het milieu, Energiepremies 2008) n De Stadswinkel geeft energie-advies aan elke Brusselaar. Dit informatieloket is open van dinsdag tot vrijdag (10-18 uur) en zaterdag (14-17 uur): Sint Gorikshallen, Sint Goriksplein 1, 1000 Brussel, tel. 02 512 86 19, www.curbain.be n Voor meer informatie over de voordelen van het Brussels Gewest: Energiepremies: www.leefmilieu brussel.be, de site van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM). Renovatiepremies: www.renovatiepremie.irisnet.be, de officiële site van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. U kunt hier een aanvraagformulier downloaden en aan de hand van uw adres de zone bepalen waarin uw eigendom gelegen is. n Het Waals Gewest stelt financiële steun, advies en begeleiding ter beschikking in het kader van de operatie Bouwen met Energie ( Construire avec l'énergie). Het wil ook de bouw van nieuwe lage-energiewoningen bevorderen. Een overzicht van de steun vindt u op de website http://energie.wallonie.be (doorklikken op Citoyens, Construire et rénover, Construire avec l'énergie) n De energieloketten (Guichets de l'énergie) zijn onafhankelijk en beantwoorden gratis uw vragen op gebied van energie en wonen: vernieuwbare energie, premies voor isolatiewerken, energiedoorlichting van uw woning, isolatie en ventilatie... Open dinsdag-vrijdag (9-12 uur) of op afspraak (adressen: http://energie.wallonie.be of tel. 078 15 00 06). n Om tegemoet te komen aan de energie-uitdagingen in 2008 heeft Wallonië het plan Solwatt gelanceerd. Dit plan moet het in principe aan iedereen mogelijk maken zijn woning uit te rusten met fotovoltaïsche cellen. Info: www.plansolwatt.be Goed om te weten: in Vlaanderen is minister Hilde Crevits met de banken aan het onderhandelen over de invoering van een voordelige energielening. In Wallonië wordt een dergelijke lening al realiteit op 1 maart 2008. Het gaat om een nieuw systeem van hypothecaire lening die iedereen in staat zou moeten stellen energiebesparende investeringen te doen zonder het gezinsbudget in gevaar te brengen. Voor de toekenningsvoorwaarden en de interestvoet: zie www.swcs.be of www.flw.be Ook de netwerkbeheerders van elektriciteit en aardgas (Eandis bijvoorbeeld) kennen premies toe voor energiebesparende maatregelen. In 2008 gelden onder meer deze voordelen: n euro2/m2 voor dakisolatie indien u het werk zelf uitvoert en euro4/m2 indien de plaatsing gebeurt door een geregistreerd aannemer n euro125 voor de plaatsing van een condenserende gasketel (nu ook op stookolie bij sommige netwerkbeheerders) n euro525 of meer voor de plaatsing van een zonneboiler, enz. De voorwaarden en de grootte van deze premies worden bepaald door elke netwerkbeheerder afzonderlijk. Die kan per regio of gemeente verschillen. Info: neem contact op met uw netwerkbeheerder om de laatste stand van zaken te kennen. Het adres en telefoonnummer vindt u op uw factuur. nGilda Benjamin