"Tijdens de schoolvakantie gaan wij een weekje bij onze kinderen logeren om op de kleinkinderen te passen. Geldt dan hun familiale verzekering of moeten wij er ook een hebben?"

In sommige verzekeringscontracten zijn familieleden en vrienden die bij een bepaald gezin een vakantieperiode doorbrengen opgenomen bij de verzekerden. Of dat bij u het geval is, vindt u in de polis. Als u in die periode schade veroorzaakt bij anderen (dus niet bij uw eigen gezin) dan is deze schade gedekt. Hebt u zelf ook een familiale verzekering, dan kunt u die uiteraard ook aanspreken. U kunt dan kiezen welke verzekering u in-schakelt. Als één van uw kinderen of kleinkinderen tijdens dat verblijf schade veroorzaakt aan iets dat uw eigendom is (bijvoorbeeld uw fotoapparaat beschadigt) dan is die ook verzekerd. Als u tijdelijk bij uw kinderen inwoont, wordt u namelijk beschouwd als derde en bijgevolg komt u in aanmerking voor een vergoeding.
...

In sommige verzekeringscontracten zijn familieleden en vrienden die bij een bepaald gezin een vakantieperiode doorbrengen opgenomen bij de verzekerden. Of dat bij u het geval is, vindt u in de polis. Als u in die periode schade veroorzaakt bij anderen (dus niet bij uw eigen gezin) dan is deze schade gedekt. Hebt u zelf ook een familiale verzekering, dan kunt u die uiteraard ook aanspreken. U kunt dan kiezen welke verzekering u in-schakelt. Als één van uw kinderen of kleinkinderen tijdens dat verblijf schade veroorzaakt aan iets dat uw eigendom is (bijvoorbeeld uw fotoapparaat beschadigt) dan is die ook verzekerd. Als u tijdelijk bij uw kinderen inwoont, wordt u namelijk beschouwd als derde en bijgevolg komt u in aanmerking voor een vergoeding.Voor minderjarige kinderen worden de vader en de moeder vermoed aansprakelijk te zijn tenzij ze kunnen bewijzen dat hen geen fout treft in de opvoeding noch in het toezicht op hun minderjarig kind. Wanneer ze dat bewijs niet kunnen leveren, zijn ze aansprakelijk. In de praktijk is bij dit soort ongevalletjes vooral het begrip toezicht van belang. Alles hangt dus af van de concrete om-standigheden. Zelfs wanneer de ouders aanwezig waren, kan de aansprakelijk-heid bij de oma of de opa gelegd worden. Zat het kind op de arm van oma of wandelde het aan de hand van opa, dan heeft die grootouder op dat ogenblik het toezicht. Als de aangifte onduidelijk is, zal de verzekeraar het niet nalaten vragen te stellen over de precieze omstandigheden.Het is zeldzaam, maar het kan. Bijvoorbeeld wanneer kindjes schade aan derden veroorzaken tijdens een verblijf bij hun grootouders. De ouders kunnen aansprakelijk gesteld worden voor hun opvoeding die in ge-breke blijft en de grootouders voor het gebrekkige toezicht dat ze uitoefenden. De beide polissen, van de ouders en van de grootouders, kunnen dan deels tussenkomst verlenen. Een ander voorbeeld: wanneer een kind schade veroorzaakt aan iemand anders in schoolverband, dus onder toezicht van een leraar, kan het gebeuren dat zowel de familiale van de ouders (aspect opvoeding) als de aansprakelijkheidsverzekering van de leraar (aspect toezicht) gedeeltelijk moeten tussenbeide komen.Zeker. Alle bij de verzekeringsnemer inwonende personen behoren tot de verzekerden. Omgekeerd, wanneer uw volwassen kind het huis definitief verlaten heeft, blijft het tot aan de volgende vervaldag - en gedurende ten minste zes maanden - verzekerd. Wie alleen gaat wonen of gaat samenwonen krijgt dus rustig de tijd om een eigen familiale verzekering af te sluiten.Als zou blijken dat u onvoldoende toezicht uitoefende - bijvoorbeeld omdat u op dat moment met andere dingen bezig was - bent u aansprakelijk en zal uw verzekering de schade vergoeden. Is het kind van de buurvrouw echter oud genoeg om zich rekenschap te geven van zijn daden, dan zal het persoonlijk aansprakelijk ge-steld worden. In dat geval is de schade zowel gedekt door uw polis als door die van de buurvrouw. Wiens verzekering uiteindelijk zal betalen, hangt dan af van wie aangifte doet. Meestal zijn dat de ouders van het kind. Daarna kan de verzekeraar twee zaken doen: hij kan de aansprakelijkheid aanvaarden en de schade vergoeden, of hij kan (een deel van) de aansprakelijkheid betwisten. In de praktijk gebeurt dit vooral bij zeer dure schadegevallen. Als privétrainer hebt u uiteraard een aansprakelijkheidverzekering (dus familiale) nodig aangezien er geen clubverzekering is. Tijdens de trainingen staan de kinderen onder uw toezicht en kunnen ze eventueel schade veroorzaken aan derden. Wat de mogelijke blessures betreft zonder aansprakelijkheid: hier valt te hopen dat de ouders van de betrokken kinderen over een privé-ongevallenverzekering en/of een hospitalisatieverzekering beschikken. Als privétrainer zult u immers moeilijk een ongevallenverzekering vinden die de blessures van een toevallige verzameling kinderen wil vergoeden. Het hangt ervan af om welke verzekeringen het gaat. Als de schade al gedekt is in een wettelijk verplichte polis zoals de autoverzekering, dan kunt u geen beroep doen op de familiale. Maar het is ook mogelijk dat het om niet-verplichte verzekeringen gaat. Als bijvoorbeeld door uw verstopte dakgoot (uw fout, want u had die beter moeten onderhouden) waterschade ontstaat bij de buren, wordt deze in eerste instantie vergoed door de brandverzekeraar van de buurman, maar die zal nadien bij u komen aankloppen. U hebt dan de keuze: u kunt de zaak doorspelen naar uw familiale verzekering of naar uw eigen brandverzekering (die ook een luik burgerlijke aansprakelijkheid omvat). U kunt enkel aansprakelijk gesteld worden als uw tante schade oploopt door uw fout. Het is niet omdat u haar vergezelt dat de schade uw fout zou zijn. Men moet bewijzen dat u onhandig of onvoorzichtig geweest bent, bijvoorbeeld dat u met haar de straat bent overgestoken terwijl het verkeerslicht voor de voetgangers op rood stond. Is bewezen dat de schade het gevolg is van uw fout, dan zal uw familiale verzekering ze vergoeden. Uw familiale verzekering zal erop toekijken dat al uw kosten (na tussenkomst van de mutualiteit en de eventuele hospitalisatieverzekering) worden vergoed door de aansprakelijke tegenpartij (de fietser of zijn familiale verzekering). Bestaat er betwisting over de aansprakelijkheid, dan betaalt de verzekering ook de kosten van de door u gekozen advocaat (luik rechtsbijstand).