Wie als loontrekkende langer dan een maand (voor bedienden) of een week (voor arbeiders) op het werk afwezig is door ziekte of ongeval, krijgt van het Riziv een ziekte-uitkering.
...

Wie als loontrekkende langer dan een maand (voor bedienden) of een week (voor arbeiders) op het werk afwezig is door ziekte of ongeval, krijgt van het Riziv een ziekte-uitkering. Let op: u moet zelf het ziekenfonds verwittigen als u langer afwezig bent dan de periode van gewaarborgd loon. Doet u dat niet of te laat, dan kunt u 10% van uw uitkering verliezen. En die is op zich al een heel stuk lager dan uw loon. Dan komt het moment waarop terug aan de slag gaan stilaan mogelijk wordt. Hopelijk kunt u het werk volledig hervatten, maar voor wie dit niet haalbaar is, bestaat er een systeem van toegelaten arbeid, waarbij u uw ziekte-uitkering mag combineren met een loon. Dit systeem bestaat ook voor zelfstandigen. Maar er zijn hoe dan ook een aantal voorwaarden aan verbonden. - U hebt de toestemming van het ziekenfonds nodig. Het volstaat dus niet dat uw behandelende arts een attest opstelt. U moet - op voorhand - de formele toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds krijgen vooraleer u in het systeem van de toegelaten arbeid kunt stappen. U deelt aan de adviserend geneesheer best alle gegevens mee over het werk dat u wilt doen: de aard, het aantal uren per week dat u wilt werken, de dagen, enz. - Uiteraard moet ook uw werkgever akkoord zijn dat u het werk deeltijds hervat. U kunt dit systeem niet afdwingen. Uw werkgever kan er bijvoorbeeld een maximumduur aan koppelen en ook op het vlak van de inhoud moet u afspraken maken. - U mag niet te veel hersteld zijn! U moet nog minstens 50% arbeidsongeschikt zijn. Onder die grens wordt u als arbeidsgeschikt beschouwd en kunt u geen ziekte-uitkering krijgen. WEETJE De meeste adviserend geneesheren besluiten hieruit dat de tewerkstelling dan ook max. 50% (halftijds) bedraagt, maar dat staat niet als zodanig in de wet! Dit is belangrijk om weten bij een eventuele discussie met de adviserend geneesheer. Uiteraard mag u ook minder werken: een paar uur per week bijvoorbeeld. - De wet legt geen maximumduur op aan het systeem van de toegelaten arbeid. Dus in principe bent u niet verplicht om na verloop van tijd over te stappen naar een voltijds arbeidsstelsel. Maar sommige adviserend geneesheren zijn van mening dat dat wel de bedoeling zou moeten zijn. Informeer u dus goed bij de geneesheer van uw ziekenfonds. + U kunt uw loon combineren met uw ziekte-uitkering, althans tot op zekere hoogte. Uw beroepsinkomen wordt namelijk in rekening gebracht bij het bepalen van het bedrag van uw ziekte-uitkering en dat volgens bepaalde inkomensschijven. Een eerste schijf van uw beroepsinkomen is vrijgesteld, een tweede schijf wordt voor 20% in rekening gebracht, een derde schijf voor 50% en alles wat daarboven ligt voor 75%. De invloed op het bedrag van uw ziekte-uitkering wordt dus groter naarmate uw beroepsinkomen hoger is. + Wordt u ziek, dan moet uw werkgever geen gewaarborgd loon betalen. + Voor uw pensioen wordt de periode waarin u deeltijds het werk hervat hebt, gelijkgesteld. Uw pensioen wordt voor deze periode berekend op basis van uw laatste effectief uitbetaalde voltijdse brutoloon (begrensd). - Het dubbel vakantiegeld - dat is het extra vakantiegeld dat bovenop uw enkel vakantiegeld wordt uitbetaald - kunt u niet combineren met uw ziekte-uitkering. Het enkel vakantiegeld is de doorbetaling van het loon op een dag dat u niet werkt. En dat kunt u uiteraard wel samen genieten met de ziekte-uitkering. - Uw vakantiedagen worden toegekend in het stelsel waarin u werkt, dus in het deeltijdse stelsel. - Voor de belastingen moet u er rekening mee houden dat er een afrekening komt het jaar na uw prestaties in het kader van de toegelaten arbeid. De belasting wordt dan berekend op uw beroepsinkomen plus uw ziekte-uitkering en dat kan wel eens voor onaangename verrassingen zorgen. - Doordat u terug gaat werken verliest u uw Omnio-statuut. Dit betekent dat u geen hogere tegemoetkoming krijgt voor medische kosten.Als de adviserend geneesheer uw aanvraag voor de halftijdse werkhervatting goedkeurt, ontvangt u een schriftelijke toelating. Pas dan mag u terug aan de slag. Eens u herstart bent met werken, moet u elke maand uw loongegevens doorgeven aan uw ziekenfonds. U vraagt daarvoor aan uw werkgever het document Inkomstenverklaring van een toegelaten activiteit in te vullen.Annemie GoddefroyLET OP! Als u buiten het systeem van toegelaten arbeid, vrijwillig overstapt van voltijds naar deeltijds werken en u wordt terug ziek, dan zal uw ziekte-uitkering gebaseerd worden op uw deeltijds loon.